ἀκοά
ἀκοαί
ἀκοαῖς
ἀκοάς
ἀκοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the faculty of hearing
  • the act of hearing: listening, obeying
  • the organ of hearing: the ear
  • that which is heard: sound, fame, report, rumour, account, preaching, message
 • Cognates: ἀκοή, παρακοή, ὑπακοή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκοή
ἀκοά
ἀκοαί
GENἀκοῆςἀκοῶν
DATἀκοῇἀκοαῖς
ACCἀκοήνἀκοάς
ἀκοῇ
ἀκοήν
ἀκοῆς
ἀκοίμητον
ἀκοίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sleepless, restless, liable to become inactive
 • Concord: Wis 7:10
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκοίμητοςἀκοίμητον
GENἀκοιμήτου
DATἀκοιμήτῳ
ACCἀκοίμητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκοίμητοιἀκοίμητα
GENἀκοιμήτων
DATἀκοιμήτοις
ACCἀκοιμήτουςἀκοίμητα
ἀκοιμήτων
ἀκοιμήτου
ἀκοινώνητον
ἀκοινώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • incommunicable, incapable of being communicated
  • not shared with, unshared
  • having nothing in common, unique
 • Cognates: κοινός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκοινώνητοςἀκοινώνητον
GENἀκοινωνήτου
DATἀκοινωνήτῳ
ACCἀκοινώνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκοινώνητοιἀκοινώνητα
GENἀκοινωνήτων
DATἀκοινωνήτοις
ACCἀκοινωνήτουςἀκοινώνητα
ἀκολασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, recalcitrance, defiance, unruliness, intemperance, wantonness, debauchery
 • Concord: 4Macc 13:7
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκολασίαἀκολασίαι
GENἀκολασίαςἀκολασιῶν
DATἀκολασίᾳἀκολασίαις
ACCἀκολασίανἀκολασίας
ἀκολασίαν
ἀκολάστοις
ἀκόλαστον
ἀκόλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: licentious, incorrigible, intemperate, wanton
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκόλαστοςἀκόλαστον
GENἀκολάστου
DATἀκολάστῳ
ACCἀκόλαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκόλαστοιἀκόλαστα
GENἀκολάστων
DATἀκολάστοις
ACCἀκολάστουςἀκόλαστα
ἀκολάστου
ἀκόλουθα
ἀκολούθει
ἀκολουθεῖ
ἀκολουθεῖν
ἀκολουθεῖτε
ἀκολουθείτω
ἀκολουθέω
 • Present
 • ἀκολουθέω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀκολούθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκολουθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀκολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀκολουθεῖτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀκολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκολουθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀκολουθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀκολουθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκολουθοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀκολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἀκολουθοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀκολουθοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀκολουθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠκολούθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἠκολούθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀκολουθήσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀκολουθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀκολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀκολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκολουθησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀκολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκολουθήσῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀκολούθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκολουθήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀκολουθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠκολουθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠκολουθήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠκολουθηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
ἀκολουθῆσαι
ἀκολουθήσαντες
ἀκολουθησάντων
ἀκολουθήσατε
ἀκολουθήσει
ἀκολουθήσεις
ἀκολουθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολούθησον
ἀκολουθήσουσιν
ἀκολουθήσω
ἀκολουθήσωμεν
ἀκολουθήσωσιν
ἀκολουθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sequence, a following, train, something that follows something else
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκολουθίαἀκολουθίαι
GENἀκολουθίαςἀκολουθιῶν
DATἀκολουθίᾳἀκολουθίαις
ACCἀκολουθίανἀκολουθίας
ἀκολουθίαι
ἀκόλουθοι
ἀκόλουθον
ἀκόλουθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • following, subsequent
  • attending on, appropriate to, belonging to
  • corresponding
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκόλουθοςἀκόλουθον
GENἀκολούθου
DATἀκολούθῳ
ACCἀκόλουθον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκόλουθοιἀκόλουθα
GENἀκολούθων
DATἀκολούθοις
ACCἀκολούθουςἀκόλουθα
ἀκολουθοῦντα
ἀκολουθοῦντας
ἀκολουθοῦντες
ἀκολουθοῦντι
ἀκολουθούσης
ἀκολουθοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθῶν
ἀκολούθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: accordingly, in conformity with, according to (someone), consistently
ἀκονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Cognates: ἐξακονάω
 • Forms:
  • ἠκονημένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἠκονημένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • ἠκόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἄκοντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀέκων
ἄκοντες
ἀκοντίζειν
ἀκοντίζεται
ἀκοντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurl (a javelin, missile, arrow), fling, fire, shoot, sling, launch, propel
  • to hit (a target with a javelin)
 • Cognates: ἐξακοντίζω, κατακοντίζω
 • Forms:
  • ἀκοντίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκοντίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκοντίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκοντίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἠκόντιζε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκόντιζεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκοντίζων
ἀκοντίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκοντίζω
ἀκοντισταί
ἀκοντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • javelin-thrower, archer
  • act of javelin-hurling
 • Forms:
  • ἀκοντισταί Noun: Nom Plur Masc
ἀκοπιάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • untiringly, unwearied, never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκοπιάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκόρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insatiable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκόρεστοςἀκόρεστον
GENἀκορέστου
DATἀκορέστῳ
ACCἀκόρεστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκόρεστοιἀκόρεστα
GENἀκορέστων
DATἀκορέστοις
ACCἀκορέστουςἀκόρεστα
ἄκοσμον
ἄκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disorderly, inappropriate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκοσμοςἄκοσμον
GENἀκόσμου
DATἀκόσμῳ
ACCἄκοσμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκοσμοιἄκοσμα
GENἀκόσμων
DATἀκόσμοις
ACCἀκόσμουςἄκοσμα
ἀκόσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly, dishonourably
ἄκου᾽
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἄκουε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούει
ἀκούειν
ἀκούεις
ἀκούεσθαι
ἀκούεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούομεν
ἀκουόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκοῦσαι
ἀκούσαι
ἀκούσαιμι
ἀκούσαντα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασαι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσει
ἀκούσεσθαι
ἀκούσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσεται
ἀκούσετε
ἀκούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσῃς
ἀκούσητε
ἀκουσθεῖσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῆναι
ἀκουσθήσεται
ἀκουσθήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσιάζομαι
ἀκουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sin through ignorance, sin inadvertently, sin unintentionally
 • Forms:
  • ἀκουσιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀκουσιασθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
ἀκουσιασθείσης
ἀκούσιον
ἀκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: against one's will, involuntary, unintentional, constrained, under duress, committed not on purpose
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκούσιοςἀκούσιον
GENἀκουσίου
DATἀκουσίῳ
ACCἀκούσιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκούσιοιἀκούσια
GENἀκουσίων
DATἀκουσίοις
ACCἀκουσίουςἀκούσια
ἀκουσίων
ἀκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unintentionally, involuntarily, inadvertently
ἀκούσομαι
ἀκούσομεν
ἀκουσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἄκουσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσουσι
ἀκούσουσιν
ἀκουστά
ἀκουσταί
ἀκουστάς
ἀκουστή
ἀκουστήν
ἀκουστής
ἀκουστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hearer, listener
ἀκουστόν
ἀκουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heard, audible, hear-able
 • Forms:
  • ἀκουσταί
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
  • ἀκουστά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀκουστάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀκουστή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀκουστήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀκουστής Adj: Gen Sing Fem
  • ἀκουστόν Adj: Nom Sing Neut
ἀκούσω
ἀκουσώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσωμεν
ἀκούσωσι
ἀκούσωσιν
ἀκουτιεῖς
ἀκουτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make to hear, cause to hear, make known orally
 • Forms:
  • ἀκουτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκουτίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀκούτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκουτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠκούτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀκουτίσασθε
ἀκούτισον
ἀκουτιῶ
ἀκούω
 • Present Verbs
 • ἄκου᾽ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀκούειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀκούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀκούεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀκούεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἀκούετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκουέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκούῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀκούηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀκούομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀκούονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀκούωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀκούωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀκουσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Present Participles
 • ἀκουόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀκουομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἀκούοντα
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀκούοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀκούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀκούοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀκουόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀκούουσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἄκου᾽ Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἠκούετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • ἤκουον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀκούσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • ἀκούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀκούσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἀκούσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἀκούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀκούσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀκουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀκούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀκουσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ἀκούσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀκούσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἀκούσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀκούσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist Active Verbs
 • ἀκοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἤκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἄκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκουσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀκούσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀκούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀκούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀκούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀκούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀκούσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀκούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Aorist Passive Verbs
 • ἠκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠκούσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀκουσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀκουσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀκουσθήσῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀκουσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Aorist Participles
 • ἀκούσαντα Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀκούσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκουσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀκούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀκούσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀκούσασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἀκούσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἀκουσθεῖσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • ἀκουσθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Perfect
 • ἀκήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀκηκόαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀκήκοας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀκηκόασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀκηκόασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀκηκόατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἀκηκόει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀκηκόειν
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀκήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀκηκοέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἀκηκοότας Verb: Perf Act Part Acc Plur masc
 • ἀκηκοότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἀκηκοώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἤκουσται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἀκούων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω