ἐλεᾷ
ἐλέα
top
ἐλέανα
ἐλέαναν
ἐλεᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt spelling: ἐλεέω
ἔλεγε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγες
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
ἐλέγετε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • Root: λέγω
ἐλέγετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἐλεγμοῖς
ἐλεγμόν
ἐλεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • refuting, reproving
  • a conviction, rebuke, reproof
  • punishment
 • Forms:
  • ἐλεγμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἐλεγμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλεγμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλεγμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἐλεγμοῦ
ἐλεγμούς
ἐλεγμῷ
ἐλέγξαι
ἐλέγξαιτο
ἐλέγξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλέγχω
top
ἐλεγξάτωσαν
ἐλέγξει
ἐλέγξεις
ἐλέγξῃ
ἐλέγξῃς
ἔλεγξιν
ἔλεγξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebuke, reproof; conviction, refuting, reproving
 • Forms:
  • ἔλεγξιν Noun: Acc Sing Fem
ἔλεγξον
ἐλέγξω
ἐλέγομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγχε
ἐλέγχει
ἐλέγχειν
ἐλέγχεις
top
ἐλέγχεσθαι
ἐλέγχεται
ἐλέγχετε
ἐλέγχῃ
ἐλέγχῃς
ἐλεγχθέντες
ἐλεγχθῇ
ἐλεγχθήσεσθε
ἐλεγχθήσεται
ἔλεγχοι
ἐλέγχοις
ἐλεγχόμενα
ἐλεγχόμενοι
ἐλεγχόμενος
ἔλεγχον
top
ἐλέγχοντα
ἐλέγχοντας
ἐλέγχοντες
ἔλεγχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rebuttal, refutation
  • proof, proving
  • act of questioning
  • conviction (of a sinner)
  • reproof, censure, correction
  • something that deserves open criticism
 • Forms:
  • ἔλεγχοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἐλέγχοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἔλεγχον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλέγχου Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλέγχους Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλεγμόν Noun: Acc Sing Masc
ἐλέγχου
ἐλέγχους
ἐλέγχουσα
ἐλέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to convict, convince
  • to bring to light, expose, set forth, decide
  • to demonstrate verbally the virtue, justice or efficacy of
  • to reprove, correct, rebuke
  • to question in public the morality of (someone's character or actions)
  • to punish, discipline
  • to pass a negative judgment on someone or something
 • Cognates: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • ἐλέγξας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεγχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐλεγχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἔλεγχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλέγχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλέγχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλέγχεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλέγχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐλέγχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐλεγχόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐλεγχόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλεγχόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐλέγχοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλέγχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλέγχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλέγχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐλεγχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐλεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλέγξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ἐλεγξάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐλέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλέγξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλέγξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐλέγξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἔλεγξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλέγξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἤλεγξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤλεγξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλέγχων
ἐλέει
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἔλεος
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεεῖ
ἐλεεῖν
ἐλεεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • having received mercy
  • pitiable, miserable
 • Forms:
  • ἐλεεινότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
ἐλεεινότεροι
ἐλεεῖς
ἐλεεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to have mercy
   • to have compassion
   • to have pity, take pity
   • to show mercy
  • Passive:
   • to receive mercy
   • to receive compassion
   • to receive pity
 • Cognates: κατελεέω, ἐλεάω
 • Note: Alt spelling: ἐλεάω
 • Forms:
  • ἐλέει
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλεεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐλεᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλεᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐλεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλεηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • ἐλεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλεηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλεῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλεήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐλεήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλεήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐλεήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐλέησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλεήσοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλεήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐλεήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐλεήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐλεοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλεοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ἐλεῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλεῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλεῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐλεῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἠλεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἠλεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠλεήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἠλεημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠλεημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠλέησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠλέησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλέησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠλέησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλέησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλεημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἠλέημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
top
ἐλέη
ἐλεηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῆναι
ἐλεηθήσεται
ἐλεηθησόμεθα
ἐλεηθήσονται
ἐλεηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῆμον
ἐλεήμονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐλεήμων
ἐλεήμονας
ἐλεήμονες
ἐλεήμονος
ἐλεημοποιός
top
ἐλεημοποιοῦ
ἐλεημοσύναι
ἐλεημοσύναις
ἐλεημοσύνας
ἐλεημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • alms, charity, almsdeeds
  • compassion, beneficence
  • kindness
  • pity, mercy
 • Forms:
  • ἐλεημοσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐλεημοσύναι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐλεημοσύναις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐλεημοσύνας Noun: Acc Plur Fem
  • ἐλεημοσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἐλεημοσύνης Noun: Gen Sing Fem
  • ἐλεημοσυνῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐλεημοσύνῃ
ἐλεημοσύνην
ἐλεημοσύνης
ἐλεημοσυνῶν
ἐλεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciful, pitiful, sympathetic, compassionate
 • Forms:
  • ἐλεῆμον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλεήμονας Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἐλεήμονα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἐλεήμονες Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλεήμονος Adj: Gen Sing Masc
ἐλεῆσαι
ἐλεήσαι
ἐλεήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
top
ἐλεήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσει
ἐλεήσεις
ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃς
ἐλεήσητε
ἐλέησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσοντα
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσω
ἐλεήσωμεν
ἐλεήσωσιν
ἕλει
ἔλειξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείχω
ἐλειτούργει
ἐλειτούργησα
top
ἐλειτούργησαν
ἐλειτούργουν
ἔλεξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεον
ἑλεοπόλει
ἑλεόπολιν
ἑλεόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an engine of war, siege engine
 • Note: Also spelled ἑλέπολις
 • Concord: 1Macc 13:43,44
 • Forms:
  • ἑλεοπόλει Noun: Dat Sing Fem
  • ἑλεόπολιν Noun: Acc Sing Fem
ἔλεος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pity, mercy, compassion
  • supplication for compassionate treatment
 • Forms:
  • ἐλέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐλέει Noun: Dat Sing Neut
  • ἐλέη Noun: Acc Plur Neut
  • ἔλεον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλέου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐλέους Noun: Gen Sing Neut
ἐλέου
ἐλεοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλέους
ἐλέπισεν
top
ἐλεπίσθη
ἑλέπολις
ἐλέπτυνα
ἐλέπτυναν
ἐλέπτυνεν
ἐλεπτύνθησαν
ἕλεσθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἱρέω
ἐλευθέρα
ἐλευθέραν
ἐλευθέρας
ἐλευθερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • liberty
  • freedom from bondage
  • freedom from slavery
 • Forms:
  • ἐλευθερίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐλευθερίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐλευθερίας Noun: Gen Sing Fem
ἐλευθερίᾳ
ἐλευθερίαν
ἐλευθερίας
ἐλεύθεροι
ἐλευθέροις
top
ἐλεύθερον
ἐλεύθερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • free
  • free from bondage or slavery
  • honourable, noble
  • independent, unbound
 • Forms:
  • ἐλευθέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ἐλευθέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐλευθέρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐλεύθεροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλευθέροις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐλεύθερον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλευθέρου Adj: Gen Sing Masc
  • ἐλευθέρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλευθέρων Adj: Gen Plur Masc
  • ἐλευθερώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
ἐλευθέρου
ἐλευθέρους
ἐλευθεροῦσθαι
ἐλευθερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to free, set free from bondage
  • to deliver, liberate
 • Cognates: ἀπελευθερόω
 • Forms:
  • ἐλευθεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλευθερωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλευθερωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλευθερώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλευθέρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἠλευθέρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλευθέρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλευθερωθέντες
ἐλευθερωθήσεται
ἐλευθέρων
ἐλευθερῶσαι
ἐλευθερώσει
top
ἐλευθερώσῃ
ἐλευθέρωσον
ἐλευθερώτεροι
ἐλεύκαναν
ἐλεύκανεν
ἐλεύσεσθε
ἐλεύσεται
ἐλεύσεως
ἐλεύσῃ
ἔλευσιν
ἔλευσις
ἐλεύσομαι
ἐλευσόμεθα
ἐλεύσονται
ἐλευστέον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: one must come, proceeding further
top
ἐλέφαντα
ἐλεφαντάρχην
ἐλεφαντάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: elephant master, the commander of a squadron of 16 elephants
 • Forms:
  • ἐλεφαντάρχην Noun: Acc Sing Masc
ἐλέφαντας
ἐλέφαντες
ἐλέφαντι
ἐλεφάντινοι
ἐλεφάντινον
ἐλεφάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of an elephant
  • ivory, made of ivory, elephantine
 • Forms:
  • ἐλεφάντινοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλεφάντινον Adj: Acc Sing Neut
  • ἐλεφαντίνους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλεφαντίνων Adj: Gen Plur Fem
ἐλεφαντίνους
ἐλεφαντίνων
ἐλέφαντος
ἐλεφάντων
ἐλέφας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • elephant
  • ivory
 • Forms:
  • ἐλέφαντα Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλέφαντας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλέφαντες Noun: Nom Plur Masc
  • ἐλέφαντι Noun: Dat Sing Masc
  • ἐλέφαντος Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλεφάντων Noun: Gen Plur Masc
  • ἐλέφασιν Noun: Dat Plur Masc
top
ἐλέφασιν
ἐλεῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω