συμφαγεῖν
συμφέρει
συμφέρον
συμφέροντα
συμφέροντος
συμφερόντων
συμφερόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: profitably, advantageously, constructively
συμφέρω
συμφεύγω
σύμφημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to talk together with
  • to talk in a conspiring way with
  • to agree, say jointly, assent to, consent unto
  • to conspire
 • Cognates: ἔκφημι, σύμφημι, φημί
συμφλέγοντες
συμφλέγω
συμφλογίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set on fire together
   • to burn with, burn together
   • to burn up with
  • Passive:
   • to be burnt together
 • Cognates: φλογίζω, καταφλογίζω, συμφλογίζω
 • Forms:
  • συνεφλογίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
συμφορά
συμφορᾷ
σύμφορα
συμφοράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bewail
 • Forms:
  • συμφοράσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
συμφοραῖς
συμφοράν
συμφοράς
συμφορᾶς
συμφοράσουσιν
σύμφοροι
σύμφορον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the good, welfare
σύμφορος
συμφορτιζόμενος
συμφορτίζω
συμφορώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
 • Root: σύμφορος
συμφράξει
συμφράσσω
συμφρονέω
συμφρονοῦσιν
συμφρύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn up, parch fully
 • Forms:
  • συνέφρυγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνεφρύγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
συμφυγόντας
συμφυγόντων
συμφυεῖσαι
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: συμφύω
συμφυλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: compatriot, co-tribesman, fellow-countryman
 • Forms:
  • συμφυλετῶν Noun: Gen Plur Masc
συμφυλετῶν
συμφυρμοί
συμφυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: orgy, mixing, mingling of sexual intercourse
 • Forms:
  • συμφυρμοί Noun: Nom Plur Masc
  • συμφυρμούς Noun: Gen Plur Masc
συμφυρμούς
συμφυρόμενον
συμφύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to knead together
   • to beat black and blue
  • Middle:
   • to mingle with (sexually)
   • to get involved in (something)
   • to associate, mix, have frequent dealings
 • Cognates: ἐκφύρω, ἐμφύρω, συμφύρω, συναναφύρω, φύρω
 • Forms:
  • συμφυρόμενον Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συνεφύροντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
σύμφυτοι
σύμφυτος
συμφύτῳ
συμφύω
σύμφωνα
σύμφωνε
συμφωνεῖ
συμφωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Of people: to be in harmony, be in agreement, agree
  • Of things: to match with, blend in (e.g., a patch blends in with the surrounding material), fit (in), agree with
  • Of things: to fit together, mate
  • Of things: to harmonize (in sound)
  • to indicate consent
  • to converge
 • Cognates: , ἀναφωνέω, ἀντιφωνέω, διαφωνέω, ἐκφωνέω, ἐπιφωνέω, φωνέω, προσφωνέω, συμφωνέω, ὑπερφωνέω
 • Forms:
  • συνεφώνουν
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συμφωνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συμφωνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμφωνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συμφωνησεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συμφωνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • συμφωνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνεφωνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνεφώνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεφώνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνεφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεφώνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συμφωνήσας
συμφωνησεῖ
συμφώνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: agreement, accordance, concord
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμφώνησιςσυμφωνήσεις
GENσυμφωνήσεωςσυμφωνήσεων
DATσυμφωνήσεισυμφωνήσεσι(ν)
ACCσυμφώνησι(ν)συμφωνήσεις
συμφωνήσωσιν
συμφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • harmonious music, lit.: symphony
  • concord
  • a musical instrument
 • Forms:
  • συμφωνίας Noun: Gen Sing Fem
συμφωνίας
σύμφωνοι
σύμφωνον
σύμφωνος
συμφώνου
συμφωνοῦντες
συμφωνοῦσιν
συμφώνῳ
συμφώνων
συμφώνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: harmoniously