βατεύω
βάτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bramble bush, thorn-bush(s), thorns, Rubus ulmifolius
  • a bath [a liquid measure of about 23 litres]
  • fish
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMβάτοςβάτοι
  GENβάτουβατῶν
  DATβάτῳβάτοις
  ACCβάτονβάτους
βατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: accessible, passable
 • Cognates: ἄβατος
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMβατόςβατόν
  GENβατοῦ
  DATβατῷ
  ACCβατόν
  Plural
   MascFemNeut
  NOMβατοίβατά
  GENβατῶν
  DATβατοῖς
  ACCβατοῦςβατά
βάτου
βάτους
βάτραχοι
βατράχοις
βάτραχον
βάτραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a frog
 • Forms:
  • βάτραχοι Noun: Nom Plur Masc
  • βατράχοις Noun: Dat Plur Masc
  • βάτραχον Noun: Acc Sing Masc
  • βατράχους Noun: Acc Plur Masc
  • βατράχων Noun: Gen Plur Masc
βατράχους
βατράχων
βατταλογήσητε
βαττολογέω
βαττολογήσητε
βάτῳ
βατῶν