βατεύω
βατός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bramble bush, thorn-bush(s), thorns, Rubus ulmifolius
  • a bath [a liquid measure of about 23 litres]
  • fish
 • Forms:
  • βάτου Noun: Gen Sing Masc
  • βάτους Noun: Acc Plur Masc
  • βάτῳ Noun: Dat Sing Masc
βατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: accessible, passable
 • Cognates: ἄβατος
βάτου
βάτους
βάτραχοι
βατράχοις
βάτραχον
βάτραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a frog
 • Forms:
  • βάτραχοι Noun: Nom Plur Masc
  • βατράχοις Noun: Dat Plur Masc
  • βάτραχον Noun: Acc Sing Masc
  • βατράχους Noun: Acc Plur Masc
  • βατράχων Noun: Gen Plur Masc
βατράχους
βατράχων
βατταλογήσητε
βαττολογέω
βαττολογήσητε
βάτῳ