ἀοίδιμον
ἀοίδιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • famous in song, praiseworthy
  • subject of a song
 • Forms:
ἀοίκητον
ἀοίκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uninhabited, unable to be inhabited, uninhabitable
 • Forms:
ἀοικήτου
ἀοικήτους
ἀοικήτῳ
ἄοκνον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄοκνος
ἄοκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without hesitation, untiring, resolute, not idle
 • Forms:
ἀόκνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unhesitatingly, without hesitation
ἀορασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inability to see, blindness
 • Forms:
ἀορασίᾳ
ἀόρατα
ἀόρατοι
ἀόρατον
ἀόρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: invisible, unseen, unsightly, not to be seen, incapable of being seen with the eye
 • Forms:
ἀοράτου
ἀοράτους
ἀοράτῳ
ἀοράτων
ἀοράτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: invisibly
ἀόργητον
ἀόργητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: free from anger, free from passion, not irascible, incapable of anger, without anger
 • Forms: