ῥύαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rushing stream (of water or lava) that descends from a mountain
 • Note: also spelled ῥόαξ
 • Forms:
ῥύακος
ῥύγχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: snout, muzzle
ῥύδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • swiftly moving without hindrance
  • violently, furiously, fiercely, flowingly, abundantly, magnificently, terribly
ῥύεσθαι
ῥύεται
ῥυῆναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning:
  • to flow
 • Root:ῥέω
ῥυήσεται
ῥυήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
ῥυθμίζω
 • Meaning:
  • to arrange, fit, put in order, align
  • to bring into measure
 • Forms:
  • ἐρρύθμισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ῥυθμοί
ῥυθμόν
ῥυθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • symmetry, measured motion, blueprint
  • fixed measurement
  • rhythm (of rushing water)
  • form, shape (of thighs)
ῥυθμοῦ
ῥῦμαι
ῥύμαις
ῥύμας
ῥύμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an alley, avenue, lane, street
 • Forms:
ῥύμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: an alley, avenue
 • Root: ῥύμη
ῥύμην
ῥύμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: soap, lye
ῥύμματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Noun
 • Meaning: soap, lye
 • Root: ῥύμμα
ῥύομαι
 • Meaning:
  • to rescue, save, deliver, preserve, free
 • Forms:
Present
 • ῥύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ῥύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ῥυόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ῥυομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ῥυόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ῥυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ῥυήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ῥύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ῥύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ῥύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ῥύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ῥυσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ῥυσθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐρρυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐρρύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐρρύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐρρύσατο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρρύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρρύσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐρρύσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐρρύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐρρύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐρύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ῥυσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ῥῦσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ῥύσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ῥύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ῥύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ῥυσάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ῥύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ῥυσθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • ῥυσθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ῥυσθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ῥυσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ῥύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ῥυσθείητε Verb: Aor Pass Opt 2nd Plur
Aorist Participle
 • ῥυσάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ῥυσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ῥυσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ῥυσθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
Perfect
ῥυόμενοι
ῥυομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ῥύομαι
ῥυόμενον
ῥυόμενος
ῥυπαίνω
 • Meaning: to befoul, soil, make dirty, defile, pollute
 • Forms:
  • ῥυπανθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
ῥυπανθήτω
ῥυπαρὰ
ῥυπαρᾷ
ῥυπαραί
ῥυπαρευθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ῥυπόω
ῥυπαρεύω
 • Meaning: to befoul, defile
ῥυπαρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dirt, filth
  • Ethical: moral uncleanness, vulgarity, greediness
 • Forms:
ῥυπαρίαν
ῥυπαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dirty, vile, cheap, shabby, filthy
  • unclean, defiled
  • polluted
 • Forms:
  • ῥυπαραί Adj: Nom Plur Fem
  • ῥυπαρᾷ Adj: Dat Sing Fem
ῥυπαρωτάτοις
ῥυπαρώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • dirtiest, most filthy
 • Forms:
  • ῥυπαρωτάτοις Superl Adj: Dat Plur Masc/Neut
ῥύπον
ῥύπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dirt, filth
  • uncleanness, defilement
ῥύπου
ῥυπόω
 • Meaning: to be filthy, dirty, pollute, defile
 • Forms:
  • ῥυπαρευθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ῥυπῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ῥυπωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
ῥύπῳ
ῥυπῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ῥυπόω
ῥυπωσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ῥυπόω
ῥῦσαι
ῥύσαιτο
ῥυσάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ῥύομαι
ῥυσάμενος
ῥυσαμένου
ῥύσασθαι
ῥύσασθε
ῥυσάσθω
ῥύσει
ῥύσεται
ῥύσεως
ῥύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ῥύομαι
ῥύσηται
ῥυσθείην
ῥυσθείητε
ῥυσθέντας
ῥυσθῆναι
ῥυσθήσῃ
ῥυσθήσομαι
ῥυσθῶ
ῥυσθῶμεν
ῥυσθῶσι, ῥυσθῶσιν
ῥύσιν
ῥύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a flow, issue of blood
  • a flux, issue of pus
  • a discharge of semen, discharge of fluid
  • a flowing (of liquid)
  • a channel for flowing liquid
 • Forms:
ῥῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deliverance, rescue
ῥύσομαι
ῥύσονται
ῥύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saviour, deliverer, rescuer, preserver
ῥύσωνται
ῥυτίδα
ῥυτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fold, wrinkle
 • Forms: