ἔλαβαν
ἔλαβε
ἔλαβεν
ἔλαβες
ἐλάβετε
ἐλάβετο
ἐλάβομεν
ἔλαβον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαμβάνω
ἐλάβοντο
ἐλάβοσαν
ἐλαθε
ἐλαθεν
ἔλαθες
ἔλαθον
ἐλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • olive berry
  • olive tree
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλαίαἐλαῖαι
GENἐλαίαςἐλαιῶν
DATἐλαίᾳἐλαίαις
ACCἐλαίανἐλαίας
ἐλαίᾳ
ἐλαῖαι
ἐλαίαν
ἐλαίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἐλαία
ἐλάινον, ἐλάϊνον
ἐλάϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pure olive, of olive-wood
 • Forms:
  • ἐλάινον, ἐλάϊνον Adj: Acc Sing Neut
ἐλαιολογέω
ἐλαιολογῇς
ἔλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: oil, olive oil
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔλαιονἔλαια
GENἐλαίουἐλαίων
DATἐλαίῳἐλαίοις
ACCἔλαιονἔλαια
ἐλαίου
ἐλαίῳ
ἐλαιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • olive orchard, olive grove
  • olive yard
  • fruits of an olive yard
  • Olivet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐλαιώνἐλαιῶνες
GENἐλαιῶνοςἐλαιώνων
DATἐλαιῶνιἐλαιῶσι(ν)
ACCἐλαιῶναἐλαιῶνας
VOCἐλαιώνἐλαιῶνες
ἐλαίων
ἐλαιῶν
ἐλαιῶνα
ἐλαιῶνας
ἐλαιῶνος
ἐλαιώνων
ἐλάκησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάσχω
ἐλάκησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάσχω
ἐλάλει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλάλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλάλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλοῦμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάμβανε
ἐλάμβανεν
ἐλαμβάνετε
ἐλἄμβανον
ἐλαμβάνοσαν
ἔλαμψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λάμπω
ἔλαμψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
ἔλαμψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
ἐλάξευσα
ἐλάξευσεν
ἐλάσεις
ἔλασμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: metal beaten out, metal-plate
ἔλασσον
ἐλάσσονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem comp
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐλάσσων
ἐλασσονέω, ἐλαττονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to receive less, have back
   • to give less, diminish
   • to defeat
   • to fail to reach required amount
  • Middle:
   • to lack, want
   • to lose of
   • to suffer from the lack of
   • to receive less, have lack
  • Passive:
   • to grow less
 • Forms:
  • ἐλαττονῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐλαττονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλαττονώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἠλαττόνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλαττόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλαττονοῦτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
ἐλάσσονι
ἐλασσονοῦσι
ἐλασσονόω, ἐλαττονόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to diminish, defeat, lessen
   • to vanquish
   • to take no notice of, omit
   • to lower the value or status of
   • to be smaller in quantity
  • Middle:
   • to reduce (the price of)
   • to decrease (flood waters or reserve of oil)
  • Passive:
   • to be diminished, be defeated
 • Forms:
  • ἐλασσονοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐλαττονοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλαττονωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλαττονώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλαττονώσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐλασσούμενον
ἐλασσούμενος
ἐλασσουμένῳ
ἐλασσόω, ἐλαττόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make less, trim
   • to make smaller, shorten
   • to diminish, decrease
   • to reduce in amount
   • to lower, degrade
   • to lower the status of
   • to remove, take away
  • Passive:
   • to be devoid
   • to suffer loss
   • to be depreciated
   • to be in want of, be lacking
 • Forms:
 • Present
 • ἐλασσούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐλασσούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐλασσουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἐλαττοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐλαττούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐλαττούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐλαττοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐλαττοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἐλαττῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐλαττωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλαττωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλαττώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλαττώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλαττώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἐλατομήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλατομήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλαττωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐλαττωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐλαττῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐλαττώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἠλαττώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠλαττώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἠλαττώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠλάττωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἠλαττωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
ἐλάσσω
ἐλάσσων, ἐλάττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • smaller (in size)
  • less, fewer (in number or quantity)
  • of very small significance
  • under, worse, younger
 • Forms:
  • ἐλάττονι Adj: Dat Sing Comp
  • ἐλάσσονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem comp
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔλασσον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλάσσονι Adj: Dat Sing Masc
  • ἐλάσσω Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • ἔλαττον Adj: Nom Sing Neut
  • ἐλαττόνων Adj: Gen Plur Masc
  • ἐλάττοσιν Adj: Dat Plur Masc
  • ἐλάττους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλάττω Adj: Acc Sing Masc
ἐλατά
ἐλάται
ἐλαταῖς
ἐλατάς
ἐλάτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pine, fir tree, silver fir
  • ductile, hammered
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλάτηἐλάται
GENἐλάτηςἐλάτῶν
DATἐλάτῃἐλαταῖς
ACCἐλάτηνἐλατάς
VOCἐλάτηἐλάται
ἐλάτης
ἐλάτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of the fir, pine
  • made of fir, made of pine
 • Forms:
  • ἐλατίνους Adj: Acc Plur Masc
ἐλατίνους
ἐλατομήθη
ἐλατομήθησαν
ἐλατόμησας
ἐλατομήσατε
ἐλατόμησε
ἐλατόμησεν
ἐλατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ductile, beaten, of beaten work
 • Forms:
  • ἐλατά Adj: Acc Plur Neut
  • ἐλατούς Adj: Acc Plur Masc
ἐλατούς
ἐλάτρευον
ἐλατρεύσαμεν
ἐλάτρευσαν
ἐλάτρευσας
ἐλατρεύσατε
ἐλάτρευσεν
ἔλαττον
ἐλαττονέω
ἐλαττονῇ
ἐλαττονήσει
ἐλάττονι
ἐλαττονοῦνται
ἐλαττονοῦται
ἐλαττονόω
ἐλαττονωθέντες
ἐλαττονώθη
ἐλαττονωθῇ
ἐλαττονωθῶσιν
ἐλαττόνων
ἐλαττονώσει
ἐλαττονώσῃ
ἐλάττοσιν
ἐλαττοῦμαι
ἐλαττούμενον
ἐλαττούμενος
ἐλάττους
ἐλαττοῦσθαι
ἐλαττοῦσιν
ἐλαττόω
ἐλάττω
ἐλαττωθῇ
ἐλαττωθήσεται
ἐλαττωθήσονται
ἐλαττωθῶσιν
ἐλάττωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a defect, disadvantage, loss, lack
  • a defeat (i.e., military defeat)
  • a deficiency
  • a defect, disadvantage, loss, lack
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐλάττωμαἐλαττώματα
GENἐλαττώματοςἐλαττωμάτων
DATἐλαττώματιἐλαττώμασι(ν)
ACCἐλάττωμαἐλαττώματα
ἐλαττώματος
ἐλάττων
ἐλαττῶν
ἐλαττῶσαι
ἐλαττώσει
ἐλαττώσεις
ἐλαττώσετε
ἐλαττώσεως
ἐλαττώσῃς
ἐλάττωσιν
ἐλάττωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: defect, loss, making smaller
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλάττωσιςἐλαττώσεις
GENἐλαττώσεωςἐλαττώσεων
DATἐλαττώσειἐλαττώσεσι(ν)
ACCἐλάττωσι(ν)ἐλαττώσεις
ἐλαύνειν
ἐλαυνόμενα
ἐλαυνόμεναι
ἐλαυνομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐλαύνω
ἐλαῦνον
ἐλαύνοντα
ἐλαύνονται
ἐλαύνοντες
ἐλαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive (e.g., driven by the wind)
  • to drive (a chariot)
  • to advance, make progress
  • to row, push, propel
  • to keep moving on
  • to drive to extremities, persecute
  • to plague, vex, harass
  • to beat out, forge
 • Cognates: ἀπελαύνω, διελαύνω, ἐλαύνω, ἐξελαύνω, περιελαύνω, συνελαύνω
 • Forms:
  • ἐλάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλαύνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλαυνόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐλαυνόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐλαυνομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐλαῦνον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐλαύνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλαύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλαύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλαύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐληλακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἠλαύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἠλαύνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἐλαύνων
ἔλαφοι
ἐλάφοις
ἔλαφον
ἔλαφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deer, stag, hart
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔλαφοςἔλαφοι
GENἐλάφουἐλάφων
DATἐλάφῳἐλάφοις
ACCἔλαφονἐλάφους
ἐλάφου
ἐλάφους
ἐλαφρά
ἐλαφραί
ἐλαφρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vacillation, levity, fickleness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐλαφρίαἐλαφρίαι
GENἐλαφρίαςἐλαφριῶν
DATἐλαφρίᾳἐλαφρίαις
ACCἐλαφρίανἐλαφρίας
VOCἐλαφρίαἐλαφρίαι
ἐλαφρίᾳ
ἐλαφροί
ἐλαφρόν
ἐλαφρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • light (in weight), light to carry
  • light to bear, light to endure, minor
  • quick, nimble, light footed
  • frivolous, fickle, vacillating
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλαφρόςἐλαφράἐλαφρόν
GENἐλαφροῦἐλαφρᾶςἐλαφροῦ
DATἐλαφρῷἐλαφρᾷἐλαφρῷ
ACCἐλαφρόνἐλαφράνἐλαφρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλαφροίἐλαφραίἐλαφρά
GENἐλαφρῶν
DATἐλαφροῖςἐλαφραῖςἐλαφροῖς
ACCἐλαφρούςἐλαφράςἐλαφρά
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐλαφρότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • ἐλαφροτέρως Adverb Comparative
ἐλαφρότερος
ἐλαφροτέρως
ἐλαφύρευσεν
ἐλάφων
ἔλαχε
ἔλαχεν
ἐλάχιστα
ἐλαχίστη
ἐλαχίστης
ἐλάχιστοι
ἐλάχιστον
ἐλάχιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative ofὀλίγος
 • Meaning: least, very little, small, smallest, few
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλάχιστοςἐλαχίστηἐλάχιστον
GENἐλαχίστουἐλαχίστηςἐλαχίστου
DATἐλαχίστῳἐλαχίστῃἐλαχίστῳ
ACCἐλάχιστονἐλαχίστηνἐλάχιστον
VOCἐλάχιστεἐλαχίστηἐλάχιστε
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλάχιστοιἐλάχισταιἐλάχιστα
GENἐλαχίστωνἐλαχίστωνἐλαχίστων
DATἐλαχίστοιςἐλαχίσταιςἐλαχίστοις
ACCἐλαχίστουςἐλαχίσταςἐλάχιστα
VOCἐλάχιστοιἐλάχισταιἐλάχιστα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐλαχιστότερον Adj: Nom Sing Masc Super
ἐλαχιστότερον
ἐλαχιστότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: less than the least; far less
 • Forms:
ἐλαχίστου
ἐλαχίστῳ
ἐλαχίστων
ἔλαχον
ἐλαχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: small, smaller
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλαχύςἐλαχεῖαἐλαχύ
GENἐλαχέοςἐλαχείαςἐλαχέος
DATἐλαχεῖἐλαχείᾳἐλαχεῖ
ACCἐλαχύνἐλαχεῖανἐλαχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλαχεῖςἐλαχεῖαιἐλαχέα
GENἐλαχέωνἐλαχειωνἐλαχέων
DATἐλαχέσιἐλαχείαιςἐλαχέσι
ACCἐλαχεῖςἐλαχείαςἐλαχέα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐλάχιστα Adj: Nom Plur Neut Superlative
 • ἐλαχίστης Adj: Gen Sing Fem Superlative
 • ἐλάχιστοι Adj: Nom Plur Masc Superlative