συμπραγματεύομαι
συμπραγματευόμενοι
συμπρεσβύτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-presbyter, co-elder
συμπροπέμπω
συμπροπέμπων
συμπροπέμψαι
συμπροπορεύομαι
 • Present
 • συμπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συμπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συμπορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • συμπορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • συμπορευομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • συμπορευομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • συμπορευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συμπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • συμπορευθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • συμπορεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • συμπορευθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • συμπορεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνεπορεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
συμπρόσειμι
συμπροσέσται
συμπροσέστω
συμπροσπλακήσεται
συμπροσπλέκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to contend, struggle hard
  • to get entangled (in a battle)
 • Forms:
  • συμπροσπλακήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing (Dan 11:10)