ῥίγει
ῥῖγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: frost, cold, very low temperature
 • Forms:
  • ῥίγει Noun: Dat Sing Neut
ῥίζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • root (of a plant)
  • source, stock, family
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥίζαῥίζαι
GENῥίζηςῥιζῶν
DATῥίζῃῥίζαις
ACCῥίζανῥίζας
ῥίζαι
ῥίζαις
ῥίζαν
ῥίζας
ῥίζῃ
ῥίζης
ῥιζόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take root in
   • to strike root in
   • to cause to take root
   • to fix firmly, put on a firm foundation
  • Passive:
   • to take root
   • to become firmly rooted or fixed
 • Cognates: ἐκριζόω, ῥιζόω
 • Forms:
  • ἐρριζώθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐρρίζωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐρριζωμένη Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • ἐρριζωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐρρίζωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ῥιζωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ῥιζωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ῥιζόω
ῥίζωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a group of people with the same ancestors
  • a root, stem
  • bottom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMῥίζωμαῥιζώματα
GENῥιζώματοςῥιζωμάτων
DATῥιζώματιῥιζώμασι(ν)
ACCῥίζωμαῥιζώματα
ῥιζώματα
ῥιζῶν
ῥῖνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥῖνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥῖνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥινί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥινός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ῥίς
ῥιπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a twitch, jerk, twinkling
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥιπήῥιπαί
GENῥιπῆςῥιπῶν
DATῥιπῇῥιπαῖς
ACCῥιπήνῥιπάς
VOCῥιπήῥιπαί
ῥιπῇ
ῥιπιζομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ῥιπίζω
ῥιπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to blow here and there, blow about
   • to blow up
   • to fan (flames) by blowing on them
   • to agitate, toss
  • Passive:
   • to be blown about
 • Forms:
  • ἐρρίπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥιπιζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
ῥιπιστά
ῥιπιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ventilated, airy, breezy
 • Forms:
  • ῥιπιστά Adj: Acc Plur Neut
ῥῖπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wicker-work, woven mat
ῥιπτέω
ῥιπτομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιπτοῦμεν
ῥιπτοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ῥιπτέω
ῥιπτούντων
ῥίπτουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ῥίπτω
 • Present
 • ἐρριμμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ῥίπτουσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ῥιπτομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • ἔρριπτον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐρίπτουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἔρριπτο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ῥιφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ῥιφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ῥίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ῥίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ῥιφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἔριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔρριπτεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐρρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔρριψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐρρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔρριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔρριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔρριψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔρριψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ῥιφῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ῥιφῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ῥῖψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ῥίψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ῥίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Aorist Participle
 • ῥιφείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ῥῖψαν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ῥίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ῥίψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ῥιφέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Perfect
 • ἐρριμμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐρριμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐρριμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐρριμμένον Verb: Pluperfect Mid Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐρριμμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • ῥεριμμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἔρριπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ῥίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Singular: nose, snout, beak, muzzle
  • Plural: nostrils
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥίςῥῖνες
GENῥινόςῥινῶν
DATῥινίῥισί(ν)
ACCῥῖναῥῖνας
VOCῥίςῥῖνες
ῥισίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ῥίς
ῥιφείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιφέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥιφῇ
ῥιφῆναι
ῥιφήσεται
ῥιφήσῃ
ῥιφήσονται
ῥῖψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ῥίπτω
ῥίψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥίψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥίπτω
ῥίψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ῥίπτω
ῥίψει
ῥίψεις
ῥιψοκινδύνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rashly, recklessly
ῥῖψον, ῥίψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ῥίπτω
ῥίψωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ῥίπτω