ὅδ᾿
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Root: ὅδε
ὅδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
  • αἵδε Demonstrative pronoun Nom Plur Fem
  • ἥδε Demonstrative pronoun Nom Sing Fem
  • ὅδ᾿ Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
  • οἵδε Demonstrative pronoun Nom Plur Masc
  • τάδ᾽ Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
  • τάδε Demonstrative pronoun Nom/Acc Plur Neut
  • ταῖσδε Demonstrative pronoun Dat Plur Fem
  • τάσδε Demonstrative pronoun Acc Plur Fem
  • τῇδε Demonstrative pronoun Dat Sing Fem
  • τήνδε Demonstrative pronoun Acc Sing Fem
  • τῆσδε Demonstrative pronoun Gen Sing Fem
  • τόδε Demonstrative pronoun Nom/Acc Sing Neut
  • τοῖνδε Demonstrative pronoun Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
  • τοῖσδε Demonstrative pronoun Dat Plur Masc/Neut
  • τόνδε Demonstrative pronoun Acc Sing Masc
  • τοῦδε Demonstrative pronoun Gen Sing Masc/Neut
  • τούσδε Demonstrative pronoun Acc Plur Masc
  • τώδε Demonstrative pronoun Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
  • τῷδε Demonstrative pronoun Dat Sing Masc/Neut
  • τῶνδε Demonstrative pronoun Gen Plur Masc/Fem/Neut
ὁδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: travelling
 • Forms:
  • ὁδείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ὁδείας Noun: Gen Sing Fem
ὁδείαν
ὁδείας
ὁδεύειν
ὁδεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
 • Root: ὁδεύω
ὁδεῦσαι
ὁδεύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύω
ὁδεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδηγεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁδηγέω
ὁδηγεῖν
ὁδηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead, guide, conduct, show the way
 • Cognates: καθοδηγέω
 • Forms:
  • ὁδηγεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὁδηγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὁδηγῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὁδηγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὁδηγῆσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὁδηγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὁδηγήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὁδήγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὁδηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὡδήγησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὡδήγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὡδήγησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὡδήγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡδήγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁδηγῇ
ὁδηγῆσαι
ὁδηγῆσει
ὁδηγήσεις
ὁδηγήσῃ
ὁδήγησον
ὁδηγοί
ὁδηγόν
ὁδηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader
 • Forms:
  • ὁδηγοί Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • ὁδηγόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὁδηγοῦ Noun: Gen Sing Masc
ὁδηγοῦ
ὁδηγῶν
ὀδμῆς
ὁδοί
ὁδοιπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to travel, go on a journey
 • Cognates: προοδοιπορέω
 • Forms:
  • ὁδοιποροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὁδοιπορούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
ὁδοιπορία
ὁδοιπορίαις
ὁδοιπορίαν
ὁδοιπορίας
ὁδοιπόροι
ὁδοιπόρον
ὁδοιπόρος
ὁδοιποροῦντες
ὁδοιπορούντων
ὁδοιπόρῳ
ὁδοιπόρων
ὁδοῖς
ὁδόν
ὀδόντα
ὀδόντας
ὀδόντες
ὀδόντος
ὀδόντων
ὁδοποιέω
ὁδοποιήσατε
ὁδός
ὁδοῦ
ὀδούς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tooth
  • pointed object, prong
 • Note: Distinguish ὁδούς (rough breathing) from ὀδούς (smooth breathing)
 • Forms:
  • ὀδόντα Noun: Acc Sing Masc
  • ὀδόντας Noun: Acc Plur Masc
  • ὀδόντες Noun: Nom Plur Masc
  • ὀδόντος Noun: Gen Sing Masc
  • ὀδόντων Noun: Gen Plur Masc
  • ὀδοῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • ὀδοῦσιν Noun: Dat Plur Masc
ὁδούς
ὀδοῦσι
ὀδοῦσιν
ὀδυνᾷ
ὀδύναι
ὀδύναις
ὀδύνας
ὀδυνᾶσαι
ὀδυνᾶται
ὀδυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause pain, cause suffering
   • to grieve, sorrow, distress, torment
  • Passive:
   • to feel pain, suffer pain
   • to feel agony
   • to feel sorry
 • Cognates: κατοδυνάω
 • Forms:
  • ὀδυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀδυνᾶσαι Verb: Pres Pass Ind 2nd Sing
  • ὀδυνᾶται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ὀδυνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀδυνηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὀδυνῶμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ὀδυνωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ὀδυνώμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀδυνωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ὀδυνώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὠδυνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠδυνωμενη Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ὠδυνων
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ὀδύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pain, grief, sorrow, suffering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀδύνηὀδύναι
GENὀδύνηςὀδύνῶν
DATὀδύνῃὀδύναις
ACCὀδύνηνὀδύνας
VOCὀδύνηὀδύναι
ὀδύνῃ
ὀδυνηθήσεται
ὀδυνηθήσονται
ὀδύνην
ὀδυνηρά
ὀδυνηρᾷ
ὀδυνηράν
ὀδυνηρᾶς
ὀδυνηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painful, woeful, grievous
  • suffering pain
 • Forms:
  • ὀδυνηρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀδυνηρά Adj: Nom Sing Fem
  • ὀδυνηράν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀδυνηρᾶς Adj: Gen Sing Fem
ὀδύνης
ὀδυνῶμαι
ὀδυνωμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνώμενοι
ὀδυνωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνῶν
ὀδύρεσθαι
ὀδύρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀδύρομαι
ὀδυρμόν
ὀδυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: moaning, mourning, lamentation
 • Forms:
  • ὀδυρμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὀδυρμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὀδυρμῶν Noun: Gen Plur Masc
ὀδυρμοῦ
ὀδυρμῶν
ὀδύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to grieve, mourn, lament
 • Cognates: ἀποδύρομαι, ὀδύρομαι, προσοδύρομαι
 • Forms:
  • ὀδυρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὀδυρομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • ὀδύρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὀδύρεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ὀδυρομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ὀδυρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀδυρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ὀδυρομένη
ὀδυρόμενοι
ὀδυρόμενος
ὀδυρομένου
ὀδυρομένων
ὁδῷ
ὁδῶν