θραέλ, θραελ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: I saw
 • Concord: Ezek 41:8
θράσει
θρασεῖα
θρασείᾳ
θρασεῖς
θράσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boldness, courage, arrogance, audacity, rashness, shamelessness
 • Forms:
  • θράσει Noun: Dat Sing Neut
  • θράσους Noun: Gen Sing Neut
θράσους
θρασύ
θρασυκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stout-hearted, brave hearted, very bold heart
θρασύν
θρασυνθείς
θρασυνθέντες
θρασύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make bold, embolden, encourage
  • Negative: to be arrogant, haughty, presumptuous
 • Forms:
  • θρασυνθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • θρασυνθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
θρασύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bold, daring, fearless, confident, audacious, arrogant, insolent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθρασύςθρασεῖαθρασύ
GENθρασέοςθρασείαςθρασέος
DATθρασεῖθρασείᾳθρασεῖ
ACCθρασύνθρασεῖανθρασύ
Plural
 MascFemNeut
NOMθρασεῖςθρασεῖαιθρασέα
GENθρασέωνθρασειωνθρασέων
DATθρασέσιθρασείαιςθρασέσι
ACCθρασεῖςθρασείαςθρασέα
θρασύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boldness, arrogance, insolence, impudence, over-boldness
θραύειν
θραύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: θραύω
θραύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραυματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break
θραῦσαι
θραύσει
θραύσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θραύω
θραύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θραύω
θραυσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραυσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
θραῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slaughter, destruction by plague
  • comminution
  • falling off of hair in patches
 • Forms:
  • θραύσει Noun: Dat Sing Fem
θραῦσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scab (of leprosy)
  • military loss and damage sustained
  • something broken, a fragment, rupture, wreck, piece
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθραῦσμαθραύσματα
GENθραύσματοςθραυσμάτων
DATθραύσματιθραύσμασι(ν)
ACCθραῦσμαθραύσματα
θραύσματος
θραυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breaking, shattering
θραῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θραύω
θραύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to crush, bruise
   • to treat very harshly
   • to shatter, break, crush, bruise, strike
  • Passive:
   • to feel devastated and daunted
 • Cognates: θραύω, συνθραύω
 • Forms:
  • ἔθραυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔθραυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔθραυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθραύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • θραύειν Verb: Pres Act Infin
  • θραύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • θραύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • θραῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • θραύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θραύσῃ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • θραυσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • θραυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • θραῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • τεθραυσμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τεθραυσμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
θρέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stock, cattle (of sheep or goat)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθρέμμαθρέμματα
GENθρέμματοςθρεμμάτων
DATθρέμματιθρέμμασι(ν)
ACCθρέμμαθρέμματα
θρέμματα
θρεπτή
θρεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brought up
  • a slave bred in the house
  • παῖς θρεπτή = foster child
 • Forms:
  • θρεπτή Adj: Nom Sing Fem
θρέψαι
θρέψαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: τρέφω
θρέψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing
 • Root: τρέφω
θρέψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
θρηνεῖν
θρηνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θρηνέω
θρηνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: θρηνέω
θρηνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mourn, bewail, lament
  • to express grief vocally
  • to sing a dirge
 • Forms:
  • ἐθρήνει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐθρηνήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐθρήνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθρήνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐθρηνοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • θρηνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • θρηνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • θρηνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • θρηνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • θρηνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θρηνήσει Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • θρηνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θρηνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • θρήνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θρηνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • θρηνουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • θρηνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θρηνοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • θρηνοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • θρηνούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
θρηνηθήσεται
θρήνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a lament, dirge
θρηνήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θρηνέω
θρηνήσει
θρηνήσεις
θρηνήσετε
θρήνησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θρηνέω
θρηνήσουσιν
θρήνοις
θρῆνον
θρῆνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dirge, wailing, lamentation
 • Note: opposite of ὑμέναιος
 • Forms:
  • θρήνοις Noun: Dat Plur Masc
  • θρῆνον Noun: Acc Sing Masc
  • θρήνου Noun: Gen Sing Masc
  • θρήνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • θρήνων Noun: Gen Plur Masc
θρήνου
θρηνουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: θρηνέω
θρηνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θρηνέω
θρηνοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: θρηνέω
θρηνοῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: θρηνέω
θρηνούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: θρηνέω
θρήνῳ
θρήνων
θρησκεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cult, religion, worship, worshipping
  • worship expressed through cultic rites
  • religion
 • Forms:
  • θρησκείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • θρησκείαν
   • Noun: Acc Sing Fem
  • θρησκείας Noun: Gen Sing Fem
θρησκείᾳ
θρησκείαν
θρησκείας
θρησκεύετε
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: θρησκεύω
θρησκευομένου
θρησκεύοντες
θρησκευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: θρησκεύω
θρησκεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to worship, hold religious observances, observe religiously
 • Forms:
  • θρησκεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θρησκεύετε
   • Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐθρησκεύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθρήσκευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • θρησκευομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • θρησκευόντων
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
θρησκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: religious, pious
θρῆσκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: religious, pious
θριαμβεύοντι
θριαμβεύσας
θριαμβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead in triumphal procession
  • to cause to triumph
 • Forms:
  • θριαμβεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • θριαμβεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
θρίξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hair, fur
  • hair-like, thin, longish object
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθρίξτρίχες
GENτριχόςτριχῶν
DATτριχίθριξί(ν)
ACCτρίχατρίχας
VOCθρίξτρίχες
θριξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: θρίξ
θριξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: θρίξ
θροεῖσθαι
θροεῖσθε
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • Root: θροέω
θροέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stir, move
  • to agitate intensely
  • to clamour, frighten, trouble
 • Forms:
  • ἐθροήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • θροεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • θροεῖσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
θρόμβοι
θρόμβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a clot, great drop
 • Forms:
  • θρόμβοι Noun: Nom Plur Masc
θρονίζομαι
θρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to enthrone
  • Passive:
   • to ascend the throne
 • Cognates: ἐνθρονίζω, θρονίζω
 • Forms:
  • ἐθρονίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • θρονίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
θρόνοι
θρόνοις
θρόνον
θρόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • royal throne, seat, chair of distinction
  • dominion, sovereignty
 • Forms:
  • θρόνοι Noun: Nom Plur Masc
  • θρόνοις Noun: Dat Plur Masc
  • θρόνον Noun: Acc Sing Masc
  • θρόνου Noun: Gen Sing Masc
  • θρόνους Noun: Acc Plur Masc
  • θρόνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • θρόνων Noun: Gen Plur Masc
  • θρονῶν Noun: Gen Sing Masc
θρόνου
θρόνους
θρόνῳ
θρόνων
θρονῶν
θροῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • great noise, din
  • hubbub, bustle, random noise of a crowd
  • speech, language, tongue
θρυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to repeat over and over
   • to gossip, common talk
   • to make a confused noise, chatter, babble
  • Passive:
   • to be common talk
 • Forms:
  • ἐθρύλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • θρυληθείην Verb: Aor Pass opt 1st Sing
  • θρυλουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
θρυληθείην
θρύλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: common talk, by-word, talk of the town, grapevine, scuttlebutt
θρυλουμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: θρυλέω
θρύπτω