συμποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shackle, hog-tie
   • to tie the feet of (someone)
   • to bind (someone) hand and foot
   • to foot-bind (someone) with ropes or shackles
   • to bind the feet of (a child with swaddling clothes)
   • to restrain (a child's feet to prevent wandering off)
  • Passive:
   • to be restrained
   • to be impeded
   • to be overthrown
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • συμποδιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συμποδισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • συμποδίσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • συμποδίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • συμποδίσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συνεπόδισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνεπόδισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνεπόδισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεπόδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεποδίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
συμποδιοῦσι(ν)
συμποδίσαντας
συμποδίσαντες
συμποδίσας
συμποδισθήσεται
συμποιέω
συμποιῶσιν
συμπολεμέω
συμπολῖται
συμπολιτεύομαι
συμπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-citizen
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμπολίτηςσυμπολῖται
GENσυμπολίτουσυμπολιτῶν
DATσυμπολίτῃσυμπολίταις
ACCσυμπολίτηνσυμπολίτας
συμπονεῖ
συμπονέω
συμπορεύεσθαι
συμπορεύεται
συμπορεύῃ
συμπορευθεῖσιν
συμπορευθέντων
συμπορεύθητι
συμπορευθήτω
συμπορεύομαι
συμπορευόμενοι
συμπορευόμενος
συμπορευομένου
συμπορευομένους
συμπορευομένῳ
συμπορευομένων
συμπορεύονται
συμπορεύσεται
συμπορεύσῃ
συμπορπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fasten together (with a buckle)
   • to pin together
  • Passive:
   • to be fastened together
   • to be pinned together
 • Cognates: ἐμπορπάω
 • Forms:
  • συμπεπορπημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
συμπόσια
συμποσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: common meal, banquet, drinking party
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμποσίασυμποσίαι
GENσυμποσίαςσυμποσιῶν
DATσυμποσίᾳσυμποσίαις
ACCσυμποσίανσυμποσίας
VOCσυμποσίασυμποσίαι
συμποσίαν
συμποσίας
συμπόσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a drinking party, a room of guests, company, symposium
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσυμπόσιονσυμπόσια
GENσυμποσίουσυμποσίων
DATσυμποσίῳσυμποσίοις
ACCσυμπόσιονσυμπόσια
συμποσίου
συμποσίῳ
συμπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow-drinker, boon-companion, drinking partner, drinking buddy
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμπότηςσυμπόται
GENσυμπότουσυμποτῶν
DATσυμπότῃσυμπόταις
ACCσυμπότηνσυμπότας
συμποτῶν