ῥίγει
ῥῖγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: frost, cold, very low temperature
 • Forms:
  • ῥίγει Noun: Dat Sing Neut
ῥίζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • root (of a plant)
  • source, stock, family
 • Forms:
  • ῥίζαις Noun: Dat Plur Fem
  • ῥίζαι Noun: Nom Plur Fem
  • ῥίζαν Noun: Acc Sing Fem
  • ῥίζας Noun: Acc Plur Fem
  • ῥίζης Noun: Gen Sing Fem
  • ῥιζῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ῥίζῃ Noun: Dat Sing Fem
ῥίζαι
ῥίζαις
ῥίζαν
ῥίζας
ῥίζῃ
ῥίζης
ῥιζόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take root in
   • to strike root in
   • to cause to take root
   • to fix firmly, put on a firm foundation
  • Passive:
   • to take root
   • to become firmly rooted or fixed
 • Cognates: ἐκριζόω, ῥιζόω
 • Forms:
  • ἐρριζώθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐρρίζωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐρριζωμένη Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • ἐρριζωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐρρίζωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ῥιζωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ῥιζωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ῥιζόω
ῥίζωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a group of people with the same ancestors
  • a root, stem
  • bottom
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMῥίζωμαῥιζώματα
  GENῥιζώματοςῥιζωμάτων
  DATῥιζώματιῥιζώμασι(ν)
  ACCῥίζωμαῥιζώματα
ῥιζώματα
ῥιζῶν
ῥῖνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥῖνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥῖνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥινί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥινός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥιπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a twitch, jerk, twinkling
 • Forms:
  • ῥιπῇ Noun: Dat Sing Fem
ῥιπῇ
ῥιπιζομένῳ
ῥιπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to blow here and there, blow about
   • to blow up
   • to fan (flames) by blowing on them
   • to agitate, toss
  • Passive:
   • to be blown about
 • Forms:
  • ἐρρίπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥιπιζομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
ῥιπιστά
ῥιπιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ventilated, airy, breezy
 • Forms:
  • ῥιπιστά Adj: Acc Plur Neut
ῥῖπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wicker-work, woven mat
ῥιπτέω
ῥιπτομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιπτοῦμεν
ῥιπτοῦντος
ῥιπτούντων
ῥίπτουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ῥίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw, throw away, throw off, throw down
  • to scatter abroad
  • to put down, lay down
  • to bring under notice, present
  • to cast away, reject
 • Cognates: ἀπορίπτω, ἀποῤῥίπτω, διαρριπτέω, διαρρίπτω, ἐκριπτέω, ἐκρίπτω, ἐπιρρίπτω, καταρρίπτω, παραρριπτέω, παραρρίπτω, ῥιπτέω, ῥίπτω, ὑπερρίπτω, ὑπορρίπτω
 • Forms:
  • ἔρριπτον
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐρίπτουν
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐρριμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐρριμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐρριμμένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐρριμμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐρριμμένον Verb: Pluperfect Mid Part Nom Sing Neut
  • ἐρριμμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • ἔρριπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἔρριπτεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔρριπτο Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐρρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔρριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐρρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔρριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔρριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔρριψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔρριψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥεριμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ῥιφείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ῥιφέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ῥιφῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ῥιφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ῥιφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ῥιφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ῥιφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ῥῖψαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ῥίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ῥίψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ῥίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ῥίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ῥίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ῥῖψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ῥίψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • ῥίπτουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ῥιπτομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ῥίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Singular: nose, snout, beak, muzzle
  • Plural: nostrils
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMῥίςῥῖνες
  GENῥινόςῥινῶν
  DATῥινίῥισί(ν)
  ACCῥῖναῥῖνας
  VOCῥίςῥῖνες
ῥισίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥιφείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιφέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιφῇ
ῥιφῆναι
ῥιφήσεται
ῥιφήσῃ
ῥιφήσονται
ῥῖψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ῥίπτω
ῥίψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥίψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥίψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ῥίπτω
ῥίψει
ῥίψεις
ῥιψοκινδύνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rashly, recklessly
ῥῖψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ῥίπτω
ῥίψωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ῥίπτω