ἄκρα
ἄκρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tower, citadel
  • hilltop, top, height
  • headland, foreland
  • extremity, end
 • Note: also see Adjective: ἄκρα
 • Forms:
  • ἄκρᾳ Noun: Dat Fem also see Adj: ἄκρᾳ
  • ἄκρας Noun: Gen Sing Fem
ἄκρᾳ
ἄκρᾳ
ἄκραις
ἄκραν
ἄκρας
ἀκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of self-control, self-indulgence, bad mixture, ill temperature, uncontrolled, lacking self-restraint, excess, incontinence
 • Forms:
  • ἀκρασίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκρασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκρασίας Noun: Gen Sing Fem
ἀκρασίαις
ἀκρασίαν
ἀκρασίας
top
ἀκρατεῖς
ἀκρατής
ἄκρατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄκρατος
ἄκρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undiluted, without mixture, unmixed, sheer, neat
 • Forms:
  • ἄκρατον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκράτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀκράτῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀκράτου
ἀκράτῳ
ἀκριβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make exact, make accurate
   • to prove accurate
   • to investigate accurately, understand thoroughly
   • to describe accurately
  • Passive:
   • to be proved accurate, correct, or reliable
   • to be proud (because he was right after all)
 • Cognates: ἀκριβάζω, διακριβάζομαι, ἐξακριβάζω
 • Forms:
  • ἠκριβάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀκρίβασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: accurate instruction, commandment
 • Forms:
  • ἀκριβάσματος Noun: Gen Sing Neut
ἀκριβασμοί
ἀκριβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commandment
  • careful investigation of (something); accurate investigation
  • searching (of heart), inquiry (of heart)
 • Forms:
  • ἀκριβασμοί Noun: Nom Plur Masc
ἀκριβεῖ
ἀκρίβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strictness, exactness, minute accuracy, precision, perfect manner, precise meaning
  • precise meaning, precise information
 • Forms:
  • ἀκριβείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκρίβειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκριβείας Noun: Gen Sing Fem
top
ἀκριβείᾳ
ἀκρίβειαν
ἀκριβείας
ἀκριβεῖς
ἀκριβές
ἀκριβεστάτην
ἀκριβέστατος
ἀκριβέστερον
ἀκριβεύεσθαι
ἀκριβεύομαι
ἀκριβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay strict attention
  • to use accurately
 • Forms:
  • ἀκριβεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκριβεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀκριβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: exact, accurate, precise, strict
 • Forms:
  • ἀκριβεῖ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀκριβεῖς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀκριβές Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκριβέστερον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
ἀκριβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ascertain (exactly)
  • to be exact
  • to inquire diligently
 • Cognates: διακριβόω
 • Forms:
  • ἠκρίβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκρίβωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀκριβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, accurately, carefully, circumspectly, diligently, perfect, perfectly
ἀκρίδα
ἀκρίδας
ἀκρίδες
ἀκρίδι
ἀκρίδος
ἀκρίδων
ἀκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grasshopper, locust, cricket
 • Forms:
  • ἀκρίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκρίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀκρίδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκρίδι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκρίδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκρίδων Noun: Gen Plur Fem
ἀκρίτως
ἀκρόαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a piece recited, a song sung, entertainment with stories and music, anything heard with pleasure
ἀκροάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind
 • Meaning: to listen to, hearken to, listen attentively
 • Cognates: ἐπακροάομαι, κατακροάομαι
 • Forms:
  • ἀκρόασαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκροάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκροᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκροᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
ἀκρόασαι
top
ἀκροάσει
ἀκροάσεται
ἀκροάσεως
ἀκροᾶσθαι
ἀκρόασιν
ἀκρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attentive listening, hearing, obedience
 • Forms:
  • ἀκροάσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκροάσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκρόασιν Noun: Acc Sing Fem
ἀκροαταί
ἀκροᾶται
ἀκροατήν
ἀκροατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an audience room, place of hearing
ἀκροατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hearer, atentive listener
 • Forms:
  • ἀκροαταί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀκροατήν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀκροατοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀκροατῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀκροατοῦ
ἀκροατῶν
ἀκροβυστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prepuce, the foreskin, an uncircumcised state or person, not circumcised, uncircumcision
 • Forms:
  • ἀκροβυστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκροβυστίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκροβυστίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκροβυστίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκροβυστιῶν Noun: Gen Plur Fem
top
ἀκροβυστίᾳ
ἀκροβυστίαις
ἀκροβυστίαν
ἀκροβυστίας
ἀκροβυστιῶν
ἀκρόβυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an uncircumcised man
 • Forms:
  • ἀκροβύστου Noun: Gen Sing Masc
ἀκροβύστου
ἀκρογωνιαῖον
ἀκρογωνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foundational corner, extreme corner, chief corner, lying on the extreme corner, cornerstone
 • Forms:
  • ἀκρογωνιαῖον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀκρογωνιαίου Adj: Gen Sing Masc
ἀκρογωνιαίου
ἀκρόδρυα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • fruit (with a hard shell), (e.g., coconut)
  • fruit that grows on the top tree branches
  • fruit-trees
 • Forms:
  • ἀκροδρύων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροδρύων
ἀκροθίνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, spoils, the booty, lit.: the top of the heap
 • Forms:
  • ἀκροθινίων Noun: Gen Plur Neut
top
ἀκροθινίων
ἄκροις
ἄκρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: high point, top, one end, the extremity
 • Forms:
  • ἄκροις Noun: Dat Plur Neut
  • ἄκρων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροπόλεως
ἀκρόπολιν
ἀκρόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: citadel, castle
 • Forms:
  • ἀκροπόλεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκρόπολιν Noun: Acc Sing Fem
ἄκρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extremity
  • uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, high, height
  • sharp, pointed, tip (of a spear, staff)
  • citadel
 • Forms:
  • ἄκρα Adj: Acc Plur Neut also see noun: ἄκρα
  • ἄκρᾳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut also see noun: ἄκρᾳ
  • ἄκραις Adj: Dat Plur Fem
  • ἄκραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἄκρου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἄκρῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀκροτόμοις
ἀκρότομον
ἀκρότομος
ἀκροτόμου
top
ἀκροτόμους
ἀκροτόμῳ
ἄκρου
ἀκροφύλακας
ἀκροφύλαξ
ἄκρῳ
ἄκρων
ἀκρωτηριάζειν
ἀκρωτηριαζόμεθα
ἀκρωτηριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act ind
 • Meaning: to mutilate, cut off the extremities (i.e., hands and feet as a form of torture)
 • Forms:
  • ἀκρωτηριάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκρωτηριαζόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
ἀκρωτηρίοις
ἀκρωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • extremities, appendages (of a body)
  • topmost, prominent part, peak
 • Forms:
  • ἀκρωτηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἀκρωτηρίων Noun: Gen Plur Neut
ἀκρωτηρίων