ἀπογαλακτίζω
 • Meaning: to wean (from a mother's milk)
 • Forms:
  • ἀπεγαλακτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεγαλάκτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπογαλακτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπογαλακτίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπογαλακτίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπογεγαλακτισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀπογεγαλακτισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀπογεγαλακτισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἀπογαλακτίσῃ
ἀπογαλακτίσῃς
ἀπογαλακτίσω
ἀπογεγαλακτισμένοι
ἀπογεγαλακτισμένον
ἀπογεγραμμένων
ἀπογενόμενοι
ἀπογεύεσθαι
ἀπογευομένους
ἀπογευσάμενος
ἀπογεύω
 • Active Meaning:
  • to give a taste (to someone of something)
 • Middle Meaning:
  • to take a taste (of something)
  • to partake (of something), consume
 • Forms:
  • ἀπογεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπογευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀπογευσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
ἀπογιγνώσκω
 • Meaning:
  • to depart from a judgment, give up a design
  • to renounce
  • to reject as of slight value
  • to give up as hopeless
 • Note: This is the Classical form for ἀπογινώσκω
ἀπογίνομαι
 • Meaning: to die, be deceased, be dead, absent, renounced
 • Forms:
  • ἀπογενόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
ἀπογινώσκω
 • Meaning:
  • to renounce
  • to give up as hopeless
  • to reject (because of little value)
  • to despair
  • to depart from a judgment, give up a design
 • Forms:
  • ἀπεγνωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • ἀπογινώσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀπέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεγνώκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεγνώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεγνωσμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
ἀπογινώσκων
ἀπογλαυκόομαι
 • Meaning: to suffer from glaucoma of the eyes
ἀπογνωρίζω
 • Meaning: to reject, dispossess
 • Forms:
  • ἀπεγνωρίσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἀπόγνωσι, ἀπόγνωσιν
ἀπόγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rejection
ἀπόγονοι
ἀπόγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: offspring, born from, descended from
 • Forms:
ἀπογόνων
ἀπογραφαῖς
ἀπογραφάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: register, list
 • Root: ἀπογραφή
ἀπογράφεσθαι
ἀπογραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • register, an enrollment, an assessment, a writing off
  • act of registering oneself
  • registration list, tax list, document of registration
 • Forms:
ἀπογραφῇ
ἀπογραφήν
ἀπογραφῆναι
ἀπογραφῆς
ἀπογραφομένους
ἀπογράφονται
ἀπογράφω
 • Active Meaning:
  • to register, record
  • to write off, copy
  • to make a list of names for taxation
 • Middle Meaning:
  • to register, enroll for (something), enter a list
  • to have names registered (by others)
  • to note down in writing
  • to register oneself, enlist oneself
 • Passive Meaning:
  • to be registered
 • Forms:
  • ἀπογραφομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀπογράφονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπεγράψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπογραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπόγραψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀπογραψάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀπογράψασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπογεγραμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀπογράφεσθαι
   • Verb: Perf Mid/Pass Infin
   • Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀπογραφῶν
ἀπόγραψαι
ἀπογραψάμενοι
ἀπογράψασθαι
ἀπογυμνόω
 • Meaning: to strip bare