συμπραγματεύομαι
συμπραγματευόμενοι
συμπρεσβύτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-presbyter, co-elder
συμπροπέμπω
συμπροπέμπων
συμπροπέμψαι
συμπροπορεύομαι
συμπρόσειμι
συμπροσέσται
συμπροσέστω
συμπροσπλακήσεται
συμπροσπλέκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to contend, struggle hard
  • to get entangled (in a battle)
 • Forms:
  • συμπροσπλακήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing (Dan 11:10)