ῥύδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • swiftly moving without hindrance
  • violently, furiously, fiercely, flowingly, abundantly, magnificently, terribly
ῥύεσθαι
ῥύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: ῥύομαι
ῥυήσεται
ῥυήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ῥυθμίζω
ῥυθμοί
ῥυθμόν
ῥυθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • symmetry, measured motion, blueprint
  • fixed measurement,
  • rhythm (of rushing water)
  • form, shape (of thighs)
 • Forms:
  • ῥυθμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ῥυθμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ῥυθμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ῥυθμοῦ
ῥῦμαι
ῥύμαις
ῥύμας
ῥύμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an alley, avenue, lane, street
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥύμηῥῦμαι
GENῥύμηςῥυμῶν
DATῥύμῃῥύμαις
ACCῥύμηνῥύμας
VOCῥύμηῥῦμαι
ῥύμην
ῥύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to rescue, save, deliver, preserve
 • Forms:
  • ἐρρυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐρρύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐρρύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐρρύσατο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρρύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρρύσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐρρύσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐρρύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρρύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐρύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ῥυσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ῥύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ῥύεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ῥυήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ῥυόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ῥυομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ῥυόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • ῥυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ῥῦσαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
  • ῥύσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ῥυσάμενον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
  • ῥυσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ῥυσαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ῥύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ῥύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ῥυσάσθω Verb: Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
  • ῥύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ῥύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ῥύσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ῥύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ῥύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ῥυσθείην Verb: Aor Pass opt 1st Sing
  • ῥυσθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ῥυσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ῥυσθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ῥυσθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ῥυσθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ῥυσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ῥύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ῥυσθείητε Verb: Aor Pass opt 2nd Plur
ῥυόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥύομαι
ῥυομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ῥύομαι
ῥυόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: ῥύομαι
ῥυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥύομαι
ῥυπαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to befoul, soil, make dirty, defile, pollute
 • Forms:
  • ῥυπανθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
ῥυπανθήτω
ῥυπαρὰ
ῥυπαρᾷ
ῥυπαραί
ῥυπαρευθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ῥυπόω
ῥυπαρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to befoul, defile
ῥυπαρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dirt, filth
  • Ethical: moral uncleanness, vulgarity, greediness
 • Forms:
  • ῥυπαρίαν Noun: Acc Sing Fem
ῥυπαρίαν
ῥυπαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dirty, vile, cheap, shabby, filthy
  • unclean, defiled
 • Forms:
  • ῥυπαραί Adj: Nom Plur Fem
  • ῥυπαρᾷ Adj: Dat Sing Fem
ῥύπον
ῥύπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dirt, filth
  • uncleanness, defilement
 • Forms:
  • ῥύπον Noun: Acc Sing Masc
  • ῥύπου Noun: Gen Sing Masc
  • ῥύπῳ Noun: Dat Sing Masc
ῥύπου
ῥυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be filthy, dirty, pollute, defile
 • Forms:
  • ῥυπαρευθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ῥυπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ῥυπωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
ῥύπῳ
ῥυπῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ῥυπόω
ῥυπωσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ῥυπόω
ῥῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: ῥύομαι
ῥύσαιτο
ῥυσάμενον
ῥυσάμενος
ῥυσαμένου
ῥύσασθαι
ῥύσασθε
ῥυσάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: ῥύομαι
ῥύσει
ῥύσεται
ῥύσεως
ῥύσῃ
ῥύσηται
ῥυσθείην
ῥυσθείητε
ῥυσθέντας
ῥυσθῆναι
ῥυσθήσῃ
ῥυσθήσομαι
ῥυσθῶ
ῥυσθῶμεν
ῥυσθῶσιν
ῥύσιν
ῥύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a flow, issue of blood
  • a flux, issue of pus
  • a discharge of semen, discharge of fluid
  • a flowing (of liquid)
  • a channel for flowing liquid
 • Cognates: ἔκρυσις, ῥύσις
 • Forms:
  • ῥύσει Noun: Dat Sing Fem
  • ῥύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ῥύσιν Noun: Acc Sing Fem
ῥῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deliverance, rescue
ῥύσομαι
ῥύσονται
ῥύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saviour, deliverer, someone who rescues
ῥύσωνται
ῥυτίδα
ῥυτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fold, wrinkle
 • Forms:
  • ῥυτίδα Noun: Acc Sing Fem