ἀνακαθίζω
 • Meaning: to sit up, upright, set up
 • Forms:
  • ἀνεκάθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεκάθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνακαίεται
ἀνακαινιεῖς
ἀνακαινίζειν
ἀνακαινίζω
 • Meaning: to renew, restore, return to a former condition
 • Forms:
Present
 • ἀνακαινίζειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • ἀνακαινιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνακαινισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακαινίσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀνακαινίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀνεκαίνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαινίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνακαινίσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνακαινίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνακαίνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεκαινίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακαινίσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἀνακαινίσαι
ἀνακαινίσας
ἀνακαινίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀνακαινίζω
ἀνακαινισθήσεται
ἀνακαίνισον
ἀνακαινούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀνακαινόω
ἀνακαινοῦται
ἀνακαινόω
 • Meaning: to renew, renovate
 • Forms:
  • ἀνακαινούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀνακαινοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀνακαινώσει
ἀνακαινώσεως
ἀνακαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: renewal, renewing, renovation
ἀνακαίω
 • Meaning:
  • to set fire to
  • to set on fire, ignite, kindle
 • Forms:
  • ἀνακαίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακαύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀνεκαύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεκαύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνέκαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνακαύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀνακαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀνακαλεῖν
ἀνακαλεσάμενος
ἀνακαλέω
 • Meaning:
  • to summon (for a task)
  • to call up, call to
 • Forms:
  • ἀνακαλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀνακαλούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνακαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἀνακληθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • ἀνεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακέκληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακέκλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀνακαλούμενα
ἀνακαλύπτει
ἀνακαλύπτειν
ἀνακαλυπτόμενον
ἀνακαλύπτω
 • Meaning:
  • to uncover, remove a covering
  • to reveal, disclose and make visible
  • to expose and make defenceless
  • to open, unveil
 • Forms:
Present
 • ἀνακαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνακαλυπτόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνακαλύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀνακαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνακάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀνακαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνακαλύψαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνακαλύψαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνακαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνεκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀνακεκαλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀνακεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνακεκαλυμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀνακεκαλυμμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
ἀνακαλύπτων
ἀνακαλυφθῆναι
ἀνακαλυφθήσεται
ἀνακαλύψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνακαλύπτω
ἀνακάλυψαι
ἀνακαλύψει
ἀνακαλύψουσι, ἀνακαλύψουσιν
ἀνακάμπτει
ἀνακάμπτειν
ἀνακάμπτουσα
ἀνακάμπτω
 • Meaning:
  • to return, move back
  • to turn back again
  • to bend back
 • Forms:
Present
 • ἀνακάμπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακάμπτειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνακάμπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἀνέκαμπτες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • ἀνακάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀνακάμψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνακάμψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνακάμψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνακάμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνεκάμψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέκαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνακάμψαι
ἀνακάμψαντες
ἀνακάμψατε
ἀνακάμψει
ἀνακάμψουσι, ἀνακάμψουσιν
ἀνακάμψω
ἀνακαύσαντες
ἀνακαύσεις
ἀνακαύσω
ἀνάκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning:
  • to recline (at a meal)
  • to sit down for a meal, be at the table
  • to be a dinner guest
 • Forms:
Present
 • ἀνακεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνάκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Present Mid/Pass Participle
Imperfect
 • ἀνέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀνακειμένης
ἀνακειμένοις
ἀνακείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἀνάκειμαι
ἀνακείμενος
ἀνακειμένου
ἀνακειμένους
ἀνακειμένων
ἀνάκειται
ἀνακεῖται
ἀνακεκαλυμμένα
ἀνακεκαλυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνακαλύπτω
ἀνακεκαλυμμένους
ἀνακεκαλυμμένῳ
ἀνακέκληκεν
ἀνακέκλημαι
ἀνακέκραγε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to shout aloud
 • Root: ἀνακράζω
ἀνακεκράξεται
ἀνακεκύλισται
ἀνακεφαλαίομαι
ἀνακεφαλαιοῦται
ἀνακεφαλαιόω
 • Meaning: to sum up, recapitulate, briefly comprehend, gather together in one
 • Forms:
  • ἀνακεφαλαίομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνακεφαλαιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • ἀνακεφαλαιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀνακεφαλαιώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἀνακεφαλαιώσασθαι
ἀνακεφαλαιώσῃ
ἀνακεχωρηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναχωρέω
ἀνακηρύσσω
 • Meaning: to proclaim by voice of herald, publish publicly
 • Forms:
ἀνάκλασι, ἀνάκλασιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to bend back
 • Root: ἀνακλάω
ἀνακλάω
 • Meaning: to bend back
 • Forms:
  • ἀνακλώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀνακληθέντας
ἀνάκλησιν
ἀνάκλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • upward calling
  • invitation to return home
  • calling on, invocation, salutation, address
  • recalling, restoration, revival, retreat
ἀνακλιθῆναι
ἀνακλιθήσονται
ἀνακλῖναι
ἀνακλινεῖ
ἀνακλίνω
 • Active Meaning:
  • to lay down, put to bed
  • to cause to lay down, recline
 • Passive Meaning:
  • to lie down, recline (at a meal)
 • Forms:
  • ἀνακλιθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνακλῖναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνέκλιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκλινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεκλίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνακλιθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀνακλινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀνακλίσει
ἀνάκλισιν
ἀνάκλισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of lying back, leaning back (esp. for a meal)
  • couch, lounge (used for reclining at a meal)
ἀνάκλιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: leaning back
ἀνακλώμενος
ἀνακοινόω
 • Meaning:
  • to communicate with
  • to take advice with (someone)
  • to share a message with (someone)
 • Forms:
  • ἀνεκοινώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνακοινωσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
ἀνακοινωσαμένου
ἀνακομίζω
 • Active Meaning:
  • to revive
  • to redeem
 • Middle Meaning:
  • to carry up, take away, take up
  • to recover, bring back
  • to return to the starting point
  • to regain
 • Passive Meaning:
  • to return, come back
 • Forms:
  • ἀνακομισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀνακομίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀνακομισθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
ἀνακομίσασθαι
ἀνακομισθῆναι
ἀνακομισθέντων
ἀνακόπτεσθαι
ἀνακοπτόμενα
ἀνακόπτοντες
ἀνακόπτω
 • Active Meaning:
  • to repulse
  • to strike back, push back, drive back, beat back (an assailant)
  • to stop, hinder
  • to be tedious to
 • Passive Meaning:
  • to be stopped, stop short from something
  • to be driven back, be restrained
 • Forms:
  • ἀνακόπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνακοπτόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνακόπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀνέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνάκραγε
ἀνακραγέτω
ἀνακραγόντων
ἀνακράζω
 • Meaning: to shout aloud, speak loudly, scream up, scream aloud, cry out, screech out
 • Forms:
  • ἀνάκραγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνακραγέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνακραγόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • ἀνακράξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνέκραγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέκραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνακεκράξεται Verb: FutPerf Mid Ind 3rd Sing
ἀνακράξας
ἀνακραυγάζω
 • Meaning: to cry out
ἀνακρεμάννυμι
 • Meaning: to hang up high
 • Forms:
  • ἀνακρεμάζω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀνεκρεμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἀνακριθῶ
ἀνακρίναντες
ἀνακρίνας
ἀνακρίνει
ἀνακρίνεται
ἀνακρινόμεθα
ἀνακρίνοντες
ἀνακρίνουσί, ἀνακρίνουσίν
ἀνακρίνω
 • Meaning:
  • to question, inquire, interrogate, ask
  • to examine and judge, call to account, discern
  • to sound
 • Forms:
Present
 • ἀνακρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνακρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνακρινόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀνακρίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀνακρίνουσίν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀνακρίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀνέκρινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνέκρινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνακρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνακρίναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνακρίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνακριθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀνέκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνακρινῶ
ἀνακρίνων
ἀνακρίσεως
ἀνάκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, judicial investigation, examination, preliminary hearing
ἀνακρουόμενοι
ἀνακρουόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀνακρούω
ἀνακρουομένῳ
ἀνακρουομένων
ἀνακρούω
 • Meaning:
  • Music:
   • to sound, strum, strike up, start to play (a musical instrument)
   • to express musically
  • to disturb, push back, stop short, check
 • Forms:
  • ἀνακρουόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀνακρουόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀνακρουομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἀνακρουομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀνεκρούετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεκρούοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀνακτάομαι
 • Meaning: to regain one's strength, renew one's energy
 • Forms:
  • ἀνακτῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
  • ἀνακτήσασθε Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Plur
ἀνακτήσασθε
ἀνακτίζω
 • Meaning: to create anew
ἀνακτῶνται
ἀνακυλίω
 • Parse: Verb: Pres Act Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to roll away
  • to roll back
  • to roll up
  • to overturn
 • Forms:
  • ἀνακεκύλισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀνακύπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Acc Sing Masc
  • Part: Pres Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνακύπτω
ἀνακύπτω
 • Meaning:
  • to look upward, lift up the head
  • to raise oneself up, stand erect, straighten oneself, unbend, get up
 • Forms:
  • anakuptonta
   • Part: Pres Acc Sing Masc
   • Part: Pres Nom/Acc Plur Neut
  • ἀνακύψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνακύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνακύψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἀνακύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνακύψαι
ἀνακύψας
ἀνακύψασα
ἀνακύψατε