ῥῶγας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: ῥώξ
ῥῶγες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ῥώξ
Ῥωμαϊκοῖς
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: Latin, Roman, Roman language
ῥωμαλέοι
ῥωμαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: strong (of body), stalwart
 • Forms:
  • ῥωμαλέοι Adj: Nom Plur Masc
ῥώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bodily strength, strength, might, Rome
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMῥώμηῥῶμαι
GENῥώμηςῥωμῶν
DATῥώμῃῥώμαις
ACCῥώμηνῥώμας
VOCῥώμηῥῶμαι
ῥώμῃ
ῥώννυμι
 • Active Meaning:
  • to strengthen, make strong and mighty
  • to be strong
 • Passive Meaning:
  • to fare well
  • to be in good health
  • to be in good favour
  • to bid farewell, make a parting good-bye (a usual ending to a letter)
 • Forms:
  • ἔρρωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐρρώμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐρρωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • ἐρρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἔρρωσθε Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἔρρωσο Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ῥώννυσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing/Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: strengthen
 • Root: ῥώννυμι
ῥώξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • berry (of olive, grape, fruit)
  • grape
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMῥώξῥῶγες
GENῥωγόςῥωγών
DATῥωγίῥωξί(ν)
ACCῥῶγαῥῶγας
ῥωποπῶλαι
ῥωποπώλης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dealer in small wares, street vendor, huckster
 • Forms:
  • ῥοποπῶλαι Noun: Nom Plur Masc
ῥώσαντες
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to strengthen
 • Root:ῥώννυμι
ῥώσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning:
  • to strengthen
 • Root:ῥώννυμι