συμπλακήσεται
συμπλακήσονται
συμπλέκεται
συμπλέκουσιν
συμπλεκτόν
συμπλεκτός
συμπλέκω
 • Present
 • συμπλέκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συμπλέκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • συνεπλέκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • συμπλακήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συμπλακήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συνεπλάκησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • συμπεπλεγμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • συμπεπλεγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • συμπέπλεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συμπληροῦσθαι
συμπληρόω
συμπλήρωσιν
συμπλήρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμπλήρωσιςσυμπληρώσεις
GENσυμπληρώσεωςσυμπληρώσεων
DATσυμπληρώσεισυμπληρώσεσι(ν)
ACCσυμπλήρωσι(ν)συμπληρώσεις
συμπλοκάς
συμπλοκή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμπλοκήσυμπλοκαί
GENσυμπλοκῆςσυμπλοκῶν
DATσυμπλοκῇσυμπλοκαῖς
ACCσυμπλοκήνσυμπλοκάς
VOCσυμπλοκήσυμπλοκαί
σύμπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • entwined, interwoven, involved
  • sexual involvement, illicit activity
 • Forms:
  • συμπλοκῶν Adj: Gen Plur MFN
συμπλοκῶν