ἀνυβρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without being insulted, without being injured, without insolence
ἄνυδροι
ἀνύδροις
ἄνυδρον
ἄνυδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lacking water, waterless, dry, arid
 • Forms:
ἀνύδρου
ἀνύδρῳ
ἀνύδρων
ἀνύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to effect, accomplish
 • Root: ἀνύω
ἀνύοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἀνύω
ἀνυπέρβλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unsurpassed, unexcelled, not to be surpassed
  • invincible, incapable of being overthrown
 • Forms:
ἀνυπερβλήτου
ἀνυπερθέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately, without delay, forthwith, right now
ἀνυπόδετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unshod, barefoot
 • Forms:
ἀνυποδέτους
ἀνυπόκριτον
ἀνυπόκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without deception, without dissimulation (hypocrisy)
  • genuine, sincere
  • unfeigned, not hypocritical, irrevocable
 • Forms:
ἀνυποκρίτου
ἀνυποκρίτῳ
ἀνυποκρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • with no deception, no dissimulation
  • with no insincerity, without hypocrisy
ἀνυπομόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unbearable
 • Forms:
ἀνυπομονήτῳ
ἀνυπονόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsuspected, unexpected
 • Forms:
ἀνυπόστατον
ἀνυπόστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not to be withstood, irresistible
 • Forms:
ἀνυπότακτα
ἀνυπότακτοι
ἀνυποτάκτοις
ἀνυπότακτον
ἀνυπότακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival
   • not made subject, independent, unsubdued
   • undisciplined, disobedient, rebellious, insubordinate
  • Substantival
   • independence
   • disobedience, rebellion
   • insubordination
 • Forms:
ἀνύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to effect, accomplish
 • Root: ἀνύω
ἀνύσεις
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning: accomplishment
 • Root: ἄνυσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to effect, accomplish
 • Root: ἀνύω
ἄνυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: accomplishment
ἀνυστέρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not lacking in anything
 • Forms:
ἀνυστερήτῳ
ἀνυψοῖ
ἀνυψούμενος
ἀνυψόω
 • Active Meaning:
  • to raise up, exalt, lift up
  • to increase, add to the extent and intensity of
 • Passive Meaning:
  • to become tall
 • Forms:
Present
 • ἀνυψοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνυψούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀνυψῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀνυψώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνυψώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνυψώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνυψώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνυψωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνύψωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνυψῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνύψωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνύψωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνυψώθη
ἀνυψώθην
ἀνυψωθῆναι
ἀνυψῶν
ἀνύψωσα
ἀνυψῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνυψόω
ἀνύψωσαν
ἀνυψώσει
ἀνύψωσε, ἀνύψωσεν
ἀνυψώσουσι, ἀνυψώσουσιν
ἀνύω
 • Meaning: to bring to an end, accomplish, achieve, effect
 • Forms:
  • ἀνύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀνύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to effect, accomplish
 • Root: ἀνύω