συμποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to tie the feet of (someone)
   • to bind (someone) hand and foot
   • to bind the feet of (a child with swaddling clothes)
   • to restrain (a child's feet to prevent wandering off)
  • Passive:
   • to be restrained
   • to be impeded
   • to be overthrown
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
  • συμποδιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συμποδίσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • συμποδίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συμποδίσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συμποδισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συνεπόδισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνεπόδισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνεπόδισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεπόδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεποδίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
συμποδιοῦσιν
συμποδίσαντας
συμποδίσαντες
συμποδίσας
συμποδισθήσεται
συμποιέω
συμποιῶσιν
συμπολεμέω
συμπολῖται
συμπολιτεύομαι
συμπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-citizen
 • Forms:
  • συμπολῖται Noun: Nom Plur Masc
συμπονεῖ
συμπονέω
συμπορεύεσθαι
συμπορεύεται
συμπορευθεῖσιν
συμπορευθέντων
συμπορεύθητι
συμπορευθήτω
συμπορεύομαι
συμπορευόμενοι
συμπορευόμενος
συμπορευομένου
συμπορευομένους
συμπορευομένῳ
συμπορευομένων
συμπορεύονται
συμπορεύσεται
συμπορεύσῃ
συμπορπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fasten together (with a buckle)
   • to pin together
  • Passive:
   • to be fastened together
   • to be pinned together
 • Cognates: ἐμπορπάω
 • Forms:
  • συμπεπορπημένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
συμπόσια
συμποσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: common meal, banquet, drinking party
 • Forms:
  • συμποσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • συμποσίας Noun: Gen Sing Fem
συμποσίαν
συμποσίας
συμπόσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a drinking party, a room of guests, company, symposium
 • Forms:
  • συμπόσια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • συμποσίου Noun: Gen Sing Neut
  • συμποσίῳ Noun: Dat Sing Neut
συμποσίου
συμποσίῳ
συμπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow-drinker, boon-companion, drinking partner, drinking buddy
 • Forms:
  • συμποτῶν Noun: Gen Plur Masc
συμποτῶν