ἀνετάζειν
ἀνετάζεσθαι
ἀνετάζοντες
ἀνετάζω
 • Meaning:
  • to investigate, examine, inquire of, give (someone) a hearing
  • to subject to examination
 • Forms:
  • ἀνετάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνετάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνετάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀνήταζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀνήταζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀνέτειλαν
ἀνέτειλε, ἀνέτειλεν
ἀνέτεινε
ἀνέτλην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to endure, bear up against
 • Note: This verb has no present tense
 • Forms:
  • ἀνατλῆναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνατλῶν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
ἀνετράπη
ἀνετράπην
ἀνετράπησαν
ἀνετράφη
ἀνετράφην
ἀνέτρεψε, ἀνέτρεψεν