συμβαίῃ
συμβαίνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνειν
συμβαίνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνοντα
συμβαίνοντος
συμβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet
  • to happen, turn out, come to pass
  • to happen, befall, come about
  • to occur
 • Cognates: ἀναβαίνω, ἀποβαίνω, βαίνω, διαβαίνω, ἐκβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, καταβαίνω, μεταβαίνω, παραβαίνω, παρεκβαίνω, προβαίνω, συγκαταβαίνω, συμβαίνω, συναναβαίνω, ὑπερβαίνω
 • Forms:
  • συμβαίνει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμβαίῃ Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • συμβαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • συμβαίνῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • συμβαίνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • συμβαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • συμβάντα Verb: Aor Act Part Acc Plur Neut
  • συμβάντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • συμβέβηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συμβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συμβεβηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • συμβεβηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Neut
  • συμβεβηκότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • συμβεβηκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
  • συμβεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Neut
  • συμβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συμβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • συμβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συμβησόμενον Verb: Fut Mid Part Acc Sing Neut
  • συνέβαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνέβαινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συνέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
συμβαλεῖν
συμβάλετε
συμβάλλει
συμβάλλεις
συμβαλλόμενοι
συμβάλλουσα
συμβάλλω
συμβάντα
συμβάντων
συμβασιλεύσομεν
συμβασιλεύσωμεν
συμβασιλεύω
συμβαστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to carry together with
   • to regard as of comparable value
  • Passive:
   • to be compared with
 • Cognates: βαστάζω, ἀναβαστάζω, συμβαστάζω
 • Forms:
  • συμβασταχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συμβασταχθήσεται
συμβέβηκε
συμβέβηκεν
συμβεβηκός
συμβεβηκόσιν
συμβεβηκότα
συμβεβηκότι
συμβεβηκότων
συμβεβληκότες
συμβεβληκότων
συμβεβληκώς
συμβέβληται
συμβεβούλευσαι
συμβῇ
συμβῆναι
συμβήσεται
συμβησόμενον
συμβιβᾷ
συμβιβαζόμενον
συμβιβάζοντες
συμβιβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to prove logically
   • to teach, instruct
   • to bring together
   • to bring together, reconcile
   • to put together, compare, examine
   • to advise
   • to guide
  • Passive:
   • to be joined or knit together, framed
 • Cognates: ἀναβιβάζω, βιβάζω, διαβιβάζω, ἐμβιβάζω, ἐπιβιβάζω, διαβιβάζω, καταβιβάζω, παραβιβάζω, διαβιβάζω, προβιβάζω, συμβιβάζω
 • Forms:
  • συμβιβᾷ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συμβιβάσαι Verb: Aor Act Infin
  • συμβιβασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συμβιβάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συμβιβάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συμβιβασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συμβιβασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • συμβιβάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • συμβιβαζόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • συμβιβάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συμβιβάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συμβιβῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνεβίβασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεβίβασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεβίβασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συμβιβάζων
συμβιβάσαι
συμβιβασάτω
συμβιβάσει
συμβιβάσεις
συμβιβασθέντες
συμβιβασθέντων
συμβιβάσω
συμβιβῶ
συμβίοις
σύμβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • living together
  • Substantival:
   • companion, spouse
 • Forms:
  • συμβίους Adj: Acc Plur Masc
  • συμβίοις Adj: Dat Plur Masc
  • συμβίῳ Adj: Dat Sing Masc
συμβίους
συμβιόω
συμβίῳ
συμβιώσεται
συμβίωσιν
συμβίωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμβίωσιςσυμβιώσεις
GENσυμβιώσεωςσυμβιώσεων
DATσυμβιώσεισυμβιώσεσι(ν)
ACCσυμβίωσι(ν)συμβιώσεις
συμβιωτάς
συμβιωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who lives with (someone else), companion, partner, confidant
 • Forms:
  • συμβιωτάς Noun: Acc Plur Masc
σύμβλημα
σύμβλησιν
σύμβλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: juncture, seam, union, a joint (where two things are joined)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύμβλησιςσθμβλήσεις
GENσθμβλήεωςσθμβλήσεων
DATσθμβλήσεισθμβλήσεσι(ν)
ACCσύμβλησινσθμβλήσεις
συμβοηθοί
συμβοηθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: assisting, helper
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμβοηθόςσυμβοηθοί
GENσυμβοηθοῦσυμβοηθῶν
DATσυμβοηθῷσυμβοηθοῖς
ACCσυμβοηθόνσυμβοηθούς
VOCσυμβοηθέσυμβοηθοί
σύμβολα
συμβολαῖς
συμβολάς
συμβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμβολήσυμβολαί
GENσυμβολῆςσυμβολῶν
DATσυμβολῇσυμβολαῖς
ACCσυμβολήνσυμβολάς
VOCσυμβολήσυμβολαί
συμβολῇ
συμβολήν
συμβόλοις
συμβολοκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to share in meals, share in parties
  • to revel
  • to be given to feasting
 • Forms:
  • συμβολοκοπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συμβολοκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συμβολοκοπήσῃς
συμβολοκοπῶν
σύμβολον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a sign, seal, token (by which one infers a thing)
  • something that signifies something else
  • something that indicates something else
 • Forms:
  • σύμβολα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • συμβόλοις Noun: Dat Plur Neut
συμβοσκηθήσεται
συμβόσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to tend (cattle, flock) with
  • Passive:
   • to feed with, feed together
   • to pasture with
 • Cognates: γηροβοσκέω, καταβόσκω, συμβόσκω
 • Forms:
  • συμβοσκηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
σύμβουλε
συμβουλεύετε
συμβουλευομένου
συμβουλεύοντα
συμβουλεύοντες
συμβουλευόντων
συμβουλεύου
συμβουλεύσαιμ
συμβουλεύσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: συμβουλεύω
συμβουλεύσας
συμβουλεύσασιν
συμβουλεύσομαι
συμβουλεύσω
συμβουλευταῖς
συμβουλευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adviser, counsellor
 • Forms:
  • συμβουλευταῖς Noun: Dat Plur Masc
συμβουλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to advise, give advice
   • to counsel
   • to agree after consultation
  • Middle:
   • to counsel (someone)
   • to take counsel
   • to consult, plot
   • to deliberate
   • to meditate on, consider
 • Cognates: βουλεύω, διαβουλεύω, ἐπιβουλεύω, παραβουλεύω, συμβουλεύω
 • Forms:
  • συμβουλευομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • συμβουλεύσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • συμβεβούλευσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • συμβουλεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συμβουλεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συμβουλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συμβουλευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • συμβουλεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • συμβουλεύσαιμ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • συμβουλεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συμβουλεύσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • συμβουλεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • συμβουλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συμβουλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνεβούλευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνεβούλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεβουλεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • συνεβουλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • συνεβούλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεβούλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συμβουλεύων
συμβουλή
συμβουλήν
συμβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: advice, counsel
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμβουλίασυμβουλίαι
GENσυμβουλίαςσυμβουλιῶν
DATσυμβουλίᾳσυμβουλίαις
ACCσυμβουλίανσυμβουλίας
VOCσυμβουλίασυμβουλίαι
συμβουλίαι
συμβουλίαν
συμβουλίας
συμβούλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • council
  • council session, meeting (e.g., convene a council)
  • consultation and plan, consultation and purpose
  • formulation of a plan, decision, plot
 • Cognates: διαβούλιον, συμβούλιον
 • Forms:
  • συμβουλίου Noun: Gen Sing Neut
συμβουλίου
σύμβουλοι
σύμβουλον
σύμβουλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an adviser, counsellor
 • Cognates: ἐπίβουλος, σύμβουλος
 • Forms:
  • σύμβουλε Noun: Voc Sing Masc
  • σύμβουλοι Noun: Nom Plur Masc
  • σύμβουλον Noun: Acc Sing Masc
  • συμβούλου Noun: Gen Sing Masc
  • συμβούλους Noun: Acc Plur Masc
  • συμβούλῳ Noun: Dat Sing Masc
  • συμβούλων Noun: Gen Plur Masc
συμβούλου
συμβούλους
συμβούλῳ
συμβούλων
συμβραβεύω