περισεσιαλωμένους
περισιαλόω
 • Active Meaning:
  • to flatten around
 • Passive Meaning:
  • to be embroidered around the edges
  • to be set around with
 • Forms:
  • περισεσιαλωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
περισκελές
περισκελῆ
περισκελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival
   • around the leg
   • very hard
   • obstinate, stubborn
   • hard, difficult
  • Substantival
   • trousers, drawers, pants, breeches, britches
   • two-legged undergarment (worn by priest)

    ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν
    you shall make linen trousers for them to hide the shame of their flesh (Ex 28:42/38)

 • Forms:
Scythian
Scythian hairstyle
περισκυθίζω
 • Meaning: to scalp (an enemy) in the Scythian style
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 7:4
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • περισκυθίσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
περισκυθίσαντας
περισπᾷ
περισπᾶσθαι
περισπασθέντος
περισπασμόν
περισπασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of spinning around
  • distraction, preoccupation, something that occupies the mind
περισπασμοῦ
περισπασμῷ
περισπάω
 • Active Meaning:
  • to draw away
  • to shake (something) out of its place
  • to cause something to become loose from where it was tied
  • to cause someone to become released from a fixed position
  • to strip off
  • to divert, occupy
  • to occupy the mind of
 • Passive Meaning:
  • to be pulled or dragged away
  • to be distracted, become distracted
  • to be very busy, be overburdened
  • to be engaged
  • to be troubled
 • Forms:
  • περισπώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περισπώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • περιέσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεσπᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περισπᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περισπᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • περισπωμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
περισπόρια
περισπόριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an area surrounding a town or city, surrounding land, suburbs
 • Forms:
  • περισπόρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
περισπώμενοι
περισπώμενος
περισπωμένῳ
περισσά
περισσάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: having excessive number of brothers
 • Forms:
περισσάς
περισσεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • abundance, abundant, superfluity
  • advantage
  • surplus, i.e., superabundance
 • Forms:
περισσείαν
περισσεύει
περισσεύειν
περισσεύετε
περισσευέτω
περισσεύῃ
περισσεύῃς
περισσεύητε
περισσευθήσεται
περίσσευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • abundance, fullness
  • superfluity, going beyond the limit
  • "Enough is enough and too much is also," E. A. Phillipps (1900-1993)
  • scraps, left-overs
 • Forms:
περισσεύματα
περισσεύματος
περισσεύομεν
περισσεῦον
περισσεύονται
περισσεύοντας
περισσεύοντες
περισσεύοντος
περισσεύουσα
περισσεύουσι, περισσεύουσιν
περισσεῦσαι
περισσεῦσαν
περισσεύσαντα
περισσεύσαντες
περισσεύσῃ
περισσεύσῃς
περισσεύω
 • Meaning:
  • to be more than enough, be left over, be remaining
  • to abound, have more than enough
  • to be present in abundance, be in excess
  • to be extremely rich, be very abundant, overflow
  • to outdo, go to extremes, exceed, surpass
  • to grow
  • to lavish, shower, deluge
  • to have an abundance, abound, be rich
  • to be outstanding, be prominent, excel
  • to remain unused or unaffected by calamity
  • to cause to abound, make very rich
 • Forms:
Present
 • περισσευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • περισσεύῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • περισσεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περισσεύειν Verb: Pres Act Infin
 • περισσεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • περισσεύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περισσεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • περισσεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • περισσεῦον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • περισσεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • περισσεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • περισσεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • περισσεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • περισσεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • περισσεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περισσεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἐπερίσσευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπερίσσευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • περισσευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • περισσεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπερίσσευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • περισσεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • περισσεῦσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • περισσεῦσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • περισσεύσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • περισσεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • περισσεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπερίσσευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπερίσσευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περισσεύων
περισσή
περισσοί
περισσοῖς
περισσόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Adverb
 • Root: περισσός
περισσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Also spelled περιττός
 • Note: For comparative, see περισσότερος
 • Note: For comparative, see περιττότερος
 • Adjectival Meaning:
  • remaining, extra, extravagant
  • more than enough
  • extraordinary, remarkable
  • additional, rest
  • abundant, profuse, beyond necessary
  • superfluous, unnecessary, useless
 • Substantival Meaning:
  • benefit, advantage
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπερισσόςπερισσήπερισσόν
περιττόν
GENπερισσοῦπερισσῆςπερισσοῦ
DATπερισσῷπερισσῇ περισσῷ
ACCπερισσόν
περιττόν
περισσήνπερισσόν
περιττόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπερισσοίπερισσαίπερισσά
GENπερισσῶνπερισσῶνπερισσῶν
DATπερισσοῖςπερισσαῖςπερισσοῖς
ACCπερισσούςπερισσάςπερισσά
περισσούς
περισσοτέραπερισσότερα
περισσοτέρᾳ
περισσοτέραν
περισσότερον
περισσότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of περισσός
 • Meaning: greater, more, more extravagant, more exceptional
περισσοτέρους
περισσοτέρων
περισσοτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • more, greater
  • especially, all the more
περισσοῦ
περισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • exceedingly, beyond measure, very
  • to an extensive degree
περισταίη
περισταλῇς
περιστάντες
περιστάσεως
περίστασιν
περίστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • difficult position, grave situation, difficulty
  • installation situated around
  • crisis, calamity
  • a standing around, a crowd standing around
περιστείλῃς
περίστειλον
περιστελεῖ
περιστέλλω
 • Meaning:
  • to bury, prepare for burial
  • to wrap up, enwrap, cover with, surround, dress, clothe
  • to protect, defend, maintain the law
 • Forms:
  • περιέστειλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • περισταλῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • περιστείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • περίστειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • περιστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
περιστερά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dove, pigeon
 • Forms:
περιστερᾷ
περιστεραί
περιστεράν
περιστεράς
περιστερᾶς
περιστερεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dovecote
 • Forms:
περιστερεῶνι
περιστερῶν
περιστήθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: breastplate, breast band
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπεριστήθιονπεριστήθια
GENπεριστηθίουπεριστηθίων
DATπεριστηθίῳπεριστηθίοις
ACCπεριστήθιονπεριστήθια
περιστήσαντες
περίστησον
περιστήσωσι, περιστήσωσιν
περιστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wrapping up (for burial)
  • adornment
  • robe, ornamental garment
  • tender care
 • Forms:
περιστολῇ
περιστολήν
περιστολῆς
περιστόμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • around a mouth
  • collar (of a garment)
  • something that lies on the circumference of something else
  • edge (of a ravine), outlet, mouth (of a valley)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπεριστόμιονπεριστόμια
GENπεριστομίουπεριστομίων
DATπεριστομίῳπεριστομίοις
ACCπεριστόμιονπεριστόμια
περιστομίου
περιστραφέντα
περιστραφήσεται
περιστρέφοιτο
περιστρέφοντα
περιστρέφω
 • Active Meaning:
  • to rotate
  • to turn around (and face someone face-to-face)
  • to move around
  • to move on to something else
  • to whirl around
 • Middle Meaning:
  • to turn around
  • to gather in a circle
 • Passive Meaning:
  • to be diverted
  • to be removed
 • Forms:
  • περιστρέφοντα
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • περιστραφέντα Part: 2Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περιστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
περιστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a turning around, act of turning around
  • parade, procession
 • Forms:
περιστροφῇ
περίστυλα
περιστύλοις
περίστυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • with pillars round the wall
  • surrounded with a colonnade, surrounded with pillars
  • peristyle
  • long row (of elephants)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπερίστυλονπερίστυλα
GENπεριστύλουπεριστύλων
DATπεριστύλῳπεριστύλοις
ACCπερίστυλονπερίστυλα
περίστυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Vertically: shaped as a pillar
  • Horizontally: shaped as a long row
περιστύλου
περιστύλῳ
περισύραντες
περισύρω
 • Meaning: to drag about, tear away, rip away, tear off
 • Forms:
  • περισύραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περισύρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
περισύρων
περισχίζοντος
περισχιζούσης
περισχίζω
 • Meaning:
  • to divide
  • to split into two
  • to draw a line
  • to slit and tear off
 • Forms:
  • περισχίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • περισχιζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
περισώζειν
περισώζεσθαι
περισώζω
 • Meaning: to save alive
 • Forms:
  • περισωθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • περισωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • περισωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • περισώζειν Verb: Pres Act Infin
  • περισώζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
περισωθείη
περισωθῆναι
περισωθῶσι