ῥίγει
ῥῖγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: frost, cold, very low temperature
 • Forms:
  • ῥίγει Noun: Dat Sing Neut
ῥίζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • root (of a plant)
  • source, stock, family
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥίζαῥίζαι
GENῥίζηςῥιζῶν
DATῥίζῃῥίζαις
ACCῥίζανῥίζας
ῥίζαι
ῥίζαις
ῥίζαν
ῥίζας
ῥίζῃ
ῥίζης
ῥιζόω
 • Active Meaning:
  • to take root in
  • to strike root in
  • to cause to take root
  • to fix firmly, put on a firm foundation
 • Passive Meaning:
  • to take root
  • to become firmly rooted or fixed
 • Forms:
  • ἐρριζώθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρρίζωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐρριζωμένη Part: Perf Act Nom Sing Fem
  • ἐρριζωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐρρίζωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ῥιζωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ῥιζωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ῥιζόω
ῥίζωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a group of people with the same ancestors
  • a root, stem
  • bottom
 • Forms:
ῥιζώματα
ῥιζῶν
ῥῖνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥῖνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥῖνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥινί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥινός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥιπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a twitch, jerk, twinkling
 • Forms:
ῥιπῇ
ῥιπιζομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ῥιπίζω
ῥιπίζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to blow up, blow about
 • Root: ῥιπίζω
ῥιπίζω
 • Active Meaning:
  • to blow here and there, blow about
  • to blow up
  • to fan (flames by blowing on them)
  • to agitate, toss
 • Passive Meaning:
  • to be blown about
 • Forms:
  • ἐρρίπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥιπιζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
ῥιπιστά
ῥιπιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ventilated, airy, breezy
 • Forms:
  • ῥιπιστά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ῥῖπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wicker-work, woven mat
ῥίπτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to throw
 • Root:
ῥίπτειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to throw
 • Root: ῥίπτω
ῥιπτέω
 • Meaning: to toss up, cast off
 • Forms:
  • ῥιπτοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ῥιπτοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ῥιπτούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ῥιπτομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιπτοῦμεν
ῥιπτούμεναι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Meaning: to throw
 • Root:
ῥιπτούμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to throw
 • Root:
ῥιπτοῦντα
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut; Part: Pres Act Sing Masc
 • Meaning: to throw
 • Root: ῥίπτω
ῥιπτοῦντος
ῥιπτούντων
ῥίπτουσι, ῥίπτουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ῥίπτω
 • Meaning:
  • to throw, throw away, throw off, throw down
  • to scatter abroad
  • to put down, lay down
  • to bring under notice, present
  • to cast away, reject
 • Forms:
Present
 • ἐρριμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ῥίπτουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ῥίπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ῥιπτομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἔρριπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔρριπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐρίπτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐρίπτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἔρριπτεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ῥιφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ῥιφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ῥίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ῥίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ῥιφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔρριπτε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐρρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔρριψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐρρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔρριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔρριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔρριψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ῥιφῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ῥιφῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ῥῖψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ῥίψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ῥίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Aorist Participle
 • ῥιφείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ῥῖψαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ῥίψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ῥίψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ῥιφέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
Perfect
 • ἔρριπτο Verb: Pluperf Act Ind 3rd Sing
 • ἐρριμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐρριμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐρριμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐρριμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐρριμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐρριμμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ῥεριμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἔρριπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ῥίπτων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to throw
 • Root:
ῥίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Singular: nose, snout, beak, muzzle
  • Plural: nostrils
 • Forms:
ῥισίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥισκοφύλακας
ῥισκοφυλακίοις
ῥισκοφυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: treasury
ῥισκοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: treasurer
ῥιφείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιφέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιφέντες
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to throw
 • Root:
ῥιφῇ
ῥιφῆναι
ῥιφήσεται
ῥιφήσῃ
ῥιφήσονται
ῥῖψαν
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ῥίπτω
ῥίψαντες
ῥίψας
ῥίψασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to throw
 • Root: ῥίπτω
ῥίψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ῥίπτω
ῥίψει
ῥίψειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Meaning: to throw
 • Root: ῥίπτω
ῥίψεις
ῥιψοκινδύνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rashly, recklessly
ῥῖψον, ῥίψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ῥίπτω
ῥίψουσι, ῥίψουσιν
  • Part: Fut Act Dat Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Parse:
 • Meaning: to throw
 • Root: ῥίπτω
ῥίψω
ῥίψωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ῥίπτω