ἀνέχεσθαι
ἀνέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχομαι
ἀνεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἀνέχω
ἀνεχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀνέχω
ἀνέχω
 • Active Meaning:
  • to hold up, withhold, hold back, refuse to grant
  • to cease from, restrain
  • to refrain
 • Middle Meaning:
  • to hold oneself up against, bear up, bear with
  • to tolerate (the presence of someone), put up with
  • to bear with (something), endure, forbear, suffer
  • to be content with (someone), abide (someone)
  • to restrain oneself, be reserved, be constrained, be composed (in response or reaction)
 • Passive Meaning:
  • to be held back, be checked, be hindered
 • Forms:
Present
 • ἀνασχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀνέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀνέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀνέχῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀνέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀνεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀνεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀνεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀνέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἀνείχεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀνέχου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἠνείχεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
Future
 • ἀνέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἠνέσχετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνάσχου Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
 • ἀνέσχε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέσχον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέσχοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀνέσχου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἠνεσχόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
ἀνεχώρησα
ἀνεχώρησαν
ἀνεχώρησας
ἀνεχώρησε, ἀνεχώρησεν