ἀκαθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • uncleanness, impurity, dirt, refuse
  • immorality, moral depravity, religious depravity
  • ceremonially unclean state
  • religiously impure object; morally impure object
 • Cognates: ἀκαθαρσία, ἀφθαρσία
 • Forms:
  • ἀκαθαρσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκαθαρσίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκαθαρσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκαθαρσίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκαθαρσιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἀκαθαρσιωτέραν Noun: Acc Sing Fem Comp
ἀκαθαρσίᾳ
ἀκαθαρσίαις
ἀκαθαρσίαν
ἀκαθαρσίας
ἀκαθαρσιῶν
ἀκαθαρσιωτέραν
ἀκάθαρτα
ἀκαθάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, impurity, uncleanness
 • Forms:
  • ἀκαθάρτητος Noun: Gen Sing Fem
ἀκαθάρτητος
ἀκάθαρτοι
ἀκαθάρτοις
ἀκάθαρτον
ἀκάθαρτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκάθαρτοςἀκάθαρτον
GENἀκαθάρτου
DATἀκαθάρτῳ
ACCἀκάθαρτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκάθαρτοιἀκάθαρτα
GENἀκαθάρτων
DATἀκαθάρτοις
ACCἀκαθάρτουςἀκάθαρτα
ἀκαθάρτου
ἀκαθάρτῳ
ἀκαθάρτων
ἀκαιρεθῆναι
ἀκαιρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lack opportunity
  • to be inopportune (for oneself), i.e., to fail of a proper occasion
  • to have no opportunity
  • to be busy (with something else), be not convenient
 • Cognates: ἀκαιρέομαι, ἐκαιρέω, εὐκαιρέω
 • Forms:
  • ἀκαιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἠκαιρεῖσθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
ἄκαιρος
ἀκαίρου
ἀκαίρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inopportunely, out of season, not timely, unsuitably
ἀκακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • innocence (morally), guilelessness, integrity
  • shittah tree, Acacia arabica
 • Forms:
  • ἀκακίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκακίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκακίας Noun: Gen Sing Fem
ἀκακίᾳ
ἀκακίαν
ἀκακίας
ἄκακοι
ἀκάκοις
ἄκακον
ἄκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • naïve, simple-minded, harmless, simple, unknowing of ill, guileless
  • blameless, not bad, innocent, unsuspecting
  • impeccable
 • Forms:
  • ἄκακοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀκάκοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἄκακον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀκάκου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀκάκους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀκάκων Adj: Gen Plur Masc
ἀκάκου
ἀκάκους
ἀκάκων
ἀκάλυπτα
ἀκάλυπτοι
ἀκάλυπτον
ἀκάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Forms:
  • ἀκάλυπτα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀκάλυπτοι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀκάλυπτον Adj: Nom Sing Neut
ἀκαλύπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Concord: 3Macc 4:6
ἄκαν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thistle
 • Concord: 2Kings 14:9 LXX
ἄκανα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: thistle
ἄκανθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thistle, thorn, thorny plant, cactus
 • Forms:
  • ἄκανθαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκάνθαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἄκανθαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκάνθας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀκάνθης Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκανθῶν Noun: Gen Plur Fem
ἄκανθαι
ἀκάνθαις
ἄκανθαν
ἀκάνθας
ἀκάνθης
ἀκάνθινα
ἀκάνθινον
ἀκάνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thorny, of thorns, having thorns
 • Concord: Isa 34:13
 • Forms:
  • ἀκάνθινα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • ἀκάνθινον Adj: Acc Sing Masc
ἄκανθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearsfoot (plant)
 • Forms:
  • ἀκάνθῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀκάνθῳ
ἀκανθώδη
ἀκανθώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thorns
 • Forms:
  • ἀκανθώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
ἀκανθῶν
ἀκάρδιον
ἀκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: lacking the heart, heartless, foolish, senseless
  • Adjectival: lacking sound judgment, lacking discretion
  • Substantival: foolish person, fool
 • Forms:
  • ἀκάρδιον Adj: Acc Sing Masc
ἀκαριαῖον
ἀκαριαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: momentary, brief, lasting only a short while
 • Forms:
  • ἀκαριαῖον Adj: Acc Sing Neut
ἄκαρπα
ἀκαρπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unfruitfulness, barrenness
  • no return on invested effort, profitless, unproductive
 • Forms:
  • ἀκαρπίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀκαρπίαν
ἄκαρποι
ἀκάρποις
ἄκαρπον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄκαρπος
ἄκαρπος
ἀκάρπους
ἀκάρπῳ
ἀκατάγνωστοι
ἀκατάγνωστον
ἀκατάγνωστος
ἀκατακάλυπτον
ἀκατακάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncovered, unveiled, hatless, bareheaded
 • Forms:
  • ἀκατακάλυπτον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀκατακαλύπτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀκατακαλύπτῳ
ἀκατάκριτον
ἀκατάκριτος
ἀκατακρίτους
ἀκατάληπτος
ἀκαταλήπτῳ
ἀκατάλυτος
ἀκαταλύτου
ἀκαταλύτους
ἀκαταμάχητον
ἀκαταμάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unconquerable, invincible
 • Forms:
  • ἀκαταμάχητον Adj: Acc Sing Fem
ἀκατάπαστος
ἀκαταπάστους
ἀκατάπαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unceasing, restless, insatiable
 • Forms:
  • ἀκατάπαστος Adj: Nom Sing Masc (alt. spelling)
  • ἀκαταπάστους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀκαταπαύστους Adj: Acc Plur Masc
ἀκαταπαύστους
ἀκατάποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be swallowed
ἀκατασκεύαστον
ἀκατασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not properly constructed, unwrought, unformed, unfurnished, unpolished, not artificial, pristine, unorganized
 • Forms:
  • ἀκατασκεύαστον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκατασκευάστου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ἀκατασκευάστου
ἀκαταστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: instability, disorder, disruption, commotion, confusion, tumult, disturbance, unruliness
 • Forms:
  • ἀκαταστασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκαταστασίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκαταστασίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκαταστασίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀκαταστασίᾳ
ἀκαταστασίαι
ἀκαταστασίαις
ἀκαταστασίας
ἀκαταστατεῖ
ἀκαταστατέω
ἀκατάστατον
ἀκατάστατος
ἀκαταστατοῦντες
ἀκατάσχετον
ἀκατάσχετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncontrollable, not to be checked, unruly, unrestrainable
 • Forms:
  • ἀκατάσχετον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκατασχέτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀκατασχέτῳ
ἀκατέργαστον
ἀκατέργαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not cultivated, not yet fully formed, not worked up, not thoroughly baked, unformed
 • Forms:
  • ἀκατέργαστον Adj: Acc Sing Neut
ἄκαυστον
ἄκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unburnt, unquenchable, not liable to go out
 • Forms:
  • ἄκαυστον Adj: Nom Sing Neut
ἀκαυχησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: without boasting
 • Forms:
  • ἀκαυχησίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀκαυχησίᾳ