συμμαθηταῖς
συμμαθητάς
συμμαθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a co-learner, co-disciple, fellow disciple, fellow pupil
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμμαθητήςσυμμαθηταί
GENσυμμαθητοῦσυμμαθητῶν
DATσυμμαθητῇσυμμαθηταῖς
ACCσυμμαθητήνσυμμαθητάς
VOCσυμμαθητάσυμμαθηταί
συμμαρτυρεῖ
συμμαρτυρέω
συμμαρτυροῦμαι
συμμαρτυρούσης
συμμαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be an ally, fight at someone's side, fight along with (not fight against)
  • to help, assist
 • Cognates: θεομαχέω, θηριομαχέω, θυμομαχέω, λογομαχέω, μονομαχέω, προμαχέω, συμμαχέω, ὑπερμαχέω
 • Forms:
  • συμμαχῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • συμμαχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συμμαχήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • συμμαχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συμμαχοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • συμμαχῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • συνεμάχησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεμάχουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συμμαχοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur
συμμαχῆσαι
συμμαχήσει
συμμαχήσετε
συμμαχήσουσιν
συμμαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military alliance, confederacy
  • military ally
  • auxiliary troops
  • help
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμμαχίασυμμαχίαι
GENσυμμαχίαςσυμμαχιῶν
DATσυμμαχίᾳσυμμαχίαις
ACCσυμμαχίανσυμμαχίας
VOCσυμμαχίασυμμαχίαι
συμμαχίᾳ
συμμαχίαν
συμμαχίας
σύμμαχοι
συμμάχοις
συμμάχομαι
σύμμαχον
σύμμαχος
Masculine
 SingularPlural
NOMσύμμαχοςσύμμαχοι
GENσυμμάχουσυμμάχων
DATσυμμάχῳσυμμάχοις
ACCσύμμαχονσυμμάχους
VOCσύμμαχεσύμμαχοι
συμμάχου
συμμαχοῦντα
συμμαχοῦντος
συμμάχους
συμμαχοῦσιν
συμμαχῶσιν
συμμειγεῖς
συμμειγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: mixed together, commingled, promiscuous
 • Note: also spelled συμμιγής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυμμειγήςσυμμειγές
GENσυμμειγοῦς
DATσυμμειγεῖ
ACCσυμμειγῆσυμμειγές
Plural
 MascFemNeut
NOMσυμμειγεῖςσυμμειγῆ
GENσυμμειγῶν
DATσυμμειγέσι(ν)
ACCσυμμειγεῖςσυμμειγῆ
συμμειγήσονται
συμμειγνύμενος
συμμείγνυμι
σύμμεικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: commingled, lacking uniformity
συμμείξας
συμμείξῃ
συμμερίζομαι
συμμερίζονται
συμμερίζω
συμμετασχών
συμμετέχω
συμμέτοχα
συμμέτοχοι
συμμέτοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-participant, partaker
 • Forms:
  • συμμέτοχα Adj: Acc Plur Neut
  • συμμέτοχοι Adj: Nom Plur Masc
συμμετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: due proportion, right measure
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυμμετρίασυμμετρίαι
GENσυμμετρίαςσυμμετριῶν
DATσυμμετρίᾳσυμμετρίαις
ACCσυμμετρίανσυμμετρίας
VOCσυμμετρίασυμμετρίαι
συμμετρίᾳ
σύμμετρον
σύμμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of the same class
  • of generous proportions and size
  • suitable
 • Forms:
  • σύμμετρον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
συμμιαίνω
συμμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: mixed together, commingled, promiscuous
 • Note: Also spelled συμμειγής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυμμιγήςήςσυμμιγήςές
GENσυμμιγήςοῦς
DATσυμμιγήςεῖ
ACCσυμμιγήςῆσυμμιγήςές
Plural
 MascFemNeut
NOMσυμμιγήςεῖςσυμμιγήςῆ
GENσυμμιγήςῶν
DATσυμμιγήςέσι(ν)
ACCσυμμιγήςεῖςσυμμιγήςῆ
συμμίγνυμι
 • Present
 • συμμειγνύμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • συνεμίγνυτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνέμισγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • συμμειγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συμμίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συμμείξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συμμείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνέμειξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέμειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέμειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέμιξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
σύμμικτοι
σύμμικτον
σύμμικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: combined, mixed, commingled, co-mingled, promiscuous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσύμμικτοςσύμμικτον
GENσυμμίκτου
DATσυμμίκτῳ
ACCσύμμικτον
Plural
 MascFemNeut
NOMσύμμικτοισύμμικτα
GENσυμμίκτων
DATσυμμίκτοις
ACCσυμμίκτουςσύμμικτα
συμμίκτου
συμμίκτους
συμμίκτῳ
συμμίκτων
συμμιμηταί
συμμιμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-imitator, follower together
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμμιμητήςσυμμιμηταί
GENσυμμιμητοῦσυμμιμητῶν
DATσυμμιμητῇσυμμιμηταῖς
ACCσυμμιμητήνσυμμιμητάς
VOCσυμμιμητάσυμμιμηταί
συμμίξεων
συμμίξῃ
σύμμιξις
Feminine
 SingularPlural
NOMσύμμιξιςσυμμίξεις
GENσυμμίξεωςσυμμίξεων
DATσυμμίξεισυμμίξεσι(ν)
ACCσύμμιξινσυμμίξεις
συμμίσγει
συμμίσγειν
συμμίσγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet for conversation
  • to speak with
  • to enter close relationship with
  • to engage in battle with
 • Cognates: μίσγω, συμμίσγω, συναναμίσγω
 • Forms:
  • συμμίσγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμμίσγειν Verb: Pres Act Infin
συμμισοπονηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feel common hatred for what is bad
 • Forms:
  • συμμισοπονηρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
συμμισοπονηρούντων
συμμολυνθῇ
συμμολύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to defile together
   • to disgrace together
  • Passive:
   • to defile oneself
 • Cognates: ἐμμολύνω, μολύνω
 • Forms:
  • συμμολυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
συμμορφιζόμενος
συμμορφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to grant with the same form
   • to invest with same form
  • Passive:
   • to take on the same form
 • Forms:
  • συμμορφιζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
σύμμορφον
σύμμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having the same form, similar in form
 • Forms:
  • σύμμορφον Adj: Acc Sing Neut
  • συμμόρφους Adj: Acc Plur Masc
συμμορφούμενος
συμμόρφους
συμμορφόω
συμμύσται
συμμύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-initiate
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμμύστηςσυμμύσται
GENσυμμύστουσυμμυστῶν
DATσυμμύστῃσυμμύσταις
ACCσυμμύστηνσυμμύστας