περίβαλε
περιβαλεῖ
περιβαλεῖν
περιβαλεῖς
περιβαλεῖται
περιβαλέσθαι
περιβαλέσθω
περιβαλέσθωσαν
περιβάλῃ
περιβάληται
περιβάλλει
περιβάλλεσθαι
περιβάλλεσθε
περιβαλλέσθωσαν
περιβάλλεται
περιβάλληται
περιβαλλομένη
περιβαλλομένου
περιβάλλοντι
περιβάλλουσιν
περιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw around, place around, put around, lay around
  • to put (a garment) on, wear, clothe, put on
  • to throw (an embankment) around (a city)
  • to put (something) on (someone)
  • to dress (someone) (not necessarily with a garment)
  • to plunge (someone) into torture
  • to embrace (someone)
 • Cognates: ἀμφιβάλλω, ἀναβάλλω, ἀντιβάλλω, ἀντιπαραβάλλω, ἀποβάλλω, βάλλω, διαβάλλω, διεκβάλλω, διεμβάλλω, εἰσβάλλω, ἐκβάλλω, ἐμβάλλω, ἐνδιαβάλλω, ἐπιβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω, παραβάλλω, παρασυμβάλλομαι, παρεμβάλλω, περιβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, ὑπερβάλλω, ὑποβάλλω
 • Forms:
  • περιβαλλέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • περίβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιβαλεῖν Verb: Fut Act Infin
  • περιβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περιβαλεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • περιβαλέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • περιβαλέσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • περιβαλέσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • περιβάλῃ Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
  • περιβάληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
  • περιβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιβάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • περιβάλλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • περιβάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιβάλληται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • περιβαλλομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • περιβαλλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • περιβάλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • περιβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιβαλόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • περιβαλοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • περιβαλούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • περιβαλοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • περιβαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • περιβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • περιβαλώμεθα Verb: 2Aor Mid Subj 1st. Plur
  • περιβαλών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • περιβάλωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • περιβεβλημένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • περιβεβλημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • περιβεβλημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • περιβεβλημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • περιβεβλημένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • περιβεβλημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • περιβεβλημένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • περιβεβλημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • περιβληθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • περιέβαλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέβαλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • περιεβάλεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • περιεβάλετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • περιεβάλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • περιέβαλλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • περιεβάλομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • περιέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεβάλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
περιβαλόμενοι
περιβαλοῦ
περιβαλούμεθα
περιβαλοῦσι
περιβαλοῦσιν
περιβαλῶ
περιβαλώμεθα
περιβαλών
περιβάλωνται
περιβεβιωκότες
περιβεβλημένη
περιβεβλημένοι
περιβεβλημένον
περιβεβλημένος
περιβεβλημένου
περιβεβλημένους
περιβεβλημένῳ
περιβεβλημένων
περιβιόω
περιβλεπομένη
περιβλέπονται
περιβλέπου
περίβλεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: distinguished, respected, looked at from all sides, looked up by everyone, admired of all observers
περιβλέπω
περίβλεψαι
περιβλεψάμενοι
περιβλεψάμενος
περιβλέψαντες
περιβλέψεται
περιβλέψῃς
περιβληθέντες
περίβλημα
περιβόητον
περιβόητος
περιβοήτου
περιβόλαια
περιβόλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • covering, cloak, robe
  • something thrown around something or someone
  • a mantle, veil, vesture
 • Cognates: ἐπιβόλαιον, περιβόλαιον
 • Forms:
  • περιβόλαια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • περιβολαίου Noun: Gen Sing Neut
  • περιβολαίων Noun: Gen Plur Neut
περιβολαίου
περιβολαίων
περιβολή
περιβολῇ
περιβολήν
περιβόλοις
περίβολον
περίβολος
περιβόλου
περιβόλῳ
περιβόλων