ἄκρα
ἄκρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tower, citadel
  • hilltop, top, height
  • headland, foreland
  • extremity, end
 • Note: Also see Adjective: ἄκρα
 • Forms:
  • ἄκρᾳ Noun: Dat Sing Fem also see Adj: ἄκρᾳ
  • ἄκρας Noun: Gen Sing Fem
  • ἄκρας Noun: Acc Sing Fem
ἄκρᾳ
ἄκρᾳ
ἄκραις
ἄκραν
ἄκρας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Root: ἄκρος
  • ----------
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄκρα
ἀκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of self-control, self-indulgence, bad mixture, ill temperature, uncontrolled, lacking self-restraint, excess, incontinence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρασίαἀκρασίαι
GENἀκρασίαςἀκρασιῶν
DATἀκρασίᾳἀκρασίαις
ACCἀκρασίανἀκρασίας
ἀκρασίαις
ἀκρασίαν
ἀκρασίας
ἀκρατεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ἀκρατής
ἀκρατής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκρατήςἀκρατές
GENἀκρατοῦς
DATἀκρατεῖ
ACCἀκρατῆἀκρατές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκρατεῖςἀκρατῆ
GENἀκρατῶν
DATἀκρατέσι(ν)
ACCἀκρατεῖςἀκρατῆ
ἄκρατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄκρατος
ἄκρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undiluted, without mixture, unmixed, sheer, neat
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκρατοςἄκρατον
GENἀκράτου
DATἀκράτῳ
ACCἄκρατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκρατοιἄκρατα
GENἀκράτων
DATἀκράτοις
ACCἀκράτουςἄκρατα
ἀκράτου
ἀκράτῳ
ἀκριβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make exact, make accurate
   • to prove accurate
   • to investigate accurately, understand thoroughly
   • to describe accurately
  • Passive:
   • to be proved accurate, correct, or reliable
   • to be proud (because he was right after all)
 • Cognates: ἀκριβάζω, διακριβάζομαι, ἐξακριβάζω
 • Forms:
  • ἠκριβάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀκρίβασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: accurate instruction, commandment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκρίβασμαἀκριβάσματα
GENἀκριβάσματοςἀκριβασμάτων
DATἀκριβάσματιἀκριβάσμασι(ν)
ACCἀκρίβασμαἀκριβάσματα
ἀκριβασμοί
ἀκριβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commandment
  • careful investigation of (something); accurate investigation
  • searching (of heart), inquiry (of heart)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀκριβασμόςἀκριβασμοί
GENἀκριβασμοῦἀκριβασμῶν
DATἀκριβασμῷἀκριβασμοῖς
ACCἀκριβασμόνἀκριβασμούς
VOCἀκριβασμέἀκριβασμοί
ἀκριβεῖ
ἀκρίβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strictness, exactness, minute accuracy, precision, perfect manner, precise meaning
  • precise meaning, precise information
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρίβειαἀκρίβειαι
GENἀκριβείαςἀκριβειῶν
DATἀκριβείᾳἀκριβείαις
ACCἀκρίβειανἀκριβείας
ἀκριβείᾳ
ἀκρίβειαν
ἀκριβείας
ἀκριβεῖς
ἀκριβές
ἀκριβεστάτην
ἀκριβέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀκριβής
 • Meaning: most exact, strictest
ἀκριβέστερον
ἀκριβέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀκριβής
 • Meaning: more accurate, more strict
ἀκριβεύεσθαι
ἀκριβεύομαι
ἀκριβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay strict attention
  • to use accurately
 • Forms:
  • ἀκριβεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκριβεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀκριβής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκριβήςἀκριβές
GENἀκριβοῦς
DATἀκριβεῖ
ACCἀκριβῆἀκριβές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκριβεῖςἀκριβῆ
GENἀκριβῶν
DATἀκριβέσι(ν)
ACCἀκριβεῖςἀκριβῆ
ἀκριβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ascertain (exactly)
  • to be exact
  • to inquire diligently
 • Cognates: διακριβόω
 • Forms:
  • ἠκρίβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκρίβωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκριβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, accurately, carefully, circumspectly, diligently, perfect, perfectly
ἀκρίδα
ἀκρίδας
ἀκρίδες
ἀκρίδι
ἀκρίδος
ἀκρίδων
ἀκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • locust, grasshopper, cricket
  • Singular: swarm of locusts
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρίςἀκρίδες
GENἀκρίδοςἀκρίδων
DATἀκρίδιἀκρίσι
ACCἀκρίδαἀκρίδας
ἀκρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • without a trial, unjustly
  • unduly, illegitimately
  • disorderly, unarranged, without distinction
  • undecidedly, doubtfully
  • continually, unceasingly
  • rashly, indiscreetly, indiscriminately
ἀκρόαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a piece recited, a song sung, entertainment with stories and music, anything heard with pleasure
ἀκροάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to listen to, hearken to, listen attentively
 • Cognates: ἐπακροάομαι, κατακροάομαι
 • Forms:
  • ἀκρόασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀκροάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκροᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκροᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
ἀκρόασαι
ἀκροάσει
ἀκροάσεται
ἀκροάσεως
ἀκροᾶσθαι
ἀκρόασιν
ἀκρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attentive listening, hearing, obedience
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρόασιςἀκροάσεις
GENἀκροάσεωςἀκροάσεων
DATἀκροάσειἀκροάσεσι(ν)
ACCἀκρόασι(ν)ἀκροάσεις
ἀκροαταί
ἀκροᾶται
ἀκροατήν
ἀκροατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an audience room, place of hearing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκροατήριονἀκροατήρια
GENἀκροατηρίουἀκροατηρίων
DATἀκροατηρίῳἀκροατηρίοις
ACCἀκροατήριονἀκροατήρια
ἀκροατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hearer, attentive listener
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀκροατήςἀκροαταί
GENἀκροατοῦἀκροατῶν
DATἀκροατῇἀκροαταῖς
ACCἀκροατήνἀκροατάς
ἀκροατοῦ
ἀκροατῶν
ἀκροβυστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prepuce, the foreskin, an uncircumcised state or person, not circumcised, uncircumcision
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκροβυστίαἀκροβυστίαι
GENἀκροβυστίαςἀκροβυστιῶν
DATἀκροβυστίᾳἀκροβυστίαις
ACCἀκροβυστίανἀκροβυστίας
ἀκροβυστίᾳ
ἀκροβυστίαις
ἀκροβυστίαν
ἀκροβυστίας
ἀκροβυστιῶν
ἀκρόβυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an uncircumcised man
 • Forms:
  • ἀκροβύστου Noun: Gen Sing Masc
ἀκροβύστου
ἀκρογωνιαῖον
ἀκρογωνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foundational corner, extreme corner, chief corner, lying on the extreme corner, cornerstone
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκρογωνιαῖοςἀκρογωνιαίαἀκρογωνιαῖον
GENἀκρογωνιαίουἀκρογωνιαίαςἀκρογωνιαίου
DATἀκρογωνιαίῳἀκρογωνιαίᾳἀκρογωνιαίῳ
ACCἀκρογωνιαῖονἀκρογωνιαίανἀκρογωνιαῖον
VOCἀκρογωνιαῖεἀκρογωνιαίαἀκρογωνιαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκρογωνιαῖοιἀκρογωνιαῖαιἀκρογωνιαῖα
GENἀκρογωνιαίωνἀκρογωνιαίωνἀκρογωνιαίων
DATἀκρογωνιαίοιςἀκρογωνιαίαιςἀκρογωνιαίοις
ACCἀκρογωνιαίουςἀκρογωνιαίαςἀκρογωνιαῖα
VOCἀκρογωνιαῖοιἀκρογωνιαῖαιἀκρογωνιαῖα
ἀκρογωνιαίου
ἀκρόδρυα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • prime fruit, exclusive fruit, best fruit, superior fruit
  • fruit (with a hard shell), (e.g., coconut)
  • fruit that grows on the top tree branches
  • fruit-trees
 • Forms:
  • ἀκροδρύων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροδρύων
ἀκροθίνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, spoils, the booty, lit.: the top of the heap
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκροθίνιονἀκροθίνια
GENἀκροθινίουἀκροθινίων
DATἀκροθινίῳἀκροθινίοις
ACCἀκροθίνιονἀκροθίνια
ἀκροθινίων
ἄκροις
ἄκρον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄκρος
ἀκροπόλεως
ἀκρόπολιν
ἀκρόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: citadel, castle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκρόπολιςἀκροπόλεις
GENἀκροπόλεωςἀκροπόλεων
DATἀκροπόλειἀκροπόλεσι(ν)
ACCἀκρόπολινἀκροπόλεις
ἄκρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extremity
  • uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, high, height
  • sharp, pointed, tip (of a spear, staff)
  • citadel
  • high point, top, one end, the extremity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκροςἄκραἄκρον
GENἄκρουἄκραςἄκρου
DATἄκρῳἄκρᾳἄκρῳ
ACCἄκρονἄκρανἄκρον
VOCἄκρεἄκραἄκρε
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκροιἄκραιἄκρα
GENἄκρωνἄκρωνἄκρων
DATἄκροιςἄκραιςἄκροις
ACCἄκρουςἄκραςἄκρα
VOCἄκροιἄκραιἄκρα
ἀκροτόμοις
ἀκρότομον
ἀκρότομος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκρότομοςἀκρότομον
GENἀκροτόμου
DATἀκροτόμῳ
ACCἀκρότομον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκρότομοιἀκρότομα
GENἀκροτόμων
DATἀκροτόμοις
ACCἀκροτόμουςἀκρότομα
ἀκροτόμου
ἀκροτόμους
ἀκροτόμῳ
ἄκρου
ἀκροφύλακας
ἀκροφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor of a citadel, guardian, citadel guard
 • Forms:
  • ἀκροφύλακας Noun: Acc Plur Masc
ἄκρῳ
ἄκρων
ἀκρωτηριάζειν
ἀκρωτηριαζόμεθα
ἀκρωτηριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mutilate, cut off the extremities (i.e., hands and feet as a form of torture)
 • Forms:
  • ἀκρωτηριάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκρωτηριαζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἀκρωτηρίοις
ἀκρωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • extremities, appendages (of a body)
  • topmost, prominent part, peak
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκρωτήριονἀκρωτήρια
GENἀκρωτηρίουἀκρωτηρίων
DATἀκρωτηρίῳἀκρωτηρίοις
ACCἀκρωτήριονἀκρωτήρια
ἀκρωτηρίων