ἐλεᾷ
ἐλέα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔλεος
 • ----------
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεάω
ἐλέανα
ἐλέαναν
ἐλεᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt spelling: ἐλεέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to have mercy on
   • to have compassion on
   • to have pity, take pity
   • to show mercy to
  • Passive:
   • to receive mercy
   • to receive compassion
   • to receive pity
ἔλεγε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
ἐλέγετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: λέγω
ἐλέγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἐλεγμοῖς
ἐλεγμόν
ἐλεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • refuting, reproving
  • a conviction, rebuke, reproof
  • punishment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐλεγμόςἐλεγμαί
GENἐλεγμοῦἐλεγμῶν
DATἐλεγμῷἐλεγμοῖς
ACCἐλεγμόνἐλεγμούς
ἐλεγμοῦ
ἐλεγμούς
ἐλεγμῷ
ἐλέγξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐλέγχω
ἐλέγξαιτο
ἐλέγξας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλέγχω
ἐλεγξάτωσαν
ἐλέγξει
ἐλέγξεις
ἐλέγξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλέγχω
ἐλέγξῃς
ἔλεγξιν
ἔλεγξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebuke, reproof; conviction, refuting, reproving
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔλεγξιςἐλέγξεις
GENἐλέγξεωςἐλέγξεων
DATἐλέγξειἐλέγξεσι(ν)
ACCἔλεγξινἐλέγξεις
ἔλεγξον
ἐλέγξω
ἐλέγομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγχε
ἐλέγχει
ἐλέγχειν
ἐλέγχεις
ἐλέγχεσθαι
ἐλέγχεται
ἐλέγχετε
ἐλέγχῃ
ἐλέγχῃς
ἐλεγχθέντες
ἐλεγχθῇ
ἐλεγχθήσεσθε
ἐλεγχθήσεται
ἔλεγχοι
ἐλέγχοις
ἐλεγχόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐλέγχω
ἐλεγχόμενοι
ἐλεγχόμενος
ἔλεγχον
ἐλέγχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐλέγχω
ἐλέγχοντας
ἐλέγχοντες
ἔλεγχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rebuttal, refutation
  • proof, proving
  • act of questioning
  • conviction (of a sinner)
  • reproof, censure, correction
  • something that deserves open criticism
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔλεγχοςἔλεγχοι
GENἐλέγχουἐλέγχων
DATἐλέγχῳἐλέγχοις
ACCἔλεγχονἐλέγχους
ἐλέγχου
ἐλέγχους
ἐλέγχουσα
ἐλέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to convict, convince
  • to bring to light, expose, set forth, decide
  • to demonstrate verbally the virtue, justice or efficacy of
  • to reprove, correct, rebuke
  • to refute, prove you wrong, disprove you
  • to question in public the morality of (someone's character or actions)
  • to punish, discipline
  • to pass a negative judgment on someone or something
 • Cognates: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
Present
 • ἐλέγχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐλέγχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλέγχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλέγχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐλέγχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἔλεγχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλέγχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέγχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐλέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεγχόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐλεγχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐλεγχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐλέγχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐλέγχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐλέγχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐλέγχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐλέγχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
Future
 • ἐλεγχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐλεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέγξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλέγξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐλέγξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλέγξας
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεγχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐλεγχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐλέγξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐλέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἐλεγξάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐλέγξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔλεγξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἤλεγξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἐλέγχων
ἐλέει
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἔλεος
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεεῖ
ἐλεεῖν
ἐλεεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • having received mercy
  • pitiable, miserable
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεεινόςἐλεεινήἐλεεινόν
GENἐλεεινοῦἐλεεινῆς
ἐλεεινής
ἐλεεινοῦ
DATἐλεεινῷἐλεεινῇἐλεεινῷ
ACCἐλεεινόνἐλεεινήνἐλεεινόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεεινοίἐλεειναίἐλεεινά
GENἐλεεινῶνἐλεεινῶνἐλεεινῶν
DATἐλεεινοῖςἐλεειναῖςἐλεεινοῖς
ACCἐλεεινούςἐλεεινάςἐλεεινά
Comparatives & Superlatives
 • ἐλεεινότεροι Comparative Adj: Nom Plur Masc
ἐλεεινότεροι
ἐλεεῖς
ἐλεεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to have mercy
   • to have compassion
   • to have pity, take pity
   • to show mercy
  • Passive:
   • to receive mercy
   • to receive compassion
   • to receive pity
 • Cognates: κατελεέω, ἐλεάω
 • Note: Alt spelling: ἐλεάω
 • Forms:
Present
 • ἐλέει
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλεοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐλεεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλεᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλεεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐλεᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλεεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλεοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐλεοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐλεῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἐλεῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐλεῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐλεῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐλεῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐλεῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐλεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλεηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἐλεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλεήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλεήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεήσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • ἐλεήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλεηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐλεηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐλεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλεηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐλεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐλεῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐλεήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐλεήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐλεήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐλεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλεήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐλεήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐλεήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐλέησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλεήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐλεήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠλεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἠλεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠλεήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἠλέησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠλέησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠλέησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠλέησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠλέησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠλεημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠλεημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἠλεημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἠλέημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐλέη
ἐλεηθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῆναι
ἐλεηθήσεται
ἐλεηθησόμεθα
ἐλεηθήσονται
ἐλεηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήμον
ἐλεήμονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐλεήμων
ἐλεήμονας
ἐλεήμονες
ἐλεήμονος
ἐλεημοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • giving alms
  • engaging oneself in acts of charity and compassion
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεημοποιόςἐλεημοποιόν
GENἐλεημοποιοῦ
DATἐλεημοποιῷ
ACCἐλεημοποιόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεημοποιοίἐλεημοποιά
GENἐλεημοποιῶν
DATἐλεημοποιοίς
ACCἐλεημοποιούςἐλεημοποιά
ἐλεημοποιοῦ
ἐλεημοσύναι
ἐλεημοσύναις
ἐλεημοσύνας
ἐλεημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • alms, charity, almsdeeds
  • compassion, beneficence
  • kindness
  • pity, mercy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλεημοσύνηἐλεημοσύναι
GENἐλεημοσύνηςἐλεημοσυνῶν
DATἐλεημοσύνῃἐλεημοσύναις
ACCἐλεημοσύνηνἐλεημοσύνας
VOCἐλεημοσύνηἐλεημοσύναι
ἐλεημοσύνῃ
ἐλεημοσύνην
ἐλεημοσύνης
ἐλεημοσυνῶν
ἐλεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: merciful, pitiful, sympathetic, compassionate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλεήμωνἐλεήμον
GENἐλεήμονος
DATἐλεήμονι
ACCἐλεήμοναἐλεήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλεήμονεςἐλεήμονα
GENἐλεημόνων
DATἐλεήμοσι(ν)
ἐλεήμουσι(ν)
ACCἐλεήμοναςἐλεήμονα
ἐλεῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσας
ἐλεήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσει
ἐλεήσεις
ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃς
ἐλεήσητε
ἐλέησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσοντα
ἐλεήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσωμεν
ἐλεήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἕλει
ἔλειξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείχω
ἐλειτούργει
ἐλειτούργησα
ἐλειτούργησαν
ἐλειτούργουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λειτουργέω
ἔλεξε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεον
ἑλεοπόλει
ἑλεόπολιν
ἑλεόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an engine of war, siege engine
 • Note: Also spelled ἑλέπολις
 • Concord: 1Macc 13:43,44
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑλεόπολιςἑλεοπόλεις
GENἑλεοπόλεωςἑλεοπολεῶν
DATἑλεοπόλειἑλεοπόλεσι(ν)
ACCἑλεόπολινἑλεοπόλεις
ἔλεος, ἐλεός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pity, mercy, compassion
  • supplication for compassionate treatment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐλεόςἔλεοι
GENἐλέουἐλεῶν
DATἐλέῳἐλέοις
ACCἔλεον
ἐλέους
Neuter
 SingularPlural
NOMἐλεόςἐλέα
ἐλέη
GENἐλέουςἐλεῶν
DATἐλέειἕλεσι
ACCἐλεός
ἐλέα
ἐλέη
ἐλέου
ἐλεοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλέους
ἐλεοῦσι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλέπισε(ν)
ἐλεπίσθη
ἑλέπολις
ἐλέπτυνα
ἐλέπτυναν
ἐλέπτυνε(ν)
ἐλεπτύνθησαν
ἕλεσθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἱρέω
ἐλευθέρα
ἐλεύθερα
ἐλευθέραν
ἐλευθέρας
ἐλευθερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • liberty
  • freedom from bondage
  • freedom from slavery
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλευθερίαἐλευθερίαι
GENἐλευθερίαςἐλευθεριῶν
DATἐλευθερίᾳἐλευθερίαις
ACCἐλευθερίανἐλευθερίας
ἐλευθερίᾳ
ἐλευθερίαν
ἐλευθερίας
ἐλεύθεροι
ἐλευθεροῖ
ἐλευθέροις
ἐλεύθερον
ἐλεύθερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • free
  • free from bondage or slavery
  • honourable, noble
  • independent, unbound
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλεύθεροςἐλευθέραἐλεύθερον
GENἐλευθέρουἐλευθέραςἐλευθέρου
DATἐλευθέρῳἐλευθέρᾳἐλευθέρῳ
ACCἐλεύθερονἐλευθέρανἐλεύθερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλεύθεροιἐλεύθεραιἐλευθέρα
GENἐλευθέρων
DATἐλευθέροιςἐλευθέραιςἐλευθέροις
ACCἐλευθέρουςἐλευθέραςἐλευθέρα
Comparatives & Superlatives
 • ἐλευθερώτεροι Comparative Adj: Nom Plur Masc
ἐλευθέρου
ἐλευθέρους
ἐλευθεροῦσθαι
ἐλευθερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to free, set free from bondage
  • to deliver, liberate
 • Cognates: ἀπελευθερόω
 • Forms:
  • ἐλευθεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλευθερωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐλευθερωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλευθερώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλευθέρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἠλευθέρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλευθέρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλευθερωθέντες
ἐλευθερωθήσεται
ἐλευθέρων
ἐλευθερῶσαι
ἐλευθερώσει
ἐλευθερώσῃ
ἐλευθέρωσον
ἐλευθερώτεροι
ἐλεύκαναν
ἐλεύκανε(ν)
ἐλεύσεσθε
ἐλεύσεται
ἐλεύσεως
ἐλεύσῃ
ἔλευσιν
ἔλευσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔλευσιςἐλεύσεις
GENἐλεύσεωςἐλεύσεων
DATἐλεύσειἐλεύσεσι(ν)
ACCἔλευσι(ν)ἐλεύσεις
ἐλεύσομαι
ἐλευσόμεθα
ἐλεύσονται
ἐλευστέον
 • Parse: Verbal Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: one must come, proceeding further
ἐλέφαντα
ἐλεφαντάρχην
ἐλεφαντάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: elephant master, the commander of a squadron of 16 elephants
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐλεφαντάρχηςἐλεφαντάρχαι
GENἐλεφαντάρχουἐλεφανταρχῶν
DATἐλεφαντάρχῃἐλεφαντάρχαις
ACCἐλεφαντάρχηνἐλεφαντάρχας
ἐλέφαντας
ἐλέφαντες
ἐλέφαντι
ἐλεφάντινοι
ἐλεφάντινον
ἐλεφάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of an elephant
  • ivory, made of ivory, elephantine
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλεφάντινοςἐλεφαντίνηἐλεφάντινον
GENἐλεφαντίνουἐλεφαντίνηςἐλεφαντίνου
DATἐλεφαντίνῳἐλεφαντίνῃἐλεφαντίνῳ
ACCἐλεφάντινονἐλεφαντίνηνἐλεφάντινον
VOCἐλεφάντινεἐλεφαντίνηἐλεφάντινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλεφάντινοιἐλεφάντιναιἐλεφάντινα
GENἐλεφαντίνωνἐλεφαντίνωνἐλεφαντίνων
DATἐλεφαντίνοιςἐλεφαντίναιςἐλεφαντίνοις
ACCἐλεφαντίνουςἐλεφαντίναςἐλεφάντινα
VOCἐλεφάντινοιἐλεφάντιναιἐλεφάντινα
ἐλεφαντίνους
ἐλεφαντίνων
ἐλέφαντος
ἐλεφάντων
ἐλέφας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • elephant
  • ivory
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐλέφαςἐλέφαντες
GENἐλέφαντοςἐλεφάντων
DATἐλέφαντιἐλέφασιν
ACCἐλέφανταἐλέφαντας
ἐλέφασι(ν)
ἐλεῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Masc
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω