ἀκοά
ἀκοαί
ἀκοαῖς
ἀκοάς
ἀκοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the faculty of hearing
  • the act of hearing: listening, obeying
  • the organ of hearing: the ear
  • that which is heard: sound, fame, report, rumour, account, preaching, message
 • Cognates: ἀκοή, παρακοή, ὑπακοή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκοή
ἀκοά
ἀκοαί
GENἀκοῆςἀκοῶν
DATἀκοῇἀκοαῖς
ACCἀκοήνἀκοάς
ἀκοῇ
ἀκοήν
ἀκοῆς
ἀκοίμητον
ἀκοίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sleepless, restless, liable to become inactive
 • Concord: Wis 7:10
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκοίμητοςἀκοίμητον
GENἀκοιμήτου
DATἀκοιμήτῳ
ACCἀκοίμητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκοίμητοιἀκοίμητα
GENἀκοιμήτων
DATἀκοιμήτοις
ACCἀκοιμήτουςἀκοίμητα
ἀκοιμήτων
ἀκοιμήτου
ἀκοινώνητον
ἀκοινώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • incommunicable, incapable of being communicated
  • not shared with, unshared
  • having nothing in common, unique
 • Cognates: κοινός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκοινώνητοςἀκοινώνητον
GENἀκοινωνήτου
DATἀκοινωνήτῳ
ACCἀκοινώνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκοινώνητοιἀκοινώνητα
GENἀκοινωνήτων
DATἀκοινωνήτοις
ACCἀκοινωνήτουςἀκοινώνητα
ἀκολασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, recalcitrance, defiance, unruliness, intemperance, wantonness, debauchery
 • Concord: 4Macc 13:7
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκολασίαἀκολασίαι
GENἀκολασίαςἀκολασιῶν
DATἀκολασίᾳἀκολασίαις
ACCἀκολασίανἀκολασίας
ἀκολασίαν
ἀκολάστοις
ἀκόλαστον
ἀκόλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: licentious, incorrigible, intemperate, wanton
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκόλαστοςἀκόλαστον
GENἀκολάστου
DATἀκολάστῳ
ACCἀκόλαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκόλαστοιἀκόλαστα
GENἀκολάστων
DATἀκολάστοις
ACCἀκολάστουςἀκόλαστα
ἀκολάστου
ἀκόλουθα
ἀκολούθει
ἀκολουθεῖ
ἀκολουθεῖν
ἀκολουθεῖτε
ἀκολουθείτω
ἀκολουθέω
 • Present
 • ἀκολουθέω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀκολούθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκολουθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀκολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀκολουθεῖτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀκολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκολουθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀκολουθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀκολουθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκολουθοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀκολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἀκολουθοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀκολουθοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀκολουθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠκολούθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠκολούθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀκολουθήσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀκολουθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀκολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀκολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκολουθησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀκολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκολουθήσῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀκολούθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκολουθήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀκολουθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠκολουθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠκολουθήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠκολουθηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
ἀκολουθῆσαι
ἀκολουθήσαντες
ἀκολουθησάντων
ἀκολουθήσατε
ἀκολουθήσει
ἀκολουθήσεις
ἀκολουθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολούθησον
ἀκολουθήσουσι(ν)
ἀκολουθήσω
ἀκολουθήσωμεν
ἀκολουθήσωσιν
ἀκολουθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sequence, a following, train, something that follows something else
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκολουθίαἀκολουθίαι
GENἀκολουθίαςἀκολουθιῶν
DATἀκολουθίᾳἀκολουθίαις
ACCἀκολουθίανἀκολουθίας
ἀκολουθίαι
ἀκόλουθοι
ἀκόλουθον
ἀκόλουθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • following, subsequent
  • attending on, appropriate to, belonging to
  • corresponding
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκόλουθοςἀκόλουθον
GENἀκολούθου
DATἀκολούθῳ
ACCἀκόλουθον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκόλουθοιἀκόλουθα
GENἀκολούθων
DATἀκολούθοις
ACCἀκολούθουςἀκόλουθα
ἀκολουθοῦντα
ἀκολουθοῦντας
ἀκολουθοῦντες
ἀκολουθοῦντι
ἀκολουθούσης
ἀκολουθοῦσι(ν)<
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθῶν
ἀκολούθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: accordingly, in conformity with, according to (someone), consistently
ἀκονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Cognates: ἐξακονάω
 • Forms:
  • ἠκονημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • ἠκονημένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἠκόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἄκοντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀέκων
ἄκοντες
ἀκοντίζειν
ἀκοντίζεται
ἀκοντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurl (a javelin, missile, arrow), fling, fire, shoot, sling, launch, propel
  • to hit (a target with a javelin)
 • Cognates: ἐξακοντίζω, κατακοντίζω
 • Forms:
  • ἀκοντίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκοντίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκοντίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκοντίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἠκόντιζε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκόντιζεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκοντίζων
ἀκοντίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκοντίζω
ἀκοντισταί
ἀκοντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • javelin-thrower, archer
  • act of javelin-hurling
 • Forms:
  • ἀκοντισταί Noun: Nom Plur Masc
ἀκοπιάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • untiringly, unwearied, never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκοπιάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκόρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: insatiable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκόρεστοςἀκόρεστον
GENἀκορέστου
DATἀκορέστῳ
ACCἀκόρεστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκόρεστοιἀκόρεστα
GENἀκορέστων
DATἀκορέστοις
ACCἀκορέστουςἀκόρεστα
ἄκοσμον
ἄκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: disorderly, inappropriate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκοσμοςἄκοσμον
GENἀκόσμου
DATἀκόσμῳ
ACCἄκοσμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκοσμοιἄκοσμα
GENἀκόσμων
DATἀκόσμοις
ACCἀκόσμουςἄκοσμα
ἀκόσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly, dishonourably, in dishonour
ἄκου᾽
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἄκουε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούει
ἀκούειν
ἀκούεις
ἀκούεσθαι
ἀκούεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούομεν
ἀκουόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκοῦσαι
ἀκούσαι
ἀκούσαιμι
ἀκούσαντα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασαι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσει
ἀκούσεσθαι
ἀκούσεσθε
ἀκούσεται
ἀκούσετε
ἀκούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσῃς
ἀκούσητε
ἀκουσθεῖσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῆναι
ἀκουσθήσεται
ἀκουσθήσῃ
ἀκουσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσιάζομαι
ἀκουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sin through ignorance, sin inadvertently, sin unintentionally
 • Forms:
  • ἀκουσιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀκουσιασθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
ἀκουσιασθείσης
ἀκούσιον
ἀκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: against one's will, involuntary, unintentional, constrained, under duress, committed not on purpose
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκούσιοςἀκούσιον
GENἀκουσίου
DATἀκουσίῳ
ACCἀκούσιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκούσιοιἀκούσια
GENἀκουσίων
DATἀκουσίοις
ACCἀκουσίουςἀκούσια
ἀκουσίων
ἀκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unintentionally, involuntarily, inadvertently
ἀκούσομαι
ἀκουσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσομεν
ἄκουσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσουσι(ν)
ἀκουστά
ἀκουσταί
ἀκουστάς
ἀκουστή
ἀκουστήν
ἀκουστής
ἀκουστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hearer, listener
ἀκουστόν
ἀκουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heard, audible, hear-able
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκουστόςἀκουστήἀκουστόν
GENἀκουστοῦἀκουστήςἀκουστοῦ
DATἀκουστῷἀκουστῇἀκουστῷ
ACCἀκουστόνἀκουστήνἀκουστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκουστοίἀκουσταίἀκουστά
GENἀκουστῶνἀκουστῶνἀκουστῶν
DATἀκουστοῖςἀκουσταῖςἀκουστοῖς
ACCἀκουστούςἀκουστάςἀκουστά
ἀκούσω
ἀκουσώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσωμεν
ἀκούσωσι(ν)
ἀκουτιεῖς
ἀκουτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make to hear, cause to hear, make known orally
 • Forms:
  • ἀκουτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκουτίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀκούτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκουτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠκούτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀκουτίσασθε
ἀκούτισον
ἀκουτιῶ
ἀκούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj, 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear, harken, be noised, be reported, understand

   ἀκούω + GEN = to hear without understanding
   οἱ δὲ ἄνδρες ... εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.
   the men ... stood speechless, hearing the voice but seeing no one (Acts 9:7)

   ἀκούω + ACC = to hear with understanding
   οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες ... φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.
   And those who were with me ... did not understand the voice of the One who was speaking to me. (Acts 22:9)

  • to listen to, harken, obey
  • to learn about (something), be informed about (something)
  • to learn (something about someone)
  • to listen to (someone or something)
  • to consent
  • to be called, hear oneself called, hear one be spoken of
  • to understand, hear and comprehend
  • to be noised, be reported
 • Cognates: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, εἰσακούω, ἐνακούω, ἐπακούω, παρακούω, προακούω, ὑπακούω
 • Forms:
 • Present Verbs
 • ἄκου᾽ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀκούειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀκούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀκούεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀκούεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀκούετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκουέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκούῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀκούηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀκούομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀκούονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀκούωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀκούωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀκουσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Present Participles
 • ἀκουόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀκουομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἀκούοντα
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀκούοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀκούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀκούοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀκουόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀκούουσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἄκου᾽ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠκούετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἤκουον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀκούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀκούσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀκούσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀκούσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀκούσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἀκούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀκούσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀκούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀκουσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀκούσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀκούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀκουσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀκουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist Active Verbs
 • ἀκοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἤκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἄκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκουσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀκούσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀκούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀκούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀκούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀκούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀκούσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀκούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Aorist Passive Verbs
 • ἠκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠκούσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀκουσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀκουσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀκουσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Aorist Participles
 • ἀκούσαντα Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀκούσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκουσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀκούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀκούσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀκούσασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἀκούσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἀκουσθεῖσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • ἀκουσθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Perfect
 • ἀκήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀκηκόαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀκήκοας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀκηκόασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀκηκόασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀκηκόατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἀκηκόει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἀκηκόειν
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀκήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀκηκοέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἀκηκοότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἀκηκοότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκηκοώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἤκουσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀκούων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσι(ν)
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω