συμβαίῃ
συμβαίνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνειν
συμβαίνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνοντα
συμβαίνοντος
συμβαίνω
 • Present
 • συμβαίνει
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συμβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • συμβαίνῃ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • συμβαίνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • συμβαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Imperfect
 • συνέβαινεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • συμβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συμβησόμενον Verb: Fut Mid Part Acc Sing Neut
 • Aorist
 • συμβαίῃ Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • συμβάντα Verb: Aor Act Part Acc Plur Neut
 • συμβάντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • συμβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συμβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • συνέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • συμβέβηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συμβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συμβεβηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
 • συμβεβηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Neut
 • συμβεβηκότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • συμβεβηκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
 • συμβεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Neut
συμβαλεῖν
συμβάλετε
συμβάλλει
συμβάλλεις
συμβαλλόμενοι
συμβάλλουσα
συμβάλλω
 • Present
 • συμβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συμβάλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συμβαλλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • συμβάλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • συνέβαλλεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • συμβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συμβάλετε Verb: Aor Act Ind/Imperative/Subj 2nd Plur
 • συνέβαλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεβάλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • συνέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • συμβεβληκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • συμβεβληκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • συμβεβληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • συμβέβληται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
συμβάντα
συμβάντων
συμβασιλεύσομεν
συμβασιλεύσωμεν
συμβασιλεύω
συμβαστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to carry together with
   • to regard as of comparable value
  • Passive:
   • to be compared with
 • Cognates: βαστάζω, ἀναβαστάζω, συμβαστάζω
 • Forms:
  • συμβασταχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συμβασταχθήσεται
συμβέβηκε
συμβέβηκεν
συμβεβηκός
συμβεβηκόσιν
συμβεβηκότα
συμβεβηκότι
συμβεβηκότων
συμβεβληκότες
συμβεβληκότων
συμβεβληκώς
συμβέβληται
συμβεβούλευσαι
συμβῇ
συμβῆναι
συμβήσεται
συμβησόμενον
συμβιβᾷ
συμβιβαζόμενον
συμβιβάζοντες
συμβιβάζω
 • Present
 • συμβιβαζόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • συμβιβάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συμβιβάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συμβιβᾷ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συμβιβάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συμβιβάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συμβιβῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συμβιβάσαι Verb: Aor Act Infin
 • συμβιβασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συμβιβασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • συμβιβασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • συμβιβάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνεβίβασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεβίβασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεβίβασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
συμβιβάζων
συμβιβάσαι
συμβιβασάτω
συμβιβάσει
συμβιβάσεις
συμβιβασθέντες
συμβιβασθέντων
συμβιβάσω
συμβιβῶ
συμβίοις
σύμβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • living together
  • Substantival:
   • companion, spouse
 • Forms:
  • συμβίους Adj: Acc Plur Masc
  • συμβίοις Adj: Dat Plur Masc
  • συμβίῳ Adj: Dat Sing Masc
συμβίους
συμβιόω
συμβίῳ
συμβιώσεται
συμβίωσιν
συμβίωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμβίωσιςσυμβιώσεις
GENσυμβιώσεωςσυμβιώσεων
DATσυμβιώσεισυμβιώσεσι(ν)
ACCσυμβίωσι(ν)συμβιώσεις
συμβιωτάς
συμβιωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who lives with (someone else), companion, partner, confidant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμβιωτήςσυμβιωταί
GENσυμβιωτοῦσυμβιωτῶν
DATσυμβιωτῇσυμβιωταῖς
ACCσυμβιωτήνσυμβιωτάς
VOCσυμβιωτάσυμβιωταί
σύμβλημα
σύμβλησιν
σύμβλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: juncture, seam, union, a joint (where two things are joined)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύμβλησιςσθμβλήσεις
GENσθμβλήεωςσθμβλήσεων
DATσθμβλήσεισθμβλήσεσι(ν)
ACCσύμβλησινσθμβλήσεις
συμβοηθοί
συμβοηθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: assisting, helping
  • Substantival: assistant, helper, ally
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυμβοηθόςσυμβοηθόν
GENσυμβοηθοῦ
DATσυμβοηθῷ
ACCσυμβοηθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσυμβοηθοίσυμβοηθά
GENσυμβοηθῶν
DATσυμβοηθοίς
ACCσυμβοηθούςσυμβοηθά
σύμβολα
συμβολαῖς
συμβολάς
συμβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμβολήσυμβολαί
GENσυμβολῆςσυμβολῶν
DATσυμβολῇσυμβολαῖς
ACCσυμβολήνσυμβολάς
VOCσυμβολήσυμβολαί
συμβολῇ
συμβολήν
συμβόλοις
συμβολοκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to share in meals, share in parties
  • to revel
  • to be given to feasting
 • Forms:
  • συμβολοκοπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συμβολοκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συμβολοκοπήσῃς
συμβολοκοπῶν
σύμβολον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a sign, seal, token (by which one infers a thing)
  • something that signifies something else
  • something that indicates something else
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσύμβολονσύμβολα
GENσυμβόλουσυμβόλων
DATσυμβόλῳσυμβόλοις
ACCσύμβολονσύμβολα
συμβοσκηθήσεται
συμβόσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to tend (cattle, flock) with
  • Passive:
   • to feed with, feed together
   • to pasture with
 • Cognates: γηροβοσκέω, καταβόσκω, συμβόσκω
 • Forms:
  • συμβοσκηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
σύμβουλε
συμβουλεύετε
συμβουλευομένου
συμβουλεύοντα
συμβουλεύοντες
συμβουλευόντων
συμβουλεύου
συμβουλεύσαιμ
συμβουλεύσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: συμβουλεύω
συμβουλεύσας
συμβουλεύσασιν
συμβουλεύσομαι
συμβουλεύσω
συμβουλευταῖς
συμβουλευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adviser, counsellor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμβουλευτήςσυμβουλευταί
GENσυμβουλευτοῦσυμβουλευτῶν
DATσυμβουλευτῇσυμβουλευταῖς
ACCσυμβουλευτήνσυμβουλευτάς
VOCσυμβουλευτάσυμβουλευταί
συμβουλεύω
 • Present
 • συμβουλευομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • συμβουλεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συμβουλεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • συμβουλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συμβουλευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • συμβουλεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • συμβουλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συμβουλεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συμβουλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συμβουλεύσαντα
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • συμβουλεύσαιμ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • συμβουλεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συμβουλεύσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • συνεβούλευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • συνεβούλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεβουλεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνεβουλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνεβούλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεβούλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • συμβεβούλευσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
συμβουλεύων
συμβουλή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμβουλήσυμβουλαί
GENσυμβουλῆςσυμβουλῶν
DATσυμβουλῇσυμβουλαῖς
ACCσυμβουλήνσυμβουλάς
VOCσυμβουλήσυμβουλαί
συμβουλαῖς
συμβουλήν
συμβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: advice, counsel
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμβουλίασυμβουλίαι
GENσυμβουλίαςσυμβουλιῶν
DATσυμβουλίᾳσυμβουλίαις
ACCσυμβουλίανσυμβουλίας
VOCσυμβουλίασυμβουλίαι
συμβουλίαι
συμβουλίαν
συμβουλίας
συμβούλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • council
  • council session, meeting (e.g., convene a council)
  • consultation and plan, consultation and purpose
  • formulation of a plan, decision, plot
 • Cognates: διαβούλιον, συμβούλιον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσυμβούλιονσυμβούλια
GENσυμβουλίουσυμβουλίων
DATσυμβουλίῳσυμβουλίοις
ACCσυμβούλιονσυμβούλια
συμβουλίου
σύμβουλοι
σύμβουλον
σύμβουλος
Masculine
 SingularPlural
NOMσύμβουλοςσύμβουλοι
GENσυμβούλουσυμβούλων
DATσυμβούλῳσυμβούλοις
ACCσύμβουλονσυμβούλους
VOCσύμβουλεσύμβουλοι
συμβούλου
συμβούλους
συμβούλῳ
συμβούλων
συμβραβεύω