πενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be poor
 • Forms:
  • πενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
πενηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πενέω
πένης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: poor, needy, starving, i.e., indigent
 • Forms:
  • πένησι Noun: Dat Plur Masc
  • πένησιν Noun: Dat Plur Masc
  • πένητα Noun: Acc Sing Masc
  • πένητας Noun: Acc Plur Masc
  • πένητες Noun: Nom Plur Masc
  • πένητι Noun: Dat Sing Masc
  • πένητος Noun: Gen Sing Masc
  • πενήτων Noun: Gen Plur Masc
πένησι
πένησιν
πένητα
πένηται
πένητας
πένητες
πένητι
πένητος
πενήτων
πενθεῖ
πένθει
πενθεῖν
πενθεῖς
πενθεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πενθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πενθέω
πενθερά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother-in-law, wife's mother
 • Forms:
  • πενθεράν Noun: Acc Sing Fem
  • πενθερᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • πενθερᾷ Noun: Dat Sing Fem
πενθερᾷ
πενθεράν
πενθερᾶς
πενθερόν
πενθερός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: father-in-law
 • Forms:
  • πενθερόν Noun: Acc Sing Masc
  • πενθεροῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πενθερούς Noun: Acc Plur Masc
πενθεροῦ
πενθερούς
πενθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mourn, be sad, grieve
 • Cognates: καταπενθέω πενθέω
 • Forms:
  • ἐπένθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπενθεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐπενθήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπένθησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπένθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπενθήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπένθησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπένθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • πενθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πενθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πενθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πενθεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • πενθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • πενθῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • πενθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πενθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πενθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πενθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πενθήσητε Verb: Aor Act Imperative, 2nd Plur
  • πένθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πενθησοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πενθησοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πενθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πενθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πενθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πενθοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • πενθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πενθοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πενθοῦσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πενθοῦσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πενθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πένθη
πενθῆσαι
πενθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πενθήσει
πενθήσετε
πενθήσῃς
πενθήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative, 2nd Plur
 • Root: πενθέω
πένθησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πενθέω
πενθησοῦσι
πενθησοῦσιν
πενθήσω
πενθικά
πενθικοῖς
πενθικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for mourning, mournful
 • Forms:
  • πενθικά Adj: Acc Plur Neut
  • πενθικοῖς Adj: Dat Plur Neut
πένθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mourning, sorrow, grief, sadness
 • Forms:
  • πένθει Noun: Dat Sing Neut
  • πένθη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πένθους Noun: Gen Sing Neut
πενθοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πενθέω
πενθοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πενθέω
πενθοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πενθέω
πενθούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πενθέω
πένθους
πενθοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πενθέω
πενθοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πενθέω
πενθοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πενθέω
πενθῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πενθέω
πενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poverty
 • Forms:
  • πενίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πενίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πενίας Noun: Gen Sing Fem
πενίᾳ
πενίαν
πενίας
πενιχράν
πενιχροῖς
πενιχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: poor, needy
 • Forms:
  • πενιχράν Adj: Acc Sing Fem
  • πενιχροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • πενιχροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • πενιχρῷ Adj: Dat Sing Masc
πενιχροῦ
πενιχρῷ
πένομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be poor, be in need
  • to live in poverty
  • to labour, be at work
 • Forms:
  • πένηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • πενόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
πενόμενος
πενταετηρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: held every five years, quinquennial
 • Forms:
  • πενταετηρικοῦ Adj: Gen Sing Masc
πενταετηρικοῦ
πενταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five years long, five years old
 • Forms:
  • πενταετοῦς Adj: Gen Sing Masc
πενταετοῦς
πεντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five times
πεντακισχίλια
πεντακισχίλιαι
πεντακισχιλίαν
πεντακισχιλίας
πεντακισχίλιοι
πεντακισχίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five thousand
 • Note: used with a collective noun
 • Forms:
  • πεντακισχιλίαν Adj: Acc Sing Fem
πεντακισχιλίους
πεντακισχιλίων
πεντακόσια
πεντακοσία
πεντακόσιαι
πεντακόσιοι
πεντακοσίοις
πεντακόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five hundred
 • Note: used with collective nouns
πεντακοσιοστός
πεντακοσιοστοῦ
πεντακοσίους
πεντακοσίων
πεντάμηνος
πεντάπηχυν
πεντάπηχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: five cubits long, broad, or high (about two metres)
 • Forms:
  • πεντάπηχυν Noun: Acc Sing Masc
πενταπλᾶς
πενταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five-fold, five times as much
πενταπλοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: five-sided, fivefold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπενταπλοῦςπενταπλῆπενταπλοῦν
GENπενταπλοῦπενταπλῆςπενταπλοῦ
DATπενταπλῷπενταπλῇπενταπλῷ
ACCπενταπλοῦνπενταπλῆνπενταπλοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMπενταπλοῖπενταπλαῖπενταπλᾶ
GENπενταπλῶν
DATπενταπλοῖςπενταπλαῖςπενταπλοῖς
ACCπενταπλοῦςπενταπλᾶςπενταπλᾶ
πέντε
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: five
πεντεκαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: fifteen
πεντεκαιδεκάτῃ
πεντεκαιδεκάτην
πεντεκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc, ordinal number
 • Meaning: fifteenth
 • Forms:
  • πεντεκαιδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • πεντεκαιδεκάτην Adj: Acc Sing Fem
  • πεντεκαιδεκάτῳ Adj: Dat Sing Neut
πεντεκαιδεκάτῳ
πεντεκαιεικοσαετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twenty-five years old
 • Forms:
  • πεντεκαιεικοσαετοῦς Adj: Gen Plur Masc
πεντεκαιεικοσαετοῦς
πεντήκοντα
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty
πεντηκονταέξ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc cardinal number
 • Meaning: fifty-six
πεντηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fifty years old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεντηκονταετήςπεντηκονταετές
GENπεντηκονταετοῦς
DATπεντηκονταετεῖ
ACCπεντηκονταετῆπεντηκονταετές
Plural
 MascFemNeut
NOMπεντηκονταετεῖςπεντηκονταετῆ
GENπεντηκονταετῶν
DATπεντηκονταετέσι(ν)
ACCπεντηκονταετεῖςπεντηκονταετῆ
πεντηκονταετοῦς
πεντηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fifty times
πεντηκόνταρχοι
πεντηκόνταρχον
πεντηκόνταρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the commander of fifty men, lieutenant
 • Forms:
  • πεντηκόνταρχοι Noun: Nom Plur Masc
  • πεντηκόνταρχον Noun: Acc Sing Masc
  • πεντηκοντάρχους Noun: Acc Plur Masc
πεντηκοντάρχους
πεντηκοντατριῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc
 • Meaning: fifty-three
πεντηκοστῇ
πεντηκοστή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fiftieth, Pentecost
 • Forms:
  • πεντηκοστῆς Noun: Gen Sing Fem
πεντηκοστήν
πεντηκοστῆς
πεντηκοστόν
πεντηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc ordinal number
 • Meaning: fiftieth, Pentecost
 • Forms:
  • πεντηκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • πεντηκοστήν Adj: Acc Sing Fem
  • πεντηκοστόν Adj: Acc Sing Neut
  • πεντηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • πεντηκοστῷ Adj: Dat Sing Neut
πεντηκοστοῦ
πεντηκοστῷ