αναφαθι
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: region, district
 • Concord:

  LXX: 1Kings 4:11

ἀναφαίνεσθαι
ἀναφαίνεται
ἀναφαίνω
 • Active Meaning:
  • to show, appear, discover, make to shine, cause to appear
  • to make an appearance
 • Passive Meaning:
  • to give the impression of, to be seen as (being such and such)
 • Forms:
Present
 • ἀναφαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναφαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἀναφανήσεται Verb: Fut Pas Ind 3rd Sing
 • ἀναφανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναφανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναφανείς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀναφάναντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναφανείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἀναφανέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναφανῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀνεφάνησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναφανείς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναφανείς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀναφανείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀναφανήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
Perfect
 • ἀναπέφηνεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀναπέφηνεν Verb: Perf Act Infin
 • ἀναπέφηνεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
ἀναφάλαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: frontal baldness, forehead-bald, having a receding hairline
 • Forms:
ἀναφαλάντωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: frontal baldness, forehead-baldness, receding hairline
 • Forms:
ἀναφαλαντώματι
ἀναφάναντες
ἀναφανείη
ἀναφανείς
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναφανεῖται
ἀναφανέντες
ἀναφανῇς
ἀναφανήτω
ἀναφανοῦμαι
ἀναφέρει
ἀναφέρειν
ἀναφερέτω
ἀναφερόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφερόμενοι
ἀναφερόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφερομένων
ἀναφέροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφέροντες
ἀναφέρουσα
ἀναφέρουσι, ἀναφέρουσιν
ἀναφέρω
 • Meaning:
  • to bring up, bring back, carry back
  • to carry, carry up
  • to raise up
  • to fetch
  • to uphold, bear, take up
  • to offer (up), present
  • to pay (to), repay
  • to report, bring (something) back to, communicate, transmit (something to a higher authority)
  • to utter
  • to produce, shoot forth, make appear
  • to send up
  • to add to
 • Forms:
Present
 • ἀναφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναφερέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναφερόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀναφερόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀναφερόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναφερομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
 • ἀναφέροντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀναφέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναφέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναφέρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀναφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀναφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀναφερόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀναφερόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναφέρουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἀνέφερε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεφέρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνέφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνενεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀνοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀνοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνεφέροσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνενέγκας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀνενεγκάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνενεγκέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνενέγκῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀνενέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀνενέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνένεγκον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήνεγκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήνεγκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνοίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
 • ἀνενήνοχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀνενηνοχυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • ἀνηνεγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀναφέρωμεν
ἀναφέρων
ἀναφέρωσι, ἀναφέρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναφέρω
ἀναφθῇ
ἀναφθῆναι
ἀναφθήσεται
ἀναφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • offering (esp. religious offering)
  • coming up, rising
 • Forms:
ἀναφοράν
ἀναφορεῖς
ἀναφορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearer, bearing-pole, carry-pole, stave
 • Forms:
ἀναφορεῦσι, ἀναφορεῦσιν
ἀναφορέων
ἀναφράσσεσθαι
ἀναφράσσω
 • Meaning: to barricade again, block up, fill up, close up, (e.g., patch up holes in a wall)
 • Forms:
  • ἀναφράσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀναφυεισῶν
ἀναφύσει
ἀναφύω
 • Active Meaning:
  • to produce again, grow up
  • to let grow
  • to spring up, arise
 • Middle Meaning:
  • to grow in size, grow bigger
  • to grow in quantity, multiply
 • Forms:
  • ἀναφυεισῶν Part: 2Aor Pass Gen Plur Fem
  • ἀνεφύη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεφύησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεφύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναφύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναφωνεῖν
ἀναφωνέω
 • Meaning:
  • to make a loud sound (with voice or musical instrument
  • to call aloud, declaim, exclaim
  • to speak out
  • to sound aloud, make a loud noise
 • Forms:
  • ἀναφωνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναφωνοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀναφωνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀναφωνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀνεφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεφώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναφωνοῦντας
ἀναφωνοῦντες
ἀναφωνῶν