ἐλεᾷ
ἐλέα
ἐλέανα
ἐλέαναν
ἐλεᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt spelling: ἐλεέω
ἔλεγε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγες
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
ἐλέγετε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • Root: λέγω
ἐλέγετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἐλεγμοῖς
ἐλεγμόν
ἐλεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • refuting, reproving
  • a conviction, rebuke, reproof
  • punishment
 • Forms:
M
 SingularPlural
NOMἐλεγμόςἐλεγμαί
GENἐλεγμοῦἐλεγμῶν
DATἐλεγμῷἐλεγμοῖς
ACCἐλεγμόνἐλεγμούς
ἐλεγμοῦ
ἐλεγμούς
ἐλεγμῷ
ἐλέγξαι
ἐλέγξαιτο
ἐλέγξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλέγχω
ἐλεγξάτωσαν
ἐλέγξει
ἐλέγξεις
ἐλέγξῃ
ἐλέγξῃς
ἔλεγξιν
ἔλεγξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebuke, reproof; conviction, refuting, reproving
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔλεγξιςἐλέγξεις
GENἐλέγξεωςἐλέγξεων
DATἐλέγξειἐλέγξεσι(ν)
ACCἔλεγξινἐλέγξεις
ἔλεγξον
ἐλέγξω
ἐλέγομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγχε
ἐλέγχει
ἐλέγχειν
ἐλέγχεις
ἐλέγχεσθαι
ἐλέγχεται
ἐλέγχετε
ἐλέγχῃ
ἐλέγχῃς
ἐλεγχθέντες
ἐλεγχθῇ
ἐλεγχθήσεσθε
ἐλεγχθήσεται
ἔλεγχοι
ἐλέγχοις
ἐλεγχόμενα
ἐλεγχόμενοι
ἐλεγχόμενος
ἔλεγχον
ἐλέγχοντα
ἐλέγχοντας
ἐλέγχοντες
ἔλεγχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rebuttal, refutation
  • proof, proving
  • act of questioning
  • conviction (of a sinner)
  • reproof, censure, correction
  • something that deserves open criticism
 • Forms:
M
 SingularPlural
NOMἔλεγχοςἔλεγχοι
GENἐλέγχουἐλέγχων
DATἐλέγχῳἐλέγχοις
ACCἔλεγχονἐλέγχους
ἐλέγχου
ἐλέγχους
ἐλέγχουσα
ἐλέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to convict, convince
  • to bring to light, expose, set forth, decide
  • to demonstrate verbally the virtue, justice or efficacy of
  • to reprove, correct, rebuke
  • to question in public the morality of (someone's character or actions)
  • to punish, discipline
  • to pass a negative judgment on someone or something
 • Cognates: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • ἐλέγξας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεγχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐλεγχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἔλεγχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλέγχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλέγχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλέγχεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλέγχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐλέγχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐλεγχόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐλεγχόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλεγχόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐλέγχοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλέγχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλέγχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλέγχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐλεγχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐλεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλέγξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ἐλεγξάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐλέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλέγξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλέγξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐλέγξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἔλεγξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλέγξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἤλεγξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤλεγξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλέγχων
ἐλέει
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἔλεος
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεεῖ
ἐλεεῖν
ἐλεεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • having received mercy
  • pitiable, miserable
 • Forms:
  • ἐλεεινότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
ἐλεεινότεροι
ἐλεεῖς
ἐλεεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to have mercy
   • to have compassion
   • to have pity, take pity
   • to show mercy
  • Passive:
   • to receive mercy
   • to receive compassion
   • to receive pity
 • Cognates: κατελεέω, ἐλεάω
 • Note: Alt spelling: ἐλεάω
 • Forms:
  • ἐλέει
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλεοῦσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐλεεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐλεᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλεᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐλεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλεηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • ἐλεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλεηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλεῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλεήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐλεήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλεήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐλεήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐλέησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλεήσοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλεήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐλεήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐλεήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐλεοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλεοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ἐλεῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλεῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλεῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐλεῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἠλεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἠλεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠλεήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἠλεημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠλεημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠλέησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠλέησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλέησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠλέησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλέησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλεημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἠλέημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐλέη
ἐλεηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῆναι
ἐλεηθήσεται
ἐλεηθησόμεθα
ἐλεηθήσονται
ἐλεηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῆμον
ἐλεήμονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐλεήμων
ἐλεήμονας
ἐλεήμονες
ἐλεήμονος
ἐλεημοποιός
ἐλεημοποιοῦ
ἐλεημοσύναι
ἐλεημοσύναις
ἐλεημοσύνας
ἐλεημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • alms, charity, almsdeeds
  • compassion, beneficence
  • kindness
  • pity, mercy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλεημοσύνηἐλεημοσύναι
GENἐλεημοσύνηςἐλεημοσυνῶν
DATἐλεημοσύνῃἐλεημοσύναις
ACCἐλεημοσύνηνἐλεημοσύνας
VOCἐλεημοσύνηἐλεημοσύναι
ἐλεημοσύνῃ
ἐλεημοσύνην
ἐλεημοσύνης
ἐλεημοσυνῶν
ἐλεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciful, pitiful, sympathetic, compassionate
 • Forms:
  • ἐλεῆμον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλεήμονας Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἐλεήμονα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἐλεήμονες Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλεήμονος Adj: Gen Sing Masc
ἐλεῆσαι
ἐλεήσαι
ἐλεήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσει
ἐλεήσεις
ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃς
ἐλεήσητε
ἐλέησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσοντα
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσω
ἐλεήσωμεν
ἐλεήσωσιν
ἕλει
ἔλειξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείχω
ἐλειτούργει
ἐλειτούργησα
ἐλειτούργησαν
ἐλειτούργουν
ἔλεξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεον
ἑλεοπόλει
ἑλεόπολιν
ἑλεόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an engine of war, siege engine
 • Note: Also spelled ἑλέπολις
 • Concord: 1Macc 13:43,44
 • Forms:
  • ἑλεοπόλει Noun: Dat Sing Fem
  • ἑλεόπολιν Noun: Acc Sing Fem
ἔλεος, ἐλεός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pity, mercy, compassion
  • supplication for compassionate treatment
 • Forms:
  • ἐλέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐλέει Noun: Dat Sing Neut
  • ἐλέη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔλεον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλέου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐλέους Noun: Gen Sing Neut
ἐλέου
ἐλεοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλέους
ἐλέπισεν
ἐλεπίσθη
ἑλέπολις
ἐλέπτυνα
ἐλέπτυναν
ἐλέπτυνεν
ἐλεπτύνθησαν
ἕλεσθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἱρέω
ἐλευθέρα
ἐλεύθερα
ἐλευθέραν
ἐλευθέρας
ἐλευθερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • liberty
  • freedom from bondage
  • freedom from slavery
 • Forms:
  • ἐλευθερίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐλευθερίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐλευθερίας Noun: Gen Sing Fem
ἐλευθερίᾳ
ἐλευθερίαν
ἐλευθερίας
ἐλεύθεροι
ἐλευθεροῖ
ἐλευθέροις
ἐλεύθερον
ἐλεύθερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • free
  • free from bondage or slavery
  • honourable, noble
  • independent, unbound
 • Forms:
  • ἐλευθέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ἐλευθέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐλευθέρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐλεύθεροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλευθέροις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐλεύθερον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλευθέρου Adj: Gen Sing Masc
  • ἐλευθέρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλευθέρων Adj: Gen Plur Masc
  • ἐλευθερώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
ἐλευθέρου
ἐλευθέρους
ἐλευθεροῦσθαι
ἐλευθερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to free, set free from bondage
  • to deliver, liberate
 • Cognates: ἀπελευθερόω
 • Forms:
  • ἐλευθεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλευθερωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλευθερωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλευθερώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλευθέρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἠλευθέρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλευθέρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλευθερωθέντες
ἐλευθερωθήσεται
ἐλευθέρων
ἐλευθερῶσαι
ἐλευθερώσει
ἐλευθερώσῃ
ἐλευθέρωσον
ἐλευθερώτεροι
ἐλεύκαναν
ἐλεύκανεν
ἐλεύσεσθε
ἐλεύσεται
ἐλεύσεως
ἐλεύσῃ
ἔλευσιν
ἔλευσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔλευσιςἐλεύσεις
GENἐλεύσεωςἐλεύσεων
DATἐλεύσειἐλεύσεσι(ν)
ACCἔλευσι(ν)ἐλεύσεις
ἐλεύσομαι
ἐλευσόμεθα
ἐλεύσονται
ἐλευστέον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: one must come, proceeding further
ἐλέφαντα
ἐλεφαντάρχην
ἐλεφαντάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: elephant master, the commander of a squadron of 16 elephants
 • Forms:
M
 SingularPlural
NOMἐλεφαντάρχης 
GEN  
DAT  
ACCἐλεφαντάρχην 
ἐλέφαντας
ἐλέφαντες
ἐλέφαντι
ἐλεφάντινοι
ἐλεφάντινον
ἐλεφάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of an elephant
  • ivory, made of ivory, elephantine
 • Forms:
  • ἐλεφάντινοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλεφάντινον Adj: Acc Sing Neut
  • ἐλεφαντίνους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλεφαντίνων Adj: Gen Plur Fem
ἐλεφαντίνους
ἐλεφαντίνων
ἐλέφαντος
ἐλεφάντων
ἐλέφας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • elephant
  • ivory
 • Forms:
M
 SingularPlural
NOMἐλέφαςἐλέφαντες
GENἐλέφαντοςἐλεφάντων
DATἐλέφαντιἐλέφασιν
ACCἐλέφανταἐλέφαντας
ἐλέφασιν
ἐλεῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω