θεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goddess, female deity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεάθεαί
GENθεᾶςθεῶν
DATθεᾷθεαῖς
ACCθεάνθεάς
VOCθεάθεαι
θέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sight (that is seen)
  • what is seen
  • a performance in a theatre
 • Forms:
  • θέαν Noun: Acc Sing Fem
  • θέας Noun: Gen Sing Fem
θεαθῆναι
θεάν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θεά
θέαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θέα
θεάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to see, look at, behold, gaze at
   • to observe and study visually
  • Passive:
   • to be seen, noticed, attract attention
 • Forms:
  • θεάσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐθεάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθεασάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἐθεασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐθεάσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐθεάσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐθεάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • θεάσωνται Verb: Aor mid/Pass 3rd plur
  • θεαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • θεασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • θεασαμένοις Verb: Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
  • θεασάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • θεάσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • θεάσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • τεθέαμαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • τεθεάμεθα Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st. Plur
  • τεθεαμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • τεθέαται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
θεᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θεά
θέας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θέα
θεασάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: θεάομαι
θεασαμένοις
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: θεάομαι
θεασάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: θεάομαι
θεάσασθαι
θεάσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: θεάομαι
θεάσῃ
θεάσωνται
θεατριζόμενοι
θεατρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put to shame, expose publicly, expose as a spectacle, make a gazing stock
 • Forms:
  • θεατριζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
θέατρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • theatre, a place for public assemblies
  • a play, spectacle (i.e., what is seen in a theatre)
θεέ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Root: θεός
θεε
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: room, chamber
θεεβουλαθῷ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: strategy, governance, guidance, rule (Job 37:12)
 • Concord: Job 37:12
θεηλάθ
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: chamber, room
θεία
θεῖα
θείᾳ
θείαν
θείας
θείη
θείμ, θεΐμ, θεϊμ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rooms, chambers
 • Concord: Ezek 40:12,14,16
θεῖναι
θεῖον
θεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sulphur, sulfur, brimstone
 • Forms:
  • θείου Noun: Gen Sing Neut
  • θείῳ Noun: Dat Sing Neut
θεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • godlike, divine
  • Substantival:
   • God, godhead
 • Forms:
  • θείῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • θείου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • θεῖα, θεία Adj: Acc Plur Neut
  • θείαν Adj: Acc Sing Fem
  • θείας Adj: Gen Sing Fem
  • θεῖον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • θείους Adj: Acc Plur Masc
  • θείων Adj: Gen Plur Neut
  • θειότατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • θείᾳ Adj: Dat Sing Masc/Fem
θειότατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: θεῖος
θειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, divine nature
 • Forms:
  • θειότητος Noun: Gen Sing Fem
θειότητος
θείου
θείου
θείους
θείς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
θεῖσα
θείῳ
θείῳ
θειώδεις
θειώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: sulphurous, sulfurous
  • Substantival: brimstone
 • Forms:
  • θειώδεις Adj: Acc Plur Masc
θείων
θεκέλ, θεκελ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: tekel, weighing
 • Concord: Dan 5:25ff
θέλε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θέλω
θέλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: θέλω
θέλεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
θέλετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλη
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: θέλω
θεληθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • will, determination
  • desire, interest
  • Objective: what is willed or wanted
  • Subjective: will (the act of willing)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθέλημαθελήματα
GENθελήματοςθελημάτων
DATθελήματιθελήμασι(ν)
ACCθέλημαθελήματα
θελήμασιν
θελήματα
θελήματι
θελήματος
θέλῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θέλω
θελήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θέλω
θελήσατε
 • Parse: Verb: Aor Imp Ind 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θελήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσετε
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελήσεως
θελήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θέλω
θελήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλησιν
θέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • will, determination
  • wish
  • something desired
  • favour
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθέλησιςθελήσεις
GENθελήσεωςθελήσεων
DATθελήσειθελήσεσι(ν)
ACCθέλησινθελήσεις
θελήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: θέλω
θελήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελητάς
θέλητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελητή
θελητήν
θελητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who wills, someone who desires, someone who is desirous
 • Forms:
  • θελητάς Noun: Acc Plur Masc
  • θελητήν Noun: Acc Sing Fem
θελητόν
θελητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wished for, desired, desirable
 • Forms:
  • θελητή Adj: Nom Sing Fem
  • θελητόν Adj: Acc Sing Neut
θέλοι
 • Parse: Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλοιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: θέλω
θέλοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θέλω
θέλοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θέλω
θέλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θέλω
θέλοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: θέλω
θέλοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θέλω
θελόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θέλω
θελούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: θέλω
θέλουσι
θέλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to want earnestly
  • to be favourably disposed toward
  • to be willing (to obey)
  • to wish, will, desire
  • +negative: to refuse to react
 • Note: Classical Greek form: ἐθέλω
 • Cognates: ἐθέλω, θέλω, συνεθέλω, συνθέλω
 • Forms:
  • ἤθελε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤθελεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤθελες Verb: Imp act Ind 2nd Sing
  • ἠθέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠθελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠθέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠθέλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠθελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠθέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠθέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤθελον
   • Verb: Imp act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • θέλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • θέλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • θέλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θέλειν Verb: Pres Act Infin
  • θέλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • θέλη Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θέλῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • θεληθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • θέλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • θελήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • θελήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • θελήσατε Verb: Aor Imp Ind 2nd Plur
  • θελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θελήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θελήσετε
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • θελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • θελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • θελήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • θελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • θελήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • θελήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • θελήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • θέλητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • θέλοι Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
  • θέλοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • θέλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • θέλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • θέλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θέλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θέλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • θέλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • θελόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θελούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • θέλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θέλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θέλωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • θέλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θέλωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • θέλωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • τεθέληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • τεθεληκέναι Verb: Perf Act Infin
θέλωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: θέλω
θέλων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θέλω
θέλωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέμα
Neuter
 SingularPlural
NOMθέμαθέματα
GENθέματοςθεμάτων
DATθέματιθέμασι(ν)
ACCθέμαθέματα
θέματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θέμα
θέματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: θέμα
θεματίζω
θεμέλια
θεμέλιοι
θεμελίοις
θεμέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foundation, wall
 • ---------------
θεμέλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: foundation, wall
 • Note: This noun also has neuter forms
 • Forms:
  • θεμελίοις Noun: Dat Plur Masc
  • θεμέλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • θεμέλιοι Noun: Nom Plur Masc
  • θεμέλιον
   • Noun: Acc Sing Masc
   • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • θεμελίου Noun: Gen Sing Masc/Neut
  • θεμελίους Noun: Acc Plur Masc
  • θεμελίῳ Noun: Dat Sing Masc/Neut
θεμελίου
θεμελιοῦν
θεμελίους
θεμελιοῦσθαι
θεμελιοῦτε
θεμελιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay a basis for, erect, lay the foundation, ground, settle
 • Forms:
  • θεμελιώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐθεμελιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθεμελίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθεμελίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθεμελίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐθεμελίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • θεμελιοῦν Verb: Pres Act Infin
  • θεμελιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • θεμελιοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • θεμελιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θεμελιώσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • θεμελιώσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • θεμελιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θεμελιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τεθεμελιωμένα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • τεθεμελιωμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • τεθεμελιωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • τεθεμελιωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • τεθεμελιωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • τεθεμελίωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • τεθεμελίωτο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
θεμελίῳ
θεμελίων
θεμελιῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Noun: Gen Plur Neut
 • Root: θεμελιόω
θεμελιώσαι
θεμελιώσαντα
θεμελιώσας
θεμελιώσει
θεμελίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foundation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεμελίωσιςθεμελιώσεις
GENθεμελιώσεωςθεμελιώσεων
DATθεμελιώσειθεμελιώσεσι(ν)
ACCθεμελίωσι(ν)θεμελιώσεις
θεμελιώσω
θέμενος
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
θεμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
 • Root: τίθημι
θέμις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Used as an adjective
 • Meaning:
  • law, right
  • legally permitted
θεμιτόν
θεμιτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: allowed, permitted, right, rightful, lawful
 • Forms:
  • θεμιτόν Adj: Nom Sing Neut
θεννουρίμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: furnaces, stoves
 • Concord: Neh 12:38
θέντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τίθημι
θέντος
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τίθημι
θεοδίδακτοι
θεοδίδακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: taught of God, instructed by God
 • Forms:
  • θεοδίδακτοι Adj: Nom Plur Masc
θεοδρόμος
θεοδρόμους
θεοί
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: θεός
θεοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: θεός
θεόκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: God-given, created by God, established by God, founded by God
 • Forms:
  • θεοκτίστου Adj: Gen Sing Fem
θεοκτίστου
θεολόγον
θεολόγος
θεολόγου
θεομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed by God, God-blessed
 • Forms:
  • θεομακαρίστου Adj: Gen Sing Masc
  • θεομακαριστότατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
θεομακαριστότατε
θεομακαρίστου
θεομακρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one blessed by God, deceased
θεομαχεῖν
θεομαχέω
θεομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle against god
 • Forms:
  • θεομαχίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
θεομαχίας
θεομάχοι
θεομάχος
θεόμαχωμεν
θεόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: θεός
θεόπνευστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: inspired by God, divinely breathed in, given by inspiration of God
 • Forms:
  • θεοπνεύστου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
θεοπνεύστου
θεοπρεπές
θεοπρεπεστάτῃ
θεοπρεπεστάτοις
θεοπρεπέστατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • Adj: Nom/Acc/Voc Sing Neut Superlative
 • Root: θεοπρεπής
θεοπρεπεστάτου
 • Parse: Adj: Superlative Gen Sing Masc
 • Meaning: greatest divinity
θεοπρεπῆ
θεοπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοπρεπήςθεοπρεπές
GENθεοπρεποῦς
DATθεοπρεπεῖ
ACCθεοπρεπῆθεοπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοπρεπεῖςθεοπρεπῆ
GENθεοπρεπῶν
DATθεοπρεπέσι(ν)
ACCθεοπρεπεῖςθεοπρεπῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • θεοπρεπεστάτοις Adj: Dat Plur Masc/Neut Superlative
 • θεοπρεπεστάτῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • θεοπρεπέστατον
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • Adj: Nom/Acc/Voc Sing Neut Superlative
θεοπρεσβεύτην
θεοπρεσβευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ambassador of God
 • Forms:
  • θεοπρεσβεύτην Noun: Acc Sing Masc
θεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: God
 • Cognates: ἄθεος, ἀξιόθεος, ἔνθεος, ζάθεος, θεός, ἰσόθεος, φιλόθεος
 • Forms:
  • θεέ Noun: Voc Sing Masc
  • θεοί Noun: Nom Plur Masc
  • θεοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • θεόν Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • θεοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • θεούς Noun: Acc Plur Masc
  • θεῷ Noun: Dat Sing Masc
  • θεῶν Noun: Gen Plur Masc
  • ­̅θ̅ς Noun: Nom Sing Mascabbreviation forθεός
  • ­̅θ̅υ Noun: Gen Sing Mascabbreviation forθεοῦ
  • ­̅θ̅ω Noun: Dat Sing Mascabbreviation forθεῷ
θεοσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: godliness, religion, devoutness, piety, service of God, fear of God
 • Forms:
  • θεοσεβείας Noun: Gen Sing Fem
  • θεοσέβειαν Noun: Acc Sing Fem
θεοσέβειαν
θεοσεβείας
θεοσεβεῖν
θεοσεβεῖς
θεοσεβέω
θεοσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: God-fearing, devout, reverent of God, pious, worshipper of God
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοσεβήςθεοσεβές
GENθεοσεβοῦς
DATθεοσεβεῖ
ACCθεοσεβῆθεοσεβές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοσεβεῖςθεοσεβῆ
GENθεοσεβῶν
DATθεοσεβέσι(ν)
ACCθεοσεβεῖςθεοσεβῆ
θεοσεβοῦς
θεοστυγεῖς
θεοστυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hateful to God, hater of God, impious, godforsaken
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοστυγήςθεοστυγές
GENθεοστυγοῦς
DATθεοστυγεῖ
ACCθεοστυγῆθεοστυγές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοστυγεῖςθεοστυγῆ
GENθεοστυγῶν
DATθεοστυγέσι(ν)
ACCθεοστυγεῖςθεοστυγῆ
θεοστυγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred of God, enmity toward God
 • Forms:
  • θεοστυγίαν Noun: Acc Sing Fem
θεοστυγίαν
θεότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, godhead, deity
 • Forms:
  • θεότητος Noun: Gen Sing Fem
θεότητος
θεοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mother of God
 • Forms:
  • θεοτόκου Adj: Gen Sing Fem
θεοτόκου
θεοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: θεός
θεούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: θεός
θεοφιλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beloved of God, dear to the gods
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοφιλήςθεοφιλές
GENθεοφιλοῦς
DATθεοφιλεῖ
ACCθεοφιλῆθεοφιλές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοφιλεῖςθεοφιλῆ
GENθεοφιλῶν
DATθεοφιλέσι(ν)
ACCθεοφιλεῖςθεοφιλῆ
θεοφιλοῦς
θεοφόροι
θεόφορος
θεράπαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a handmaid, a waiting maid, female slave
 • Forms:
  • θεραπαίνης Noun: Gen Sing Fem
  • θεράπαιναι Noun: Nom Plur Fem
  • θεραπαίναις Noun: Dat Plur Fem
θεράπαιναι
θεραπαίναις
θεραπαίνης
θεραπεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • attendant
  • a group of atendants
  • worship service
  • serving, service, care
  • being in someone's service
  • healing, treatment (of the sick)
  • perform healing
  • someone in charge, servant, retinue
 • Forms:
  • θεραπείαν Noun: Acc Sing Fem
  • θεραπείας Noun: Gen Sing Fem
θεραπείαν
θεραπείας
θεραπεύει
θεραπεύειν
θεραπεύεσθαι
θεραπεύεσθε
θεραπεύεται
θεραπεύετε
θεραπευθέντες
θεραπευθῆναι
θεραπευθέντες
θεραπεύοντας
θεραπεύοντες
θεραπεύοντι
θεραπεύου
θεραπεύουσα
θεραπεύουσι
θεραπεύουσιν
θεραπεῦσαι
θεραπεύσει
θεράπευσον
θεραπεύσουσι
θεραπεύσουσιν
θεραπεύσω
θεραπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to care for someone or something
   • to attend to something, provide for something
   • to care for the needs of someone
   • to treat medically, heal, cure medically
   • to keep or observe (a feast)
   • to cultivate land, care for plants
   • to care for one's health
   • to restore to normal, proper state; to repair
  • To be an attendant, do service
   • to perform priestly ministry
   • to pay homage or service to the gods
   • to honour one's parents or masters
   • to serve, court, pay court to someone
   • to serve devotedly
   • to flatter, wheedle, conciliate
   • to consult something
   • to attend to something
   • to indulge in something
 • Forms:
  • ἐθεράπευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐθεραπεύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθεραπεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθεραπεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθεράπευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐθεραπεύοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐθεράπευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθεράπευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • θεραπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θεραπεύειν Verb: Pres Act Infin
  • θεραπεύεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • θεραπεύεσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • θεραπεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • θεραπεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • θεραπευθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • θεραπευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • θεραπευθέντες Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • θεραπεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θεραπεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θεραπεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • θεραπεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • θεραπεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • θεραπεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θεραπεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • θεραπεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θεράπευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θεραπεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • θεραπεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • θεραπεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • τεθεραπευμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • τεθεραπευμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • τεθεραπευμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
θεραπεύων
θεράποντα
θεράποντας
θεράποντες
θεράποντι
θεράποντος
θεραπόντων
θεράπουσιν
θεράπων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: servant, a menial attendant, someone devoted to another's service
 • Forms:
  • θεράποντα Noun: Acc Sing Masc
  • θεράποντας Noun: Acc Plur Masc
  • θεράποντες Noun: Nom Plur Masc
  • θεράποντι Noun: Dat Sing Masc
  • θεράποντος Noun: Gen Sing Masc
  • θεραπόντων Noun: Gen Plur Masc
  • θεράπουσι(ν) Noun: Dat Plur Masc
θεραφίν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: theraphin, diviner
θέρει
θερεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: summertime, summer
θερίζειν
θερίζεις
θερίζητε
θεριζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θερίζω
θερίζοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θερίζω
θερίζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θεριζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θερίζουσι
θερίζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reap, harvest, cut down
 • Cognates: ἀποθερίζω, ἐκθερίζω, προθερίζω, θερίζω
 • Forms:
  • ἐθέριζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐθέρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • θεριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • θερίσαι Verb: Aor Act Infin
  • θερίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • θερισάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • θερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • θερίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θερίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • θερίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • θέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θερισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • θερίζειν Verb: Pres Act Infin
  • θερίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • θερίζητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • θεριζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • θερίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θερίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • θεριζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θερίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θερίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • τεθερισμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
θερίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θερίζω
θερίζωσι
θερίζωσιν
θερινῆς
θερινοί
θερινόν
θερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of summer, for use in the summer (e.g., summer house)
 • Forms:
  • θερινοί Adj: Nom Plur Masc
  • θερινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • θερινόν Adj: Acc Sing Masc
  • θερινῷ Adj: Dat Sing Neut
θερινῷ
θεριοῦσι
θεριοῦσιν
θερίσαι
θερίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θερίζω
θερισάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θερίζω
θερίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θερίζω
θερίσει
θερίσῃς
θερισθῇ
θερισμόν
θερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the crop, harvest, harvested crop, harvest time
 • Forms:
  • θερισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • θερισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • θερισμῷ Noun: Dat Sing Masc
θερισμοῦ
θερισμῷ
θερίσομεν
θέρισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θερίζω
θερισταί
θερισταῖς
θεριστάς
θεριστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reaping hook
 • Note: Also spelled θέριστρον
θεριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harvester, reaper
 • Forms:
  • θερισταί Noun: Nom Plur Masc
  • θερισταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • θεριστάς Noun: Acc Plur Masc
θέριστρα
θέριστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • veil, light covering (used in summer)
  • reaping hook
 • Forms:
  • θέριστρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
θερμαίνεσθε
θερμαινόμενον
θερμαινόμενος
θερμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to warm (something), heat
   • to make hot
   • to be hot, fervent
   • to add enthusiasm to (an action)
  • Middle:
   • to warm oneself
  • Passive:
   • to be warmed
   • to get warm
   • to grow hot
 • Cognates: διαθερμαίνω, παραθερμαίνω, θερμαίνω
 • Forms:
  • ἐθερμαίνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθερμαίνοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐθερμάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθερμάνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐθερμάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθερμάνθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • θερμαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • θερμαινόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • θερμαινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • θέρμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θερμανθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • θερμανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • θερμανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
θερμανθείς
θερμανθῇ
θερμανθήσεται
θέρμανον
θερμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • warmth, heat
  • state of being hot
 • Forms:
  • θερμασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • θερμασίαν Noun: Acc Sing Fem
θερμασίᾳ
θερμασίαν
θερμάστρεις
θέρμαστρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • metal pot for boiling water
  • tongs, pincers, pliers
 • Forms:
  • θερμάστρεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
θερμή
θέρμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heat, warmth
 • Forms:
  • θέρμης Noun: Gen Sing Fem
  • θέρμῃ Noun: Dat Sing Fem
θέρμῃ
θέρμην
θέρμης
θερμόν
θερμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: warm, hot
  • Substantival: warmth, heat
 • Forms:
  • θερμή Adj: Nom Sing Fem
  • θέρμην Adj: Acc Sing Fem
  • θερμόν Adj: Acc Sing Masc
  • θερμούς Adj: Acc Plur Masc
  • θερμῷ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
θερμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heat
 • Forms:
  • θερμότητος Noun: Gen Sing Fem
θερμότητος
θερμούς
θερμῷ
θερμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eagerly
θέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: summer, heat
 • Forms:
  • θέρει Noun: Dat Sing Neut
  • θέρους Noun: Gen Sing Neut
θέρους
θές
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τίθημι
θέσει
θέσεις
θέσθαι
θέσθε
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: τίθημι
θέσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
θέσιν
θέσις
θεσμόν
θεσμός
θεσμούς
θεσμῶν
θέτε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τίθημι
θέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run
 • Cognates: ἐκθέω
 • Forms:
  • θέωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
θεῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: θεός
θέωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: θέω
θεῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: θεός
θεωρεῖ
θεώρει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θεωρέω
θεωρεῖν
θεωρεῖς
θεωρεῖσθαι
θεωρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θεωρέω
θεωρεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θεωρέω
θεωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look at visually, observe, perceive, see
  • to be a spectator
  • to notice, perceive, observe, find
  • to experience
  • to deem as
 • Cognates: ἀναθεωρέω, ἐπιθεωρέω, θεωρέω, παραθεωρέω
 • Forms:
  • θεωρηθήσεται Verb: Fut Ind Pass 3rd Sing
  • ἐθεώρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐθεώρεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐθεωρεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐθεωρεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθεωρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθεωρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθεώρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθεώρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθεωροῦμεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • ἐθεώρουν
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • θεωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θεώρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • θεωρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • θεωρεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • θεωρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • θεωρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • θεωρεῖτε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • θεωρῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θεωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • θεωρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • θεωρήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • θεωρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • θεωρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • θεωρήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • θεωρήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • θεωρῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • θεωρουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • θεωρούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • θεωρούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • θεωροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θεωροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θεωροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • θεωροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • θεωρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θεωροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • θεωροῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • θεωροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θεωροῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θεωρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • θεωρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θεωρῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • θεωρῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
θεωρῇ
θεωρηθήσεται
θεωρῆσαι
θεωρήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρήσασα
θεωρήσῃ
θεωρήσουσιν
θεωρήσωσι
θεωρήσωσιν
θεωρῆτε
θεωρητόν
θεωρητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • something seen
  • something to be reached by contemplation or in a vision
 • Forms:
  • θεωρητόν Adj: Nom Sing Neut
θεωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sight, spectacle, appearance
  • something unusual that is visually observed
 • Forms:
  • θεωρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • θεωρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
θεωρίᾳ
θεωρίαν
θεωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • envoy (sent as an ambassador to consult an oracle or leader)
  • a spectator (at athletic games)
 • Forms:
  • θεωρούς Noun: Acc Plur Masc (2Macc 4:19)
θεωρουμένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: θεωρέω
θεωρούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc (2Macc 4:19)
 • Root: θεωρός
θεωροῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: θεωρέω
θεωροῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: θεωρέω
θεωροῦσι
θεωροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρῶ
θεωρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρῶσι
θεωρῶσιν