πεπαιδευμένης
πεπαιδευμένος
πεπαιδευμένους
πεπαιδευμένῳ
πέπαικας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: παίω
πέπαικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
πεπαλαίωκε
πεπαλαίωκεν
πεπαλαιωμένα
πεπαλαιωμένε
πεπαλαίωνται
πεπαλαίωται
πεπασμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πάσσω
πέπαυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
πεπεδημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πεδάω
πεπεδημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πεδάω
πεπεδημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Root: πεδάω
πεπείραμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πειράω
πεπειραμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πειράω
πεπειραμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πειράω
πεπειρασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πειράζω
πέπειροι
πέπειρον
πέπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mature, ripe
 • Forms:
  • πέπειροι Adj: Nom Plur Masc
  • πέπειρον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
πέπεισαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
πέπεισμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
πεπείσμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st. Plur
 • Root: πείθω
πεπεισμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πεπεισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πεπεισμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πείθω
πεπελεκισμένων
πεπεμμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πέσσω
πεπήγασιν
πέπηγεν
πεπηγός
πεπηγώς
πεπιεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: πιέζω
πεπίστευκα
πεπιστεύκαμεν
πεπίστευκας
πεπιστεύκατε
πεπιστεύκεισαν
πεπίστευκεν
πεπιστευκόσι(ν)
πεπιστευκότας
πεπιστευκότες
πεπιστευκότων
πεπιστευκώς
πεπίστευμαι
πεπιστευμένα
πεπιστευμένος
πεπιστευμένων
πεπίστευνται
πεπίστευται
πεπλακότα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: πλάσσω
πεπλάνηκα
πεπλάνημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πλανάω
πεπλανήμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: πλανάω
πεπλανημένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: πλανάω
πεπλανημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πεπλανημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • Root: πλανάω
πεπλανημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλανάω
πεπλανημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πεπλάνησθε
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πεπλάνηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πεπλασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλάσσω
πεπλάτυνται
πεπλεγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πλέκω
πεπλήγασιν
πεπληγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλήσσω
πεπληγότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πλήσσω
πεπληγυίᾳ
πεπληγυῖαν
πεπληγώς
πεπληθυμμένη
πεπληθυμμένοι
πεπλήθυνται
πεπληροφορημένῃ
πεπληροφορημένοι
πεπληροφορημένος
πεπληροφορημένους
πεπληροφορημένων
πεπληροφορῆσθαι
πεπληρώκατε
πεπληρώκει
πεπλήρωκε
πεπλήρωκεν
πεπληρωκέναι
πεπληρωκώς
πεπλήρωμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πληρόω
πεπληρωμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πεπλήρωνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
πεπληρῶσθαι
πεπλήρωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πεπλήρωτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πεπλούτηκα
πεπλουτήκαμεν
πεποίηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
πεποιήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
πεποίηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
πεποιήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
πεποιήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
πεποιήκεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
πεποίηκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
πεποίηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
πεποιηκέναι
πεποιηκόσι(ν)
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • Root: ποιέω
πεποιηκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
πεποιηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
πεποιηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
πεποιηκυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ποιέω
πεποιηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
πεποιημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ποιέω
πεποιημέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: ποιέω
πεποιημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ποιέω
πεποιημένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
πεποιημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Root: ποιέω
πεποιῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: ποιέω
πεποίηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
πέποιθα
 • Parse: Verb: 2nd Perfect, Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
πεποίθαμεν
 • Parse: Verb: 2nd Perfect Act Ind 1st. Plur
 • Root: πείθω
πέποιθαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πέποιθας
 • Parse: Verb: 2nd Perfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεποίθασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πεποίθατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: πείθω
πέποιθεν
 • Parse: Verb: 2nd perfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεποιθέναι
 • Parse: Verb: 2nd Perfect act Infin
 • Root: πείθω
πεποιθέτω
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεποιθήσει
πεποιθήσεως
πεποίθησι(ν)
πεποίθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confidence, trust, confident hope
  • reliance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπεποίθησιςπεποιθήσεις
GENπεποιθήσεωςπεποιθήσεων
DATπεποιθήσειπεποιθήσεσι(ν)
ACCπεποίθησι(ν)πεποιθήσεις
πεποιθόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • Root: πείθω
πεποιθότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: πείθω
πεποιθότας
 • Parse: Part: 2nd Perfect Act Acc Plur Masc
 • Root: πείθω
πεποιθότες
 • Parse: Part: 2nd Perfect Act Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πεποιθότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • Root: πείθω
πεποιθότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: confidently, securely, with confident hope
πεποιθυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: πείθω
πεποιθυῖαι
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • Root: πείθω
πεποιθώς
 • Parse: Part: 2nd Perfect Act Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πεποικιλμένη
πεπολιόρκημαι
πεπολίτευμαι
πέπομφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
πεπόμφατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέπομφεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέπονας
πεπονηρεῦσθαι
πεπόνθασι(ν)
 • Parse: Verb: 2nd Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πεπόνθατε
 • Parse: Verb: 2nd Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: πάσχω
πέπονθε
 • Parse: Verb: 2nd perfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πέπονθεν
 • Parse: Verb: 2nd perfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πεπονθέναι
πεπονθώς
 • Parse: Part: 2nd Perfect Act Nom Sing Masc
 • Root: πάσχω
πεπόρευμαι
πεπορευμένοι
πεπορευμένος
πεπορευμένους
πεπορευμένων
πεπόρευνται
πεπόρευσαι
πεπόρευσθε
πεπόρευται
πεπορνεύκασιν
πεπότικε
πεπότικεν
πεποτισμένας
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: ποτίζω
πεπραγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: πράσσω
πέπρακα
πέπρακαν
πέπρακε
πέπρακεν
πεπρακώς
πεπραμένος
πεπραμένους
πέπρασαι
πέπραχα
πεπραχέναι
πεπρησμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πρήθω
πεπρονομευμένος
πέπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cook, bake
  • to make mellow, ripen
 • Forms:
  • πεφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πεφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
πέπτωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
πέπτωκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πέπτωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίπτω
πεπτώκασι(ν)
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πέπτωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πεπτωκέναι
πεπτωκός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πίπτω
πεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: πίπτω
πεπτωκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: πίπτω
πεπτωκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: πίπτω
πεπτωκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • Root: πίπτω
πεπτωκυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: πίπτω
πεπτωκυῖαν
 • Parse: Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • Root: πίπτω
πεπτωκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: πίπτω
πεπυκασμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Root: πυκάζω
πεπυρωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πυρόω
πέπωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πίνω
πέπωκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πέπωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
πεπώκει
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πέπωκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πέπωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πέπων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: melon, gourd
 • Forms:
  • πέπονας Noun: Acc Plur Masc/Fem
πεπώρωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω
πεπωρωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: πωρόω
πεπωρωμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πωρόω
πεπώρωνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πωρόω
πεπώρωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω