ῥῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a piece (torn off something), fragment, a torn thing
  • a breakage, fracture, wreck, ruin, collapse
 • Cognates: ἔκρηγμα, ῥῆγμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMῥῆγμαῥήγματα
GENῥήγματοςῥηγμάτων
DATῥήγματιῥήγμασι(ν)
ACCῥῆγμαῥήγματα
ῥήγματα
ῥήγνυμι
 • Present
 • ῥήγνυνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • ῥήγνυται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ῥήσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ῥήσσω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ῥήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ῥαγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ῥήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἔρρηξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐρράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρράγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔρρηξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔρρηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔρρηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ῥαγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ῥῆξαι Verb: Aor Act Infin
 • ῥήξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ῥήξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ῥηξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ῥηξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ῥῆξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ῥαγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ῥήξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐρρηγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἐρρώγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ῥήγνυνται
ῥήγνυται
ῥηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: εἶπον
ῥηθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: εἶπον
ῥηθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: εἶπον
ῥηθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθέντα
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: εἶπον
ῥηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: εἶπον
ῥηθῆναι
ῥηθήσεται
ῥηθησομένοις
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: εἶπον
ῥῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something said or spoken, a word, a saying
  • a single word
  • a phrase (rather than a single word)
  • a statement
  • the subject of a speech
  • a thought or intent uttered verbally
  • matter, a thing, affair, something
  • events verbally presented
  • events that happened, acts that occurred
  • course of action (already taken), course of action (yet to be taken)
  • dealings with men and matters
  • palpable objects
  • something unspecified
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMῥῆμαῥήματα
GENῥήματοςῥημάτων
DATῥήματιῥήμασι(ν)
ACCῥῆμαῥήματα
ῥήμασι
ῥήμασιν
ῥήματα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ῥῆμα
ῥήματι
ῥήματος
ῥημάτων
ῥῆξαι
ῥήξαντες
ῥήξας
ῥηξάτω
ῥηξάτωσαν
ῥήξει
ῥῆξον
ῥήξω
ῥήξωσιν
ῥήσει
ῥήσεις
ῥήσεις
ῥῆσιν
ῥῆσις
Feminine
 SingularPlural
NOMῥῆσιςῥήσεις
GENῥήσεωςῥήσεων
DATῥήσειῥήσεσι(ν)
ACCῥῆσι(ν)ῥήσεις
ῥήσσει
ῥήσσω
ῥητίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: balm, resin (from a tree)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥητίνηῥητίναι
GENῥητίνηςῥητινῶν
DATῥητίνῃῥητίναις
ACCῥητίνηνῥητίνας
VOCῥητίνηῥητίναι
ῥητίνην
ῥητίνης
ῥητόν
ῥητορεύω
ῥήτορος
ῥητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spoken, stipulated, stated, specified
 • Forms:
  • ῥητόν Adj: Acc Sing Masc
ῥήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: orator, speaker
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMῥήτωρῥήτορες
GENῥήτοροςῥητόρων
DATῥήτοριῥήτορσι(ν)
ACCῥήτοραῥήτορας
VOCῥῆτορῥήτορες
ῥητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: distinctly, expressly, explicitly