ἀνένδεκτον
ἀνένδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • impossible
  • not supposedly
  • unadmitted
 • Forms:
ἀνενέασε, ἀνενέασεν
ἀνενέγκαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναφέρω
ἀνενέγκας
ἀνενεγκεῖν
ἀνενεγκάτω
ἀνενεγκέτω
ἀνενέγκῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀναφέρω
ἀνενέγκῃς
ἀνενέγκητε
ἀνένεγκον
ἀνενεγκόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to bring, carry up
 • Root: ἀναφέρω
ἀνενεγκών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to bring, carry up
 • Root: ἀναφέρω
ἀνένευσαν
ἀνένευσε, ἀνένευσεν
ἀνενεχθήσεται
ἀνενεώσατο
ἀνενέωσε
ἀνενήνοχα
ἀνενηνοχυῖα
ἀνέντες