ἀκηδεμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be anxious, distressed, troubled
ἀκήδευτον
ἀκήδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unburied
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκήδευτοςἀκήδευτον
GENἀκηδεύτου
DATἀκηδεύτῳ
ACCἀκήδευτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκήδευτοιἀκήδευτα
GENἀκηδεύτων
DATἀκηδεύτοις
ACCἀκηδεύτουςἀκήδευτα
ἀκηδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • weariness, ennui, slumber, exhaustion
  • indifference, torpor, apathy, lethargy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκηδίαἀκηδίαι
GENἀκηδίαςἀκηδιῶν
DATἀκηδίᾳἀκηδίαις
ACCἀκηδίανἀκηδίας
ἀκηδίᾳ
ἀκηδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grieve
 • Forms:
  • ἠκηδίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκηδίας
ἀκηδιάσαι
ἀκηδιάσας
ἀκηδιάσῃ
ἀκηδιάσῃς
ἀκηδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be exhausted, weary
  • to be afflicted
  • to grieve, be in anguish
  • to be careless
 • Forms:
  • ἀκηδιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκηδιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκηδιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀκηδιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀκηδιῶν
ἀκήκοα
ἀκηκόαμεν
ἀκήκοας
ἀκηκόασι
ἀκηκόασιν
ἀκηκόατε
ἀκηκόει
ἀκηκόειν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκήκοεν
ἀκηκοέναι
ἀκηκοότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηκοότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηκοώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηλίδωτον
ἀκηλίδωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spotless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκηλίδωτοςἀκηλίδωτον
GENἀκηλιδώτου
DATἀκηλιδώτῳ
ACCἀκηλίδωτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκηλίδωτοιἀκηλίδωτα
GENἀκηλιδώτων
DATἀκηλιδώτοις
ACCἀκηλιδώτουςἀκηλίδωτα