συμπραγματεύομαι
συμπραγματευόμενοι
συμπρεσβύτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-presbyter, co-elder
συμπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw before
 • Note: Like προβάλλω
συμπροπέμπω
συμπροπέμπων
συμπροπέμψαι
συμπροπορεύομαι
 • Present
 • συμπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συμπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συμπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συμπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • συμπορευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • συμπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • συμπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συμπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • συμπορευθεῖσιν Perf: Aor Pass Dat Plur Masc
 • συμπορεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • συμπορευθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • συμπορεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνεπορεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
συμπρόσειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to have fellowship with
  • to be present together with (as a support)
 • Forms:
  • συμπροσέσται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συμπροσέστω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
συμπροσέσται
συμπροσέστω
συμπροσπλακήσεται
συμπροσπλέκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to contend, struggle hard
  • to get entangled (in a battle)
 • Forms:
  • συμπροσπλακήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing (Dan 11:10)