ῥαββί
 • Parse: Transliterated word
 • Aramaic:
 • Meaning: Master, Rabbi
ῥαββονί
 • Parse: Transliterated word
 • Aramaic:
 • Meaning: Lord, Rabboni
 • Forms:
  • ῥαββουνί [Aramaic]
ῥαββουνί
 • Parse: Transliterated noun
 • Aramaic:
 • Root: ῥαββονί
ῥαβδία
ῥαβδίζειν
ῥαβδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beat someone or something (with rods or sticks)
 • Forms:
  • ἐράβδιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐραβδίσθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐράβδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐρράβδιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐρραβδίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐρράβδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥαβδίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ῥαβδίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ῥαβδίζων
ῥαβδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stick, twig
 • Forms:
  • ῥαβδία Noun: Nom/Acc Plur Neut
ῥάβδοι
ῥάβδοις
ῥάβδον
ῥάβδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rod, sceptre, staff, wand, stick
 • Forms:
  • ῥάβδοι Noun: Nom Plur Fem
  • ῥάβδοις Noun: Dat Plur Fem
  • ῥάβδον Noun: Acc Sing Fem
  • ῥάβδου Noun: Gen Sing Fem
  • ῥάβδους Noun: Acc Plur Fem
  • ῥάβδῳ Noun: Dat Sing Fem
  • ῥάβδων Noun: Gen Plur Fem
top
ῥάβδου
ῥάβδους
ῥαβδοῦχοι
ῥαβδοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rod holder, Roman lictor, sergeant, policeman
 • Forms:
  • ῥαβδοῦχοι Noun: Nom Plur Masc
  • ῥαβδούχους Noun: Acc Plur Masc
ῥαβδούχους
ῥάβδῳ
ῥάβδων
ῥαβιθά
 • Parse: Aramaic noun
 • Meaning: girl
 • Concord: Mark 5:41, codex D
ῥαγάδα
ῥαγάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rent, chink, crevice, ravine
 • Forms:
  • ῥαγάδα Noun: Acc Plur Fem
ῥαγῇ
ῥαγήσεται
ῥάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rips, tears, rents, fissure, crack
 • Forms:
  • ῥάγμασιν Noun: Dat Plur Neut
ῥάγμασιν
top
ῥαγῶσιν
ῥαδάμνοις
ῥάδαμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: branch, shoot, twig
 • Forms:
  • ῥαδάμνοις Noun: Dat Plur Masc
ῥᾴδιον
ῥᾴδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy
 • Forms:
  • ῥᾴδιον Adj: Acc Sing Masc
ῥᾳδιούργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prank, roguish trick, knavery, crime, villainy, lewdness
ῥᾳδιουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recklessness, malignity, mischief, wickedness, villainy, deceit, fraud
 • Forms:
  • ῥαδιουργίας Noun: Gen Sing Fem
ῥαδιουργίας
ῥᾳδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily
ραθμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: broom shrub, broom tree
ῥαθμέν
 • Parse: Transliterated Noun: Gen Sing
 • Hebrew:
 • Meaning: juniper tree, broom tree
 • Concord: 1Kings 19:4
ῥᾳθύμει
ῥᾳθυμεῖτε
ῥᾳθυμέω
top
ῥᾳθυμήσῃς
ῥᾳθυμία
ῥᾳθυμίας
ῥᾳθυμούντων
ῥᾳθυμῶν
ῥαιδῶν
ῥαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle (something, water)
 • Forms:
  • ἔρραναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔρρανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥανάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ῥανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ῥανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ῥανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ῥακά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew: or
 • Meaning: raca, fool, empty
ῥάκη
ῥακκώδη
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: ragged, tattered cloth
ῥάκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a tattered garment, rag
  • a piece of cloth, patch
 • Forms:
  • ῥάκη Noun: Acc Plur Neut
  • ῥάκους Noun: Gen Sing Neut
ῥάκους
top
ῥακώδη
ῥακώδης
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ragged, wrinkled
 • Forms:
  • ῥακώδη Noun: Acc Plur Neut
ῥάμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thread, stitch
  • (something) sewn, stitched, seamed, hemmed
ῥάμνον
ῥάμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bramble, prickly shrub
 • Forms:
  • ῥάμνον Noun: Acc Sing Fem
  • ῥάμνου Noun: Gen Sing Fem
  • ῥάμνῳ Noun: Dat Sing Fem
ῥάμνου
ῥάμνῳ
ῥανάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ῥαίνω
ῥανεῖ
ῥανεῖς
ῥανίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a drop
ῥαντά
ῥαντάς
ῥαντιεῖς
top
ῥαντίζειν
ῥαντίζοντες
ῥαντίζουσα
ῥαντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to sprinkle (liquid)
  • Middle:
   • to purify, cleanse
  • Passive:
   • to be sprinkled
 • Cognates: ἐπιρραντίζω, περιρραντίζω
 • Forms:
  • ῥαντίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ῥαντίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐράντισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐραντίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐραντίσμενοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐρράντισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐρράντισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐρραντίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρραντίσμενοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ῥαντιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ῥαντισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ῥαντίσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ῥαντίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ῥεραντίσμενοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ῥεραντίσμενον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
ῥαντισθῇ
ῥάντισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: sprinkling
 • Forms:
  • ῥαντίσματος Noun: Gen Sing Neut
ῥαντίσματος
ῥαντισμόν
ῥαντισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sprinkling, aspersion
 • Forms:
  • ῥαντισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ῥαντισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ῥαντισμοῦ
top
ῥαντίσωνται
ῥαντοί
ῥαντόν
ῥαντός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speckled, spotted
 • Forms:
  • ῥαντά Adj: Acc Plur Neut
  • ῥαντάς Adj: Acc Plur Fem
  • ῥαντοί Adj: Nom Plur Masc
  • ῥαντόν Adj: Acc Sing Neut
  • ῥαντούς Adj: Acc Plur Masc
ῥαντούς
ῥανῶ
ῥάξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: grape
 • Forms:
  • ῥῶγας Noun: Acc Plur Masc
  • ῥῶγες Noun: Acc Plur Fem
ῥάξει
ῥάξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ῥάσσω
ῥάξουσιν
ῥάξω
ῥαπίζει
ῥαπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strike with a stick or club, beat, thrash
  • to strike with open hand, slap (esp. the face)
 • Forms:
  • ἐράπισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐρράπιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐρράπιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐρράπισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ῥαπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ῥαπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ῥαπίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
top
ῥαπίζων
ῥαπίσει
ῥάπισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a blow with a club, rod, or whip
  • a slap in the face
 • Forms:
  • ῥαπίσμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ῥαπίσματα Noun: Acc Plur Neut
ῥαπίσμασιν
ῥαπίσματα
ῥαπτά
ῥαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sewed, patched, stitched
 • Forms:
  • ῥαπτά Adj: Acc Plur Neut
ῥάπτω
ῥάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw down, strike, dash
 • Forms:
  • ἐρράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ῥάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ῥάξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ῥάξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ῥάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ῥαφιδευτά
ῥαφιδευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stitcher, embroiderer, tailor, seamstress
 • Forms:
  • ῥαφιδευτοῦ Noun: Gen Sing Masc
top
ῥαφιδευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: embroidery, patched, stitched
 • Forms:
  • ῥαφιδευτά Adj: Acc Plur Neut
ῥαφιδευτοῦ
ῥαφίδος
ῥαφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: needle, sewing needle
 • Forms:
  • ῥαφίδος Noun: Gen Sing Fem
ῥαχήλ
ῥαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blackberry, blackberry bush
 • Forms:
  • ῥαχήλ Noun: Acc Sing Fem
ῥάχις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • backbone
  • the lower part of the back
  • the chine
  • spine
ῥάχος, ῥαχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blackberry bush, thorn bush
 • Forms:
  • ῥαχοῦς Noun: Acc Plur Masc
ῥαχοῦς
ῥάψαι