ἄκρα
ἄκρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tower, citadel
  • hilltop, top, height
  • headland, foreland
  • extremity, end
 • Note: Also see Adjective: ἄκρα
 • Forms:
  • ἄκρᾳ Noun: Dat Fem also see Adj: ἄκρᾳ
  • ἄκρας Noun: Gen Sing Fem
ἄκρᾳ
ἄκρᾳ
ἄκραις
ἄκραν
ἄκρας
ἀκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of self-control, self-indulgence, bad mixture, ill temperature, uncontrolled, lacking self-restraint, excess, incontinence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρασίαἀκρασίαι
GENἀκρασίαςἀκρασιῶν
DATἀκρασίᾳἀκρασίαις
ACCἀκρασίανἀκρασίας
ἀκρασίαις
ἀκρασίαν
ἀκρασίας
ἀκρατεῖς
ἀκρατής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκρατήςἀκρατές
GENἀκρατοῦς
DATἀκρατεῖ
ACCἀκρατῆἀκρατές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκρατεῖςἀκρατῆ
GENἀκρατῶν
DATἀκρατέσι(ν)
ACCἀκρατεῖςἀκρατῆ
ἄκρατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄκρατος
ἄκρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undiluted, without mixture, unmixed, sheer, neat
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκρατοςἄκρατον
GENἀκράτου
DATἀκράτῳ
ACCἄκρατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκρατοιἄκρατα
GENἀκράτων
DATἀκράτοις
ACCἀκράτουςἄκρατα
ἀκράτου
ἀκράτῳ
ἀκριβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make exact, make accurate
   • to prove accurate
   • to investigate accurately, understand thoroughly
   • to describe accurately
  • Passive:
   • to be proved accurate, correct, or reliable
   • to be proud (because he was right after all)
 • Cognates: ἀκριβάζω, διακριβάζομαι, ἐξακριβάζω
 • Forms:
  • ἠκριβάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀκρίβασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: accurate instruction, commandment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκρίβασμαἀκριβάσματα
GENἀκριβάσματοςἀκριβασμάτων
DATἀκριβάσματιἀκριβάσμασι(ν)
ACCἀκρίβασμαἀκριβάσματα
ἀκριβασμοί
ἀκριβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commandment
  • careful investigation of (something); accurate investigation
  • searching (of heart), inquiry (of heart)
 • Forms:
  • ἀκριβασμοί Noun: Nom Plur Masc
ἀκριβεῖ
ἀκρίβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strictness, exactness, minute accuracy, precision, perfect manner, precise meaning
  • precise meaning, precise information
 • Forms:
  • ἀκριβείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκρίβειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκριβείας Noun: Gen Sing Fem
ἀκριβείᾳ
ἀκρίβειαν
ἀκριβείας
ἀκριβεῖς
ἀκριβές
ἀκριβεστάτην
ἀκριβέστατος
ἀκριβέστερον
ἀκριβεύεσθαι
ἀκριβεύομαι
ἀκριβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay strict attention
  • to use accurately
 • Forms:
  • ἀκριβεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκριβεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀκριβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: exact, accurate, precise, strict
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκριβήςἀκριβές
GENἀκριβοῦς
DATἀκριβεῖ
ACCἀκριβῆἀκριβές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκριβεῖςἀκριβῆ
GENἀκριβῶν
DATἀκριβέσι(ν)
ACCἀκριβεῖςἀκριβῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀκριβέστερον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
 • ἀκριβέστατος Adj: Nom Sing Masc Superl
 • ἀκριβεστάτην Adj: Acc Sing Fem Superl
ἀκριβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ascertain (exactly)
  • to be exact
  • to inquire diligently
 • Cognates: διακριβόω
 • Forms:
  • ἠκρίβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκρίβωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκριβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, accurately, carefully, circumspectly, diligently, perfect, perfectly
ἀκρίδα
ἀκρίδας
ἀκρίδες
ἀκρίδι
ἀκρίδος
ἀκρίδων
ἀκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grasshopper, locust, cricket
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρίςἀκρίδες
GENἀκρίδοςἀκρίδων
DATἀκρίδι 
ACCἀκρίδαἀκρίδας
ἀκρίτως
ἀκρόαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a piece recited, a song sung, entertainment with stories and music, anything heard with pleasure
ἀκροάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind
 • Meaning: to listen to, hearken to, listen attentively
 • Cognates: ἐπακροάομαι, κατακροάομαι
 • Forms:
  • ἀκρόασαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκροάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκροᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκροᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
ἀκρόασαι
ἀκροάσει
ἀκροάσεται
ἀκροάσεως
ἀκροᾶσθαι
ἀκρόασιν
ἀκρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attentive listening, hearing, obedience
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρόασιςἀκροάσεις
GENἀκροάσεωςἀκροάσεων
DATἀκροάσειἀκροάσεσι(ν)
ACCἀκρόασι(ν)ἀκροάσεις
ἀκροαταί
ἀκροᾶται
ἀκροατήν
ἀκροατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an audience room, place of hearing
ἀκροατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hearer, attentive listener
 • Forms:
  • ἀκροαταί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀκροατήν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀκροατοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀκροατῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀκροατοῦ
ἀκροατῶν
ἀκροβυστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prepuce, the foreskin, an uncircumcised state or person, not circumcised, uncircumcision
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκροβυστίαἀκροβυστίαι
GENἀκροβυστίαςἀκροβυστιῶν
DATἀκροβυστίᾳἀκροβυστίαις
ACCἀκροβυστίανἀκροβυστίας
ἀκροβυστίᾳ
ἀκροβυστίαις
ἀκροβυστίαν
ἀκροβυστίας
ἀκροβυστιῶν
ἀκρόβυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an uncircumcised man
 • Forms:
  • ἀκροβύστου Noun: Gen Sing Masc
ἀκροβύστου
ἀκρογωνιαῖον
ἀκρογωνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foundational corner, extreme corner, chief corner, lying on the extreme corner, cornerstone
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκρογωνιαῖοςἀκρογωνιαῖον
GENἀκρογωνιαίου
DATἀκρογωνιαίῳ
ACCἀκρογωνιαῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκρογωνιαῖοιἀκρογωνιαῖα
GENἀκρογωνιαίων
DATἀκρογωνιαίοις
ACCἀκρογωνιαίουςἀκρογωνιαῖα
ἀκρογωνιαίου
ἀκρόδρυα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • fruit (with a hard shell), (e.g., coconut)
  • fruit that grows on the top tree branches
  • fruit-trees
 • Forms:
  • ἀκροδρύων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροδρύων
ἀκροθίνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, spoils, the booty, lit.: the top of the heap
 • Forms:
  • ἀκροθινίων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροθινίων
ἄκροις
ἄκρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: high point, top, one end, the extremity
 • Forms:
  • ἄκροις Noun: Dat Plur Neut
  • ἄκρων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροπόλεως
ἀκρόπολιν
ἀκρόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: citadel, castle
 • Forms:
  • ἀκροπόλεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκρόπολιν Noun: Acc Sing Fem
ἄκρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extremity
  • uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, high, height
  • sharp, pointed, tip (of a spear, staff)
  • citadel
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκροςἄκραἄκρον
GENἄκρουἄκραςἄκρου
DATἄκρῳἄκρᾳἄκρῳ
ACCἄκρονἄκρανἄκρον
VOCἄκρεἄκραἄκρε
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκροιἄκραιἄκρα
GENἄκρωνἄκρωνἄκρων
DATἄκροιςἄκραιςἄκροις
ACCἄκρουςἄκραςἄκρα
VOCἄκροιἄκραιἄκρα
ἀκροτόμοις
ἀκρότομον
ἀκρότομος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκρότομοςἀκρότομον
GENἀκροτόμου
DATἀκροτόμῳ
ACCἀκρότομον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκρότομοιἀκρότομα
GENἀκροτόμων
DATἀκροτόμοις
ACCἀκροτόμουςἀκρότομα
ἀκροτόμου
ἀκροτόμους
ἀκροτόμῳ
ἄκρου
ἀκροφύλακας
ἀκροφύλαξ
ἄκρῳ
ἄκρων
ἀκρωτηριάζειν
ἀκρωτηριαζόμεθα
ἀκρωτηριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act ind
 • Meaning: to mutilate, cut off the extremities (i.e., hands and feet as a form of torture)
 • Forms:
  • ἀκρωτηριάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκρωτηριαζόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
ἀκρωτηρίοις
ἀκρωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • extremities, appendages (of a body)
  • topmost, prominent part, peak
 • Forms:
  • ἀκρωτηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἀκρωτηρίων Noun: Gen Plur Neut
ἀκρωτηρίων