συμποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shackle, hog-tie
   • to tie the feet of (someone)
   • to bind (someone) hand and foot
   • to foot-bind (someone) with ropes or shackles
   • to bind the feet of (a child with swaddling clothes)
   • to restrain (a child's feet to prevent wandering off)
  • Passive:
   • to be restrained
   • to be impeded
   • to be overthrown
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • συμποδιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συμποδισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • συμποδίσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • συμποδίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • συμποδίσας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • συνεπόδισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνεπόδισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνεπόδισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεπόδισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεποδίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
συμποδιοῦσι(ν)
συμποδίσαντας
συμποδίσαντες
συμποδίσας
συμποδισθήσεται
συμποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to help in doing, assist
  • to work in cooperation with
 • Forms:
  • συμποιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
συμποιῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: συμποιέω
συμπολεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to join in war
  • to fight alongside in war
 • Forms:
  • συνεπολέμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • συνεπολέμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεπολέμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συμπολῖται
συμπολιτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a fellow-citizen, live in the same state
 • Forms:
  • συνεπολιτεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
συμπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-citizen
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμπολίτηςσυμπολῖται
GENσυμπολίτουσυμπολιτῶν
DATσυμπολίτῃσυμπολίταις
ACCσυμπολίτηνσυμπολίτας
συμπονεῖ
συμπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to work with, labour with, toil with
  • to suffer with
  • to help with
 • Forms:
  • συμπονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συμπορεύεσθαι
συμπορεύεται
συμπορεύῃ
συμπορευθεῖσι(ν)
συμπορευθέντων
συμπορεύθητι
συμπορευθήτω
συμπορεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go with (someone)
  • to journey together
  • to come together, flock
 • Forms:
  • συμπορεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • συμπορευομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • συμπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συμπορευθέντων Part: 1Aor Pass Gen Plur Masc
  • συνεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συνεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
συμπορευόμενοι
συμπορευόμενος
συμπορευομένου
συμπορευομένους
συμπορευομένῳ
συμπορευομένων
συμπορεύονται
συμπορεύσεται
συμπορεύσῃ
συμπορπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fasten together (with a buckle)
   • to pin together
  • Passive:
   • to be fastened together
   • to be pinned together
 • Forms:
  • συμπεπορπημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
συμπόσια
συμποσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: common meal, banquet, drinking party
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμποσίασυμποσίαι
GENσυμποσίαςσυμποσιῶν
DATσυμποσίᾳσυμποσίαις
ACCσυμποσίανσυμποσίας
VOCσυμποσίασυμποσίαι
συμποσίαν
συμποσίας
συμπόσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a drinking party, a room of guests, company, symposium
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσυμπόσιονσυμπόσια
GENσυμποσίουσυμποσίων
DATσυμποσίῳσυμποσίοις
ACCσυμπόσιονσυμπόσια
συμποσίου
συμποσίῳ
συμπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow-drinker, boon-companion, drinking partner, drinking buddy
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμπότηςσυμπόται
GENσυμπότουσυμποτῶν
DATσυμπότῃσυμπόταις
ACCσυμπότηνσυμπότας
συμποτῶν