ἀκαθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • uncleanness, impurity, dirt, refuse
  • immorality, moral depravity, religious depravity
  • ceremonially unclean state
  • religiously impure object; morally impure object
 • Cognates: ἀκαθαρσία, ἀφθαρσία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκαθαρσίαἀκαθαρσίαι
GENἀκαθαρσίαςἀκαθαρσιῶν
DATἀκαθαρσίᾳἀκαθαρσίαις
ACCἀκαθαρσίανἀκαθαρσίας
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀκαθαρσιωτέραν Noun: Acc Sing Fem Comparative
ἀκαθαρσίᾳ
ἀκαθαρσίαις
ἀκαθαρσίαν
ἀκαθαρσίας
ἀκαθαρσιῶν
ἀκαθαρσιωτέραν
ἀκάθαρτα
ἀκαθάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, impurity, uncleanness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκαθάρτηςἀκαθάρτητες
GENἀκαθάρτητοςἀκαθαρτήτων
DATἀκαθάρτητιἀκαθάρτησιν
ACCἀκαθάρτηταἀκαθάρτητας
ἀκαθάρτητος
ἀκάθαρτοι
ἀκαθάρτοις
ἀκάθαρτον
ἀκάθαρτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκάθαρτοςἀκάθαρτον
GENἀκαθάρτου
DATἀκαθάρτῳ
ACCἀκάθαρτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκάθαρτοιἀκάθαρτα
GENἀκαθάρτων
DATἀκαθάρτοις
ACCἀκαθάρτουςἀκάθαρτα
ἀκαθάρτου
ἀκαθάρτῳ
ἀκαθάρτων
ἀκαιρεθῆναι
ἀκαιρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lack opportunity
  • to be inopportune (for oneself), i.e., to fail of a proper occasion
  • to have no opportunity
  • to be busy (with something else), be not convenient
 • Cognates: ἀκαιρέομαι, ἐκαιρέω, εὐκαιρέω
 • Forms:
  • ἀκαιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἠκαιρεῖσθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
ἄκαιρος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκαιροςἄκαιρον
GENἀκαίρου
DATἀκαίρῳ
ACCἄκαιρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκαιροιἄκαιρα
GENἀκαίρων
DATἀκαίροις
ACCἀκαίρουςἄκαιρα
ἀκαίρου
ἀκαίρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inopportunely, out of season, not timely, unsuitably
ἀκακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • innocence (morally), guilelessness, integrity
  • shittah tree, Acacia arabica
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκακίαἀκακίαι
GENἀκακίαςἀκακιῶν
DATἀκακίᾳἀκακίαις
ACCἀκακίανἀκακίας
ἀκακίᾳ
ἀκακίαν
ἀκακίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀκακία
ἄκακοι
ἀκάκοις
ἄκακον
ἄκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • naïve, simple-minded, harmless, simple, unknowing of ill, guileless
  • blameless, not bad, innocent, unsuspecting
  • impeccable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκακοςἄκακον
GENἀκάκου
DATἀκάκῳ
ACCἄκακον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκακοιἄκακα
GENἀκάκων
DATἀκάκοις
ACCἀκάκουςἄκακα
ἀκάκου
ἀκάκους
ἀκάκων
ἀκάλυπτα
ἀκάλυπτοι
ἀκάλυπτον
ἀκάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκάλυπτοςἀκάλυπτον
GENἀκαλύπτου
DATἀκαλύπτῳ
ACCἀκάλυπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκάλυπτοιἀκάλυπτα
GENἀκαλύπτων
DATἀκαλύπτοις
ACCἀκαλύπτουςἀκάλυπτα
ἀκαλύπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Concord: 3Macc 4:6
ἄκαν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thistle
 • Concord: 2Kings 14:9 LXX
ἄκανα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: thistle
ἄκανθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thistle, thorn, thorny plant, cactus
 • Forms:
Feminine
NOMἄκανθαἄκανθαι
GENἀκάνθηςἀκανθῶν
DATἀκάνθνῃἀκάνθαις
ACCἄκανθανἀκάνθας
VOCἄκανθαἄκανθαι
ἄκανθαι
ἀκάνθαις
ἄκανθαν
ἀκάνθας
ἀκάνθης
ἀκάνθινα
ἀκάνθινον
ἀκάνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thorny, of thorns, having thorns
 • Concord: Isa 34:13
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκάνθινοςἀκανθίνηἀκάνθινον
GENἀκανθίνουἀκανθίνηςἀκανθίνου
DATἀκανθίνῳἀκανθίνῃἀκανθίνῳ
ACCἀκάνθινονἀκανθίνηνἀκάνθινον
VOCἀκάνθινεἀκανθίνηἀκάνθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκάνθινοιἀκάνθιναιἀκάνθινα
GENἀκανθίνωνἀκανθίνωνἀκανθίνων
DATἀκανθίνοιςἀκανθίναιςἀκανθίνοις
ACCἀκανθίνουςἀκανθίναςἀκάνθινα
VOCἀκάνθινοιἀκάνθιναιἀκάνθινα
ἄκανθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearsfoot (plant)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄκανθοςἄκανθοι
GENἀκάνθουἀκάνθων
DATἀκάνθῳἀκάνθοις
ACCἄκανθονἀκάνθους
VOCἄκανθεἄκανθοι
ἀκάνθῳ
ἀκανθώδη
ἀκανθώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thorns
 • Forms:
  • ἀκανθώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
ἀκανθῶν
ἀκάρδιον
ἀκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: lacking the heart, heartless, foolish, senseless
  • Adjectival: lacking sound judgment, lacking discretion
  • Substantival: foolish person, fool
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκάρδιοςἀκάρδιον
GENἀκαρδίου
DATἀκαρδίῳ
ACCἀκάρδιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκάρδιοιἀκάρδια
GENἀκαρδίων
DATἀκαρδίοις
ACCἀκαρδίουςἀκάρδια
ἀκαριαῖον
ἀκαριαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: momentary, brief, lasting only a short while
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκαριαῖοςἀκαριαῖον
GENἀκαριαίου
DATἀκαριαίῳ
ACCἀκαριαῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκαριαῖοιἀκαριαῖα
GENἀκαριαίων
DATἀκαριαίοις
ACCἀκαριαίουςἀκαριαῖα
ἄκαρπα
ἀκαρπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unfruitfulness, barrenness
  • no return on invested effort, profitless, unproductive
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκαρπίαἀκαρπίαι
GENἀκαρπίαςἀκαρπιῶν
DATἀκαρπίᾳἀκαρπίαις
ACCἀκαρπίανἀκαρπίας
ἀκαρπίαν
ἄκαρποι
ἀκάρποις
ἄκαρπον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄκαρπος
ἄκαρπος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκαρποςἄκαρπον
GENἀκάρπου
DATἀκάρπῳ
ACCἄκαρπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκαρποιἄκαρπα
GENἀκάρπων
DATἀκάρποις
ACCἀκάρπουςἄκαρπα
ἀκάρπους
ἀκάρπῳ
ἀκατάγνωστοι
ἀκατάγνωστον
ἀκατάγνωστος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάγνωστοςἀκατάγνωστον
GENἀκαταγνώστου
DATἀκαταγνώστῳ
ACCἀκατάγνωστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάγνωστοιἀκατάγνωστα
GENἀκαταγνώστων
DATἀκαταγνώστοις
ACCἀκαταγνώστουςἀκατάγνωστα
ἀκατακάλυπτον
ἀκατακάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncovered, unveiled, hatless, bareheaded
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατακάλυπτοςἀκατακάλυπτον
GENἀκατακαλύπτου
DATἀκατακαλύπτῳ
ACCἀκατακάλυπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατακάλυπτοιἀκατακάλυπτα
GENἀκατακαλύπτων
DATἀκατακαλύπτοις
ACCἀκατακαλύπτουςἀκατακάλυπτα
ἀκατακαλύπτῳ
ἀκατάκριτον
ἀκατάκριτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάκριτοςἀκατάκριτον
GENἀκατακρίτου
DATἀκατακρίτῳ
ACCἀκατάκριτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάκριτοιἀκατάκριτα
GENἀκατακρίτων
DATἀκατακρίτοις
ACCἀκατακρίτουςἀκατάκριτα
ἀκατακρίτους
ἀκατάληπτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάληπτοςἀκατάληπτον
GENἀκαταλήπτου
DATἀκαταλήπτῳ
ACCἀκατάληπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάληπτοιἀκατάληπτα
GENἀκαταλήπτων
DATἀκαταλήπτοις
ACCἀκαταλήπτουςἀκατάληπτα
ἀκαταλήπτῳ
ἀκατάλυτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάλυτοςἀκατάλυτον
GENἀκαταλύτου
DATἀκαταλύτῳ
ACCἀκατάλυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάλυτοιἀκατάλυτα
GENἀκαταλύτων
DATἀκαταλύτοις
ACCἀκαταλύτουςἀκατάλυτα
ἀκαταλύτου
ἀκαταλύτους
ἀκαταμάχητον
ἀκαταμάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unconquerable, invincible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκαταμάχητοςἀκαταμάχητον
GENἀκαταμαχήτου
DATἀκαταμαχήτῳ
ACCἀκαταμάχητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκαταμάχητοιἀκαταμάχητα
GENἀκαταμαχήτων
DATἀκαταμαχήτοις
ACCἀκαταμαχήτουςἀκαταμάχητα
ἀκατάπαστος
ἀκαταπάστους
ἀκατάπαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unceasing, restless, insatiable
 • Note: Alternate spelling: ἀκατάπαστος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάπαυστος
ἀκατάπαστος
ἀκατάπαυστον
GENἀκαταπαύστου
DATἀκαταπαύστῳ
ACCἀκατάπαυστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάπαυστοιἀκατάπαυστα
GENἀκαταπαύστων
DATἀκαταπαύστοις
ACCἀκαταπαύστους
ἀκαταπάστους
ἀκατάπαυστα
ἀκαταπαύστους
ἀκατάποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be swallowed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάποτοςἀκατάποτον
GENἀκαταπότου
DATἀκαταπότῳ
ACCἀκατάποτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάποτοιἀκατάποτα
GENἀκαταπότων
DATἀκαταπότοις
ACCἀκαταπότουςἀκατάποτα
ἀκατασκεύαστον
ἀκατασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not properly constructed, unwrought, unformed, unfurnished, unpolished, not artificial, pristine, unorganized
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατασκεύαστοςἀκατασκεύαστον
GENἀκατασκευάστου
DATἀκατασκευάστῳ
ACCἀκατασκεύαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατασκεύαστοιἀκατασκεύαστα
GENἀκατασκευάστων
DATἀκατασκευάστοις
ACCἀκατασκευάστουςἀκατασκεύαστα
ἀκατασκευάστου
ἀκαταστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: instability, disorder, disruption, commotion, confusion, tumult, disturbance, unruliness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκαταστασίαἀκαταστασίαι
GENἀκαταστασίαςἀκαταστασιῶν
DATἀκαταστασίᾳἀκαταστασίαις
ACCἀκαταστασίανἀκαταστασίας
ἀκαταστασίᾳ
ἀκαταστασίαι
ἀκαταστασίαις
ἀκαταστασίας
ἀκαταστατεῖ
ἀκαταστατέω
ἀκατάστατον
ἀκατάστατος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάστατοςἀκατάστατον
GENἀκαταστάτου
DATἀκαταστάτῳ
ACCἀκατάστατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάστατοιἀκατάστατα
GENἀκαταστάτων
DATἀκαταστάτοις
ACCἀκαταστάτουςἀκατάστατα
ἀκαταστατοῦντες
ἀκατάσχετον
ἀκατάσχετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncontrollable, not to be checked, unruly, unrestrainable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατάσχετοςἀκατάσχετον
GENἀκατασχέτου
DATἀκατασχέτῳ
ACCἀκατάσχετον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατάσχετοιἀκατάσχετα
GENἀκατασχέτων
DATἀκατασχέτοις
ACCἀκατασχέτουςἀκατάσχετα
ἀκατασχέτῳ
ἀκατέργαστον
ἀκατέργαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not cultivated, not yet fully formed, not worked up, not thoroughly baked, unformed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκατέργαστοςἀκατέργαστον
GENἀκατεργάστου
DATἀκατεργάστῳ
ACCἀκατέργαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκατέργαστοιἀκατέργαστα
GENἀκατεργάστων
DATἀκατεργάστοις
ACCἀκατεργάστουςἀκατέργαστα
ἄκαυστον
ἄκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unburnt, unquenchable, not liable to go out
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκαυστοςἄκαυστον
GENἀκαύστου
DATἀκαύστῳ
ACCἄκαυστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκαυστοιἄκαυστα
GENἀκαύστων
DATἀκαύστοις
ACCἀκαύστουςἄκαυστα
ἀκαυχησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: without boasting
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκαυχησίαἀκαυχησίαι
GENἀκαυχησίαςἀκαυχησιῶν
DATἀκαυχησίᾳἀκαυχησίαις
ACCἀκαυχησίανἀκαυχησίας
ἀκαυχησίᾳ