ἀχανεῖ
ἀχανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • dense, thick
  • not opening the mouth (note: the α is prohibitive)
  • yawning, wide open (ready to engulf) (note: the α is euphonic not prohibitive)
 • Concord:

  Apocrypha: Wis 19:17

ἄχαρις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀχαριστότερος
 • Meaning: ungracious, unpleasant, unwelcome, disagreeable
 • Concord:

  Apocrypha: Sir 20:19

ἀχάριστα
ἀχαριστέω
 • Meaning: to be ungrateful
ἀχαριστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ingratitude
ἀχαριστίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: ingratitude
 • Root: ἀχαριστία (ingratitude)
ἀχάριστοι
ἀχάριστον
ἀχάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ungracious, unpleasant, unpleasing, unthankful, thankless, ungrateful
 • Concord:

  NT: Luke 6:35; 2Tim 3:2;
  Apocrypha: 4Macc 9:10; Sir 29:25; Wis 16:29

ἀχαριστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more ungracious, more unpleasant
 • Note: Comparative of ἄχαρις
ἀχαρίστου
ἀχαρίστους
ἀχαρίστων
ἀχαρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ungraciously, unpleasantly, ungratefully
 • Concord:

  Apocrypha: Sir 18:18

ἀχάτην
ἀχάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: agate
 • Concord:

  LXX: Ex 28:19; 36:19; Eze 28:13

ἄχει
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἄχι (marsh grass)
ἀχειροποίητον
ἀχειροποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: non-manufactured, non-artificial, made without hands, not made with hands
 • Concord:

  NT: Mark 14:58; 2Cor 5:1; Col 2:11

ἀχειροποιήτῳ
ἀχείρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: untamed, unconquered
ἀχείρωτοι
ἀχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: position
ἀχῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: position
 • Root: ἀχή (position)
ἀχθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀχθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀχθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀχθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἄγω (to lead)
ἄχθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be loaded
 • Root: ἄχθομαι
ἀχθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀχθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀχθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀχθησομένους
 • Parse: Part: Fut Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀχθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
 • Root: ἄγω (to lead)
ἄχθομαι
 • Meaning:
  • to be loaded
  • to be weighed down, vexed, annoyed, grieved
ἀχθόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to be loaded, vexed
 • Root: ἄχθομαι
ἄχθονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to be loaded, vexed
 • Root: ἄχθομαι
ἀχθοφορεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to bear burdens
 • Root: ἀχθοφορέω (to bear burdens)
ἀχθοφορέω
 • Meaning: to bear burdens
ἀχθοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing burdens
ἀχθοφορῶν
ἄχι
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reed grass, marsh grass, riverbank grass
  • sedge (coarse grass)
  • meadow grass
 • Note: A word borrowed from Egyptian
 • Concord:

  LXX: Gen 41:2,18; Isa 19:7;
  Apocrypha: Sir 20:16

ἀχλύος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀχλύς (dimness of sight)
ἀχλύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dimness of sight, a cataract, mist
 • Concord:

  NT: Acts 13:11;
  Apostolic Fathers: 2Clem 1:6

ἀχούχ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: thistle
 • Concord:

  LXX: 2Chron. 25:18f

ἀχράντοις
ἄχραντον
ἄχραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undefiled, immaculate
ἀχρεῖοι
ἀχρεῖον
ἀχρεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: useless, aimless, unmeritorious, unprofitable, vile, unseemly
 • Concord:

  NT: Matt 25:30; Luke 17:10;
  LXX: 2Sam 6:22;
  Apocrypha: Jeremy 15

ἀχρειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unprofitableness, worthlessness, lewdness
  • refusal to make oneself useful, idleness
 • Concord:

  Apocrypha: Tob 4:13f

ἀχρειότητι
ἀχρειόω
 • Active Meaning:
  • to damage (something)
  • to disable
  • to make useless
  • to make morally corrupt
  • to destroy (things)
 • Passive Meaning:
  • to become useless, unprofitable
  • to become corrupted
 • Concord:

  NT: Rom 3:12;
  LXX: 2Kings 3:19; Ps 13:3; 52:3; Jer 11:16; Dan 4:14; 6:21;
  Apocrypha: 1Esdras 1:53; Par 8:3:4

 • Forms:
  • ἀχρειώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀχρειῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀχρεῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠχρειώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠχρεώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠχρείωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἠχρειωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
ἀχρειῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀχρειόω
ἀχρειώσετε
ἀχρεόω
ἀχρεῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀχρειόω
ἄχρηστα
ἄχρηστοι
ἄχρηστον
ἄχρηστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: useless, unprofitable, unserviceable, inefficient, detrimental
 • Concord:

  NT: Phe 11;
  LXX: Hos 8:8
  Apocrypha: 2Macc 7:5; Sir 16:1; Wis 2:11; 3:11; 13:10; 16:29;
  Apostolic Fathers: Diogn 4:2; Par 9:26:4; Pap 3:7

ἀχρήστων
ἄχρι
 • Parse: Preposition/Conjunction
 • Meaning:
  • up to, as far as

   ἐλθεῖν ἄχρις Ἀρνὼν
   to go as far as Arnon (Judg 11:33)

  • until, while, even to

   ἄχρι οὗ ἐτάσητε λόγους
   until you have examined words (Job 32:11)

  • +αἰῶνος = for ever

   τὸν ἄχρι αἰῶνος συστήσαντα τὸν αὐτοῦ λαόν
   the one who establishes his people forever (2Macc 14:15)

  • as long as

   ἄχρι γὰρ Ἰούδας περίεστιν
   for as long as Judas is around (2Macc 14:10)

ἄχρις
 • Parse: PREP
 • Meaning: until, as far as, up to, while
ἄχρονον
ἄχρονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: timeless, eternal
 • Concord:

  Apostolic Fathers: Ign-Pol 3:2

ἄχυρα
ἀχύροις
ἄχυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • straw (what is left after the heads of grain are removed. Good for the animals to eat, or for bedding, etc.)
  • chaff, husks, bran (what is left after the grain and straw is removed)
 • Concord:

  LXX: Gen 24:25,32; Ex 5:7,10,11,12; Isa 11:7; 17:13; 30:24; 65:25; Dan 2:35; Nah 3:14; Job 21:18; 22:18; 41:19; Jud 19

ἀχύρου
ἀχύρῳ
ἀχύρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: straw, chaff
 • Root: ἄχυρον
ἀχώρητον
ἀχώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncontained
 • Concord:

  Apostolic Fathers: Man 1:1; Par 9:14:5

ἀχωρίστοις
ἀχώριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inseparable
 • Concord:

  Apostolic Fathers: Ign-Trall 7:1