ὅδ᾿
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Root: ὅδε
ὅδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
Demonstrative pronoun
Singular
 MascFemNeut
NOMὅδε, ὅδ᾿ἥδετόδε
GENτοῦδετῆσδετοῦδε
DATτῷδετῇδετῷδε
ACCτόνδετήνδετόδε
Dual
 MascFemNeut
NOMτώδετώδετώδε
GENτοῖνδετοῖνδετοῖνδε
DATτοῖνδετοῖνδετοῖνδε
ACCτώδετώδετώδε
Plural
 MascFemNeut
NOMοἵδεαἵδετάδε
τάδ᾽
GENτῶνδετῶνδετῶνδε
DATτοῖσδεταῖσδετοῖσδε
ACCτούσδετάσδετάδε
τάδ᾽
ὁδέ
 • Meaning: but the (one who)
 • Note: Combination of ὁ and δέ
ὁδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: travelling
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὁδείαὁδεῖαι
GENὁδείαςὁδειῶν
DATὁδείᾳὁδείαις
ACCὁδείανὁδείας
VOCὁδείαὁδεῖαι
ὁδείαν
ὁδείας
ὁδεύειν
ὁδεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ὁδεύω
ὁδεῦσαι
ὁδεύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to travel, journey
 • Cognates: ἐφοδεύω, ἀφοδεύω, διεξοδεύω, ἐξοδεύω, μεθοδεύω, ὁδεύω, παροδεύω, περιοδεύω, συνοδεύω
 • Forms:
  • ὁδεύῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ὁδεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ὁδεύεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • ὁδεῦσαι Verb: Aor Inf Act
  • ὁδεύσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὁδεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὥδευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὡδεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὥδευσεν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • Verb: FutPerf Act Infin
ὁδεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδηγεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁδηγέω
ὁδηγεῖν
ὁδηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead, guide, conduct, show the way
 • Cognates: καθοδηγέω
 • Forms:
  • ὁδηγεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὁδηγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὁδηγῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὁδηγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὁδηγῆσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὁδηγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὁδηγήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὁδήγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὁδηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὡδήγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὡδήγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὡδήγησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὡδήγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡδήγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁδηγῇ
ὁδηγῆσαι
ὁδηγῆσει
ὁδηγήσεις
ὁδηγήσῃ
ὁδήγησον
ὁδηγοί
ὁδηγόν
ὁδηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὁδηγόςὁδηγοί
GENὁδηγοῦὁδηγῶν
DATὁδηγῷὁδηγοῖς
ACCὁδηγόνὁδηγούς
VOCὁδηγέὁδηγοί
ὁδηγοῦ
ὁδηγῶν
ὀδμῆς
ὁδοί
ὁδοιπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to travel, go on a journey
 • Cognates: προοδοιπορέω
 • Forms:
  • ὁδοιποροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὁδοιπορούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
ὁδοιπορία
Feminine
 SingularPlural
NOMὁδοιπορίαὁδοιπορίαι
GENὁδοιπορίαςὁδοιποριῶν
DATὁδοιπορίᾳὁδοιπορίαις
ACCὁδοιπορίανὁδοιπορίας
VOCὁδοιπορίαὁδοιπορίαι
ὁδοιπορίαις
ὁδοιπορίαν
ὁδοιπορίας
ὁδοιπόροι
ὁδοιπόρον
ὁδοιπόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMὁδοιπόροςὁδοιπόροι
GENὁδοιπόρουὁδοιπόρων
DATὁδοιπόρῳὁδοιπόροις
ACCὁδοιπόρονὁδοιπόρους
VOCὁδοιπόρεὁδοιπόροι
ὁδοιποροῦντες
ὁδοιπορούντων
ὁδοιπόρῳ
ὁδοιπόρων
ὁδοῖς
ὁδόν
ὀδόντα
ὀδόντας
ὀδόντες
ὀδόντος
ὀδόντων
ὁδοποιέω
ὁδοποιήσατε
ὁδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • For travel: road, way, street, route
  • For destination: way, path, course

   φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
   to guard the way of the tree of life (Gen 3:24)

  • Action: trip, journey, voyage

   ἐν τῇ ὁδῷ
   during the trip (Gen 44:29)

  • Life-style: way, manner, life-style, way in which someone conducts himself (often plural)

   ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς
   they turned from their evil way (Jonah 3:8)

  • the Christian faith (e.g., Acts 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22)
  • Measurement: a distance (to be covered measured by physical length or by time)

   πορευσώμεθα ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον
   we will go a 3-day journey into the wilderness (Ex 3:18)

  • Metaphorical:
   • the destiny of life

    Ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς
    I go the way of all the earth (1Kings 2:1)

 • Cognates: ἄνοδος, ἄφοδος, διέξοδος, δίοδος, εἴσοδος, ἔξοδος, ἐπάνοδος, εὔοδος, ἔφοδος, κάθοδος, μέθοδος, ὁδός, πάροδος, περίοδος, πρόσοδος, σύνοδος
 • Note: Distinguish ὁδούς (rough breathing) from ὀδούς (smooth breathing)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὁδόςὁδοί
GENὁδοῦὁδῶν
DATὁδῷὁδοῖς
ACCὁδόνὁδούς
VOCὁδέὁδοί
ὁδοῦ
ὀδούς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tooth
  • pointed object, prong
 • Note: Distinguish ὁδούς (rough breathing) from ὀδούς (smooth breathing)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀδούςὀδόντες
GENὀδόντοςὀδόντων
DATὀδόντιὀδοῦσι(ν)
ACCὀδόνταὀδόντας
ὁδούς
ὀδοῦσι
ὀδοῦσιν
ὀδυνᾷ
ὀδύναι
ὀδύναις
ὀδύνας
ὀδυνᾶσαι
ὀδυνᾶται
ὀδυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause pain, cause suffering
   • to grieve, sorrow, distress, torment
  • Passive:
   • to feel pain, suffer pain
   • to feel agony
   • to feel sorry
 • Cognates: κατοδυνάω
 • Forms:
 • Present
 • ὠδυνωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ὀδυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀδυνᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ὀδυνᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὀδυνῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ὀδυνωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ὀδυνώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ὀδυνωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ὀδυνώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὠδυνων
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ὀδυνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὀδυνηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὠδυνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὠδυνωμενη Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Perfect
ὀδύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pain, grief, sorrow, suffering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀδύνηὀδύναι
GENὀδύνηςὀδύνῶν
DATὀδύνῃὀδύναις
ACCὀδύνηνὀδύνας
VOCὀδύνηὀδύναι
ὀδύνῃ
ὀδυνηθήσεται
ὀδυνηθήσονται
ὀδύνην
ὀδυνηρά
ὀδυνηρᾷ
ὀδυνηράν
ὀδυνηρᾶς
ὀδυνηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painful, woeful, grievous
  • suffering pain
 • Forms:
  • ὀδυνηρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀδυνηρά Adj: Nom Sing Fem
  • ὀδυνηράν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀδυνηρᾶς Adj: Gen Sing Fem
ὀδύνης
ὀδυνῶμαι
ὀδυνωμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνῶν
ὀδύρεσθαι
ὀδύρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀδύρομαι
ὀδυρμόν
ὀδυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: moaning, mourning, lamentation
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀδυρμόςὀδυρμοί
GENὀδυρμοῦὀδυρμῶν
DATὀδυρμῷὀδυρμοῖς
ACCὀδυρμόνὀδυρμούς
VOCὀδυρμέὀδυρμοί
ὀδυρμοῦ
ὀδυρμῶν
ὀδύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to grieve, mourn, lament
 • Cognates: ἀποδύρομαι, ὀδύρομαι, προσοδύρομαι
 • Forms:
  • ὀδυρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὀδυρομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • ὀδύρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὀδύρεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ὀδυρομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ὀδυρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀδυρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ὀδυρομένη
ὀδυρόμενοι
ὀδυρόμενος
ὀδυρομένου
ὀδυρομένων
ὁδῷ
ὁδῶν