ἀνεπαίσθητος
ἀνεπαισθήτου
ἀνεπαισθήτως
ἀνεπαίσχυντον
ἀνεπαίσχυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unashamed, irreprehensible, that doesn't need to be ashamed
 • Forms:
ἀνεπαύθημεν
ἀνεπαύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass 3rd Plur
 • Meaning: to stop
 • Root: ἀναπαύω
ἀνεπαυσάμην
ἀνέπαυσαν
ἀνεπαύσαντο
ἀνεπαύσατε
ἀνεπαύσατο
ἀνέπαυσε, ἀνέπαυσεν
ἀνέπεισαν
ἀνεπείσθησαν
ἀνέπεμψα
ἀνέπεμψε, ἀνέπεμψεν
ἀνέπεσα
ἀνέπεσαν
ἀνέπεσε, ἀνέπεσεν
ἀνέπεσον
ἀνεπήδησε, ἀνεπήδησεν
ἀνεπιδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: who lacks nothing
 • Forms:
ἀνεπιεικεῖς
ἀνεπιεικής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unreasonable, unfair, without consideration, unmerciful
 • Forms:
ἀνεπίλημπτοι
ἀνεπίλημπτον
ἀνεπίληπτοι
ἀνεπίληπτον
ἀνεπίληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not arrested, inculpable, blameless, irreproachable
 • Forms:
ἀνεπίληστα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to bestow
ἀνεπιστρέπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indifferently, heedlessly, without turning around, with utter indifference
ἀνεπιτήδειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unserviceable, unfit
ἀνεπιτηδείους
ἀνεπλάσατο
ἀνέπλεξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to entwine, enwreath
 • Root: ἀναπλέκω
ἀνεπλήρου
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to fill up, supply
 • Root: ἀναπληρόω
ἀνεπλήρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to fill up
 • Root: ἀναπληρόω
ἀνεπληρώθη
ἀνεπληρώθησαν
ἀνεπλήρωσαν
ἀνεπλήρωσε, ἀνεπλήρωσεν
ἀνέπλησαν
ἀνεπόδισε, ἀνεπόδισεν
ἀνεπτερωμένη
ἀνεπτέρωσαν
ἀνέπτη
ἀνέπτυξε, ἀνέπτυξεν