θεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goddess, female deity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεάθεαί
GENθεᾶςθεῶν
DATθεᾷθεαῖς
ACCθεάνθεάς
VOCθεάθεαι
θέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sight (that is seen)
  • what is seen
  • a performance in a theatre
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθέαθέαι
GENθέαςθεῶν
DATθέᾳθέαις
ACCθέανθέας
θεαθῆναι
θεάν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θεά
θέαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θέα
θεάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to see, look at, behold, gaze at
   • to observe and study visually
  • Passive:
   • to be seen, noticed, attract attention
 • Forms:
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • θεάσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐθεάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεασάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ἐθεασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐθεάσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐθεάσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐθεάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • θεάσωνται Verb: Aor mid/Pass 3rd plur
 • θεαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • θεασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • θεασαμένοις Verb: Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
 • θεασάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • θεάσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
 • θεάσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • τεθέαμαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • τεθεάμεθα Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st. Plur
 • τεθεαμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • τεθέαται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
θεᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θεά
θέας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θέα
θεασάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: θεάομαι
θεασαμένοις
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: θεάομαι
θεασάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: θεάομαι
θεάσασθαι
θεάσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: θεάομαι
θεάσῃ
θεάσωνται
θεατριζόμενοι
θεατρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put to shame, expose publicly, expose as a spectacle, make a gazing stock
 • Forms:
  • θεατριζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
θέατρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • theatre, a place for public assemblies
  • a play, spectacle (i.e., what is seen in a theatre)
θεέ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Root: θεός
θεε, θεέ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: room, chamber
θεεβουλαθῷ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: strategy, governance, guidance, rule
 • Concord: Job 37:12
θεεβουλαθὼθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: strategy, governance, guidance, rule
 • Concord: Job 37:12
θεείμ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rooms, chambers
 • Concord: Ezek 40:12,14,16
θεηλάθ
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: chamber, room
θεία
θεῖα
θείᾳ
θείαν
θείας
θείη
θείμ, θεΐμ, θεϊμ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rooms, chambers
 • Concord: Ezek 40:12,14,16
θεῖναι
θεῖον
θεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sulphur, sulfur, brimstone
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθεῖονθεῖα
GENθείουθείων
DATθείῳθείοις
ACCθεῖονθεῖα
θεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • godlike, divine
  • Substantival:
   • God, godhead
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεῖοςθείαθεῖον
GENθείουθείαςθείου
DATθείῳθείᾳθείῳ
ACCθεῖονθείανθεῖον
VOCθεῖεθείαθεῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMθεῖοιθεῖαιθεῖα
GENθείωνθείωνθείων
DATθείοιςθείαιςθείοις
ACCθείουςθείαςθεῖα
VOCθεῖοιθεῖαιθεῖα
 • Comparatives & Superlatives
 • θειότατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
θειότατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: θεῖος
θειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, divine nature
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθειότηςθειότητες
GENθειότητοςθειοτήτων
DATθειότητιθειότησιν
ACCθειότηταθειότητας
θειότητος
θείου
θείου
θείους
θείς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
θεῖσα
θείῳ
θείῳ
θειώδεις
θειώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: sulphurous, sulfurous
  • Substantival: brimstone
 • Forms:
  • θειώδεις Adj: Acc Plur Masc
θείων
θεκέλ, θεκελ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: tekel, weighing
 • Concord: Dan 5:25ff
θέλε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θέλω
θέλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: θέλω
θέλεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
θέλετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλη
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: θέλω
θεληθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • will, determination
  • desire, interest
  • Objective: what is willed or wanted
  • Subjective: will (the act of willing)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθέλημαθελήματα
GENθελήματοςθελημάτων
DATθελήματιθελήμασι(ν)
ACCθέλημαθελήματα
θελήμασιν
θελήματα
θελήματι
θελήματος
θέλῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θέλω
θελήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θέλω
θελήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θελήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσετε
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελήσεως
θελήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θέλω
θελήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλησιν
θέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • will, determination
  • wish
  • something desired
  • favour
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθέλησιςθελήσεις
GENθελήσεωςθελήσεων
DATθελήσειθελήσεσι(ν)
ACCθέλησινθελήσεις
θελήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: θέλω
θελήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελητάς
θέλητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελητή
θελητήν
θελητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who wills, someone who desires, someone who is desirous
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθελητήςθεληταί
GENθελητοῦθελητῶν
DATθελητῇθεληταῖς
ACCθελητήνθελητάς
VOCθελητάθεληταί
θελητόν
θελητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wished for, desired, desirable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθελητόςθελητήθελητόν
GENθελητοῦθελητῆςθελητοῦ
DATθελητῷθελητῇθελητῷ
ACCθελητόνθελητήνθελητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθελητοίθεληταίθελητά
GENθελητῶνθελητῶνθελητῶν
DATθελητοῖςθεληταῖςθελητοῖς
ACCθελητούςθελητάςθελητά
θέλοι
 • Parse: Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλοιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: θέλω
θέλοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θέλω
θέλοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θέλω
θέλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θέλω
θέλοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: θέλω
θέλοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θέλω
θελόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θέλω
θελούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: θέλω
θέλουσι
θέλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to want earnestly
  • to be favourably disposed toward
  • to be willing (to obey), consent, comply
  • to wish, will, desire
  • +negative: to refuse to react, refuse to respond
 • Note: Classical Greek form: ἐθέλω
 • Cognates: ἐθέλω, θέλω, συνεθέλω, συνθέλω
 • Forms:
 • Present
 • θέλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θέλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • θέλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θέλῃ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • θέλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • θέλειν Verb: Pres Act Infin
 • θέλητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • θέλοι Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
 • θέλοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • θέλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • θέλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • θέλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • θέλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • θέλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • θέλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • θελόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • θελούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • θέλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θέλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θέλωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • θέλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • θέλωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θέλωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θέλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • θέλη Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἤθελε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤθελεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤθελον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἤθελες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Future
 • θελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θελήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θελήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἠθέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠθελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠθέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠθέλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • θεληθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • θελήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • θελήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • θελήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θελήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἠθελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠθέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θελήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • θελήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • θελήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠθέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θελήσετε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Perfect
 • τεθέληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τεθεληκέναι Verb: Perf Act Infin
θέλωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: θέλω
θέλων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θέλω
θέλωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέμα
Neuter
 SingularPlural
NOMθέμαθέματα
GENθέματοςθεμάτων
DATθέματιθέμασι(ν)
ACCθέμαθέματα
θέματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θέμα
θέματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: θέμα
θεματίζω
θεμέλια
θεμέλιοι
θεμελίοις
θεμέλιον
θεμέλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Substantive: foundation, wall
 • Note: Used mostly in the plural
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεμέλιοςθεμελίαθεμέλιον
GENθεμελίουθεμελίαςθεμελίου
DATθεμελίῳθεμελίᾳθεμελίῳ
ACCθεμέλιονθεμελίανθεμέλιον
Plural
 MascFemNeut
NOMθεμέλιοιθεμέλιαιθεμέλια
GENθεμελίων
DATθεμελίοιςθεμελίαιςθεμελίοις
ACCθεμελίουςθεμελίαςθεμέλια
θεμελίου
θεμελιοῦν
θεμελίους
θεμελιοῦσθαι
θεμελιοῦτε
θεμελιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lay a basis for, lay a foundation for
  • to found, ground, settle
  • to establish
  • to erect
 • Forms:
 • Present
 • θεμελιοῦν Verb: Pres Act Infin
 • θεμελιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θεμελιοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • θεμελιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • θεμελιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θεμελιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • θεμελιώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐθεμελιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεμελίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθεμελίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθεμελίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐθεμελίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θεμελιώσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
 • θεμελιώσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Perfect
 • τεθεμελιωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • τεθεμελιωμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • τεθεμελιωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • τεθεμελιωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • τεθεμελιωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • τεθεμελίωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • τεθεμελίωτο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
θεμελίῳ
θεμελίων
θεμελιῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Noun: Gen Plur Neut
 • Root: θεμελιόω
θεμελιώσαι
θεμελιώσαντα
θεμελιώσας
θεμελιώσει
θεμελίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foundation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεμελίωσιςθεμελιώσεις
GENθεμελιώσεωςθεμελιώσεων
DATθεμελιώσειθεμελιώσεσι(ν)
ACCθεμελίωσι(ν)θεμελιώσεις
θεμελιώσω
θέμενος
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
θεμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: τίθημι
θέμις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Used as an adjective
 • Meaning:
  • law, right
  • legally permitted
θεμιτόν
θεμιτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: allowed, permitted, right, rightful, lawful
 • Forms:
  • θεμιτόν Adj: Nom Sing Neut
θεννουρίμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: furnaces, stoves
 • Concord: Neh 12:38
θέντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: τίθημι
θέντος
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: τίθημι
θεοδίδακτοι
θεοδίδακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: taught of God, instructed by God
 • Forms:
  • θεοδίδακτοι Adj: Nom Plur Masc
θεοδρόμος
Masculine
 SingularPlural
NOMθεοδρόμοςθεοδρόμοι
GENθεοδρόμουθεοδρόμων
DATθεοδρόμῳθεοδρόμοις
ACCθεοδρόμονθεοδρόμους
VOCθεοδρόμεθεοδρόμοι
θεοδρόμους
θεοί
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: θεός
θεοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: θεός
θεόκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: God-given, created by God, established by God, founded by God
 • Forms:
  • θεοκτίστου Adj: Gen Sing Fem
θεοκτίστου
θεολόγον
θεολόγος
Masculine
 SingularPlural
NOMθεολόγοςθεολόγοι
GENθεολόγουθεολόγων
DATθεολόγῳθεολόγοις
ACCθεολόγονθεολόγους
VOCθεολόγεθεολόγοι
θεολόγου
θεομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed by God, God-blessed
 • Forms:
  • θεομακαρίστου Adj: Gen Sing Masc
  • θεομακαριστότατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
θεομακαριστότατε
θεομακαρίστου
θεομακρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one blessed by God, deceased
θεομαχεῖν
θεομαχέω
θεομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle against god
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεομαχίαθεομαχίαι
GENθεομαχίαςθεομαχιῶν
DATθεομαχίᾳθεομαχίαις
ACCθεομαχίανθεομαχίας
VOCθεομαχίαθεομαχίαι
θεομαχίας
θεομάχοι
θεομάχος
θεόμαχωμεν
θεόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: θεός
θεόπνευστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: inspired by God, divinely breathed in, given by inspiration of God
 • Forms:
  • θεοπνεύστου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
θεοπνεύστου
θεοπρεπές
θεοπρεπεστάτῃ
θεοπρεπεστάτοις
θεοπρεπέστατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • Adj: Nom/Acc/Voc Sing Neut Superlative
 • Root: θεοπρεπής
θεοπρεπεστάτου
 • Parse: Adj: Superlative Gen Sing Masc
 • Meaning: greatest divinity
θεοπρεπῆ
θεοπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοπρεπήςθεοπρεπές
GENθεοπρεποῦς
DATθεοπρεπεῖ
ACCθεοπρεπῆθεοπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοπρεπεῖςθεοπρεπῆ
GENθεοπρεπῶν
DATθεοπρεπέσι(ν)
ACCθεοπρεπεῖςθεοπρεπῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • θεοπρεπεστάτοις Adj: Dat Plur Masc/Neut Superlative
 • θεοπρεπεστάτῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • θεοπρεπέστατον
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • Adj: Nom/Acc/Voc Sing Neut Superlative
θεοπρεσβεύτην
θεοπρεσβευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ambassador of God
 • Forms:
  • θεοπρεσβεύτην Noun: Acc Sing Masc
θεός
Masculine
 SingularPlural
NOMθεόςθεοί
GENθεοῦθεῶν
DATθεῷθεοῖς
ACCθεόνθεούς
VOCθεέθεοί
 • Abbreviated forms
 • ­̅θ̅ς Noun: Nom Sing Masc abbreviation for θεός
 • ­̅θ̅υ Noun: Gen Sing Masc abbreviation for θεοῦ
 • ­̅θ̅ω Noun: Dat Sing Masc abbreviation for θεῷ
 • ­̅θ̅ν Noun: Acc Sing Masc abbreviation for θεόν
θεοσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: godliness, religion, devoutness, piety, service of God, fear of God
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεοσέβειαθεοσέβειαι
GENθεοσεβείας$ῶν
DATθεοσεβείᾳθεοσεβείαις
ACCθεοσέβειανθεοσεβείας
θεοσέβειαν
θεοσεβείας
θεοσεβεῖν
θεοσεβεῖς
θεοσεβέω
θεοσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: God-fearing, devout, reverent of God, pious, worshipper of God
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοσεβήςθεοσεβές
GENθεοσεβοῦς
DATθεοσεβεῖ
ACCθεοσεβῆθεοσεβές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοσεβεῖςθεοσεβῆ
GENθεοσεβῶν
DATθεοσεβέσι(ν)
ACCθεοσεβεῖςθεοσεβῆ
θεοσεβοῦς
θεοστυγεῖς
θεοστυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hateful to God, hater of God, impious, godforsaken
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοστυγήςθεοστυγές
GENθεοστυγοῦς
DATθεοστυγεῖ
ACCθεοστυγῆθεοστυγές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοστυγεῖςθεοστυγῆ
GENθεοστυγῶν
DATθεοστυγέσι(ν)
ACCθεοστυγεῖςθεοστυγῆ
θεοστυγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred of God, enmity toward God
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεοστυγίαθεοστυγίαι
GENθεοστυγίαςθεοστυγιῶν
DATθεοστυγίᾳθεοστυγίαις
ACCθεοστυγίανθεοστυγίας
VOCθεοστυγίαθεοστυγίαι
θεοστυγίαν
θεότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, godhead, deity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεότηςθεότητες
GENθεότητοςθεοτήτων
DATθεότητιθεότησιν
ACCθεότηταθεότητας
θεότητος
θεοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mother of God
 • Forms:
  • θεοτόκου Adj: Gen Sing Fem
θεοτόκου
θεοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: θεός
θεούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: θεός
θεοφιλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beloved of God, dear to the gods
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθεοφιλήςθεοφιλές
GENθεοφιλοῦς
DATθεοφιλεῖ
ACCθεοφιλῆθεοφιλές
Plural
 MascFemNeut
NOMθεοφιλεῖςθεοφιλῆ
GENθεοφιλῶν
DATθεοφιλέσι(ν)
ACCθεοφιλεῖςθεοφιλῆ
θεοφιλοῦς
θεοφόροι
θεόφορος
θεράπαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a handmaid, a waiting maid, female slave
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεράπαιναθεράπαιναι
GENθεραπαίνηςθεραπαινῶν
DATθεραπαίνῃθεραπαίναις
ACCθεράπαινανθεράπαινας
VOCθεράπαιναθεράπαιναι
θεράπαιναι
θεραπαίναις
θεραπαίνης
θεραπεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • attendant
  • a group of attendants
  • worship service
  • serving, service, care
  • being in someone's service
  • healing, treatment (of the sick)
  • perform healing
  • someone in charge, servant, retinue
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεραπείαθεραπεῖαι
GENθεραπείαςθεραπειῶν
DATθεραπείᾳθεραπείαις
ACCθεραπείανθεραπείας
VOCθεραπείαθεραπεῖαι
θεραπείαν
θεραπείας
θεραπεύει
θεραπεύειν
θεραπεύεσθαι
θεραπεύεσθε
θεραπεύεται
θεραπεύετε
θεραπευθέντες
θεραπευθῆναι
θεραπευθέντες
θεραπεύοντας
θεραπεύοντες
θεραπεύοντι
θεραπεύου
θεραπεύουσα
θεραπεύουσι
θεραπεύουσιν
θεραπεῦσαι
θεραπεύσει
θεράπευσον
θεραπεύσουσι
θεραπεύσουσιν
θεραπεύσω
θεραπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to care for someone or something
   • to attend to something, provide for something
   • to care for the needs of someone
   • to treat medically, heal, cure medically
   • to keep or observe (a feast)
   • to cultivate land, care for plants
   • to care for one's health
   • to restore to normal, proper state; to repair
  • To be an attendant, do service
   • to perform priestly ministry
   • to pay homage or service to the gods
   • to honour one's parents or masters
   • to serve, court, pay court to someone
   • to serve devotedly
   • to flatter, wheedle, conciliate
   • to consult something
   • to attend to something
   • to indulge in something
 • Forms:
 • Present
 • θεραπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θεραπεύειν Verb: Pres Act Infin
 • θεραπεύεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • θεραπεύεσθε Verb: Pres pass Imperative 2nd Plur
 • θεραπεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • θεραπεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • θεραπευθέντες Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • θεραπεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • θεραπεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • θεραπεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • θεραπεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • θεραπεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • θεραπεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • θεραπεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐθεράπευεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθεραπεύετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • ἐθεράπευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐθεραπεύοντο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • θεραπεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θεραπεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θεραπεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐθεραπεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεραπεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐθεράπευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θεραπευθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • θεραπευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • θεράπευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θεραπεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐθεράπευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • τεθεραπευμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • τεθεραπευμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • τεθεραπευμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
θεραπεύων
θεράποντα
θεράποντας
θεράποντες
θεράποντι
θεράποντος
θεραπόντων
θεράπουσιν
θεράπων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • servant, aide
  • attendant
  • representative
  • someone devoted to another's service
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθεράπωνθεράποντες
GENθεράποντοςθεραπόντων
DATθεράποντιθεράπουσι(ν)
ACCθεράπονταθεράποντας
θεραφίν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: theraphin, diviner
θέρει
θερεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: summertime, summer
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθερείαθερεῖαι
GENθερείαςθερειῶν
DATθερείᾳθερείαις
ACCθερείανθερείας
VOCθερείαθερεῖαι
θερίζειν
θερίζεις
θερίζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: θερίζω
θερίζητε
θεριζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θερίζω
θερίζοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θερίζω
θερίζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θεριζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θερίζουσι
θερίζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θερίζω
 • Present
 • θερίζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • θερίζειν Verb: Pres Act Infin
 • θερίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θερίζητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
 • θεριζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • θερίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • θερίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • θεριζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • θερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θερίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • θερίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐθέριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • θεριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θερίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θερίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Aorist
 • ἐθέρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • θερίσαι Verb: Aor Act Infin
 • θερίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • θερισάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • θερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θερίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θερισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • τεθερισμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
θερίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θερίζω
θερίζωσι
θερίζωσιν
θερινῆς
θερινοί
θερινόν
θερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of summer, for use in the summer (e.g., summer house)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθερινόςθερινήθερινόν
GENθερινοῦθερινῆςθερινοῦ
DATθερινῷθερινῇθερινῷ
ACCθερινόνθερινήνθερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθερινοίθεριναίθερινά
GENθερινῶνθερινῶνθερινῶν
DATθερινοῖςθεριναῖςθερινοῖς
ACCθερινούςθερινάςθερινά
θερινῷ
θεριοῦσι
θεριοῦσιν
θερίσαι
θερίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θερίζω
θερισάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θερίζω
θερίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θερίζω
θερίσει
θερίσῃς
θερισθῇ
θερισμόν
θερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the crop, harvest, harvested crop, harvest time
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθερισμόςθερισμοί
GENθερισμοῦθερισμῶν
DATθερισμῷθερισμοῖς
ACCθερισμόνθερισμούς
VOCθερισμέθερισμοί
θερισμοῦ
θερισμῷ
θερίσομεν
θέρισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θερίζω
θερισταί
θερισταῖς
θεριστάς
θεριστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reaping hook
 • Note: Also spelled θέριστρον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθεριστήριονθεριστήρια
GENθεριστηρίουθεριστηρίων
DATθεριστηρίῳθεριστηρίοις
ACCθεριστήριονθεριστήρια
θεριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harvester, reaper
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθεριστήςθερισταί
GENθεριστοῦθεριστῶν
DATθεριστῇθερισταῖς
ACCθεριστήνθεριστάς
VOCθεριστάθερισταί
θέριστρα
θέριστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • veil, light covering (used in summer)
  • reaping hook
 • Forms:
  • θέριστρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
θερμαίνεσθε
θερμαινόμενον
θερμαινόμενος
θερμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to warm (something), heat
   • to make hot
   • to be hot, fervent
   • to add enthusiasm to (an action)
  • Middle:
   • to warm oneself
  • Passive:
   • to be warmed
   • to get warm
   • to grow hot
 • Cognates: διαθερμαίνω, παραθερμαίνω, θερμαίνω
 • Forms:
  • ἐθερμαίνετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθερμαίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐθερμάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθερμάνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐθερμάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθερμάνθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • θερμαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • θερμαινόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • θερμαινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • θέρμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θερμανθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • θερμανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • θερμανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
θερμανθείς
θερμανθῇ
θερμανθήσεται
θέρμανον
θερμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • warmth, heat
  • state of being hot
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθερμασίαθερμασίαι
GENθερμασίαςθερμασιῶν
DATθερμασίᾳθερμασίαις
ACCθερμασίανθερμασίας
VOCθερμασίαθερμασίαι
θερμασίᾳ
θερμασίαν
θερμάστρεις
θέρμαστρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • metal pot for boiling water
  • tongs, pincers, pliers
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθέρμαστριςθερμάστρεις
GENθερμάστρεωςθερμαστρέων
DATθερμάστρειθερμάστρεσι(ν)
ACCθέρμαστρινθερμάστρεις
θερμή
θέρμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heat, warmth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθέρμηθέρμαι
GENθέρμηςθερμῶν
θέρμων
DATθέρμῃθέρμαις
ACCθέρμηνθέρμας
VOCθέρμηθέρμαι
θέρμῃ
θέρμην
θέρμης
θερμόν
θερμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: warm, hot
  • Substantival: warmth, heat
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθερμόςθερμήθερμόν
GENθερμοῦθερμῆςθερμοῦ
DATθερμῷθερμῇθερμῷ
ACCθερμόνθερμήν
θέρμην
θερμόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθερμοίθερμαίθερμά
GENθερμῶνθερμῶνθερμῶν
DATθερμοῖςθερμαῖςθερμοῖς
ACCθερμούςθερμάςθερμά
θερμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heat
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθερμότηςθερμότητες
GENθερμότητοςθερμοτήτων
DATθερμότητιθερμότησιν
ACCθερμότηταθερμότητας
θερμότητος
θερμούς
θερμῷ
θερμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eagerly
θέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: summer, heat
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθέροςθέρη
GENθέρουςθερῶν
DATθέρειθέρεσι(ν)
ACCθέροςθέρη
θέρους
θές
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τίθημι
θέσει
θέσεις
θέσθαι
θέσθε
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: τίθημι
θέσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
θέσιν
θέσις
Feminine
 SingularPlural
NOMθέσιςθέσεις
GENθέσεωςθέσεων
DATθέσειθέσεσι(ν)
ACCθέσι(ν)θέσεις
θεσμόν
θεσμός
Masculine
 SingularPlural
NOMθεσμόςθεσμοί
GENθεσμοῦθεσμῶν
DATθεσμῷθεσμοῖς
ACCθεσμόνθεσμούς
VOCθεσμέθεσμοί
θεσμούς
θεσμῶν
θέτε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τίθημι
θέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run
 • Cognates: ἐκθέω
 • Forms:
  • θέωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
θεῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: θεός
θέωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: θέω
θεῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: θεός
θεωρεῖ
θεώρει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θεωρέω
θεωρεῖν
θεωρεῖς
θεωρεῖσθαι
θεωρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θεωρέω
θεωρεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θεωρέω
θεωρέω
 • Present
 • θεωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θεώρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • θεωρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • θεωρεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θεωρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θεωρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • θεωρῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • θεωρουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • θεωρούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • θεωρούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • θεωροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • θεωροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • θεωροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • θεωροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • θεωρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • θεωροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • θεωροῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • θεωροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θεωροῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θεωρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • θεωρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • θεωρῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θεωρῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θεωρεῖτε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • θεωρῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐθεώρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθεώρεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐθεωρεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐθεωρεῖτο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • ἐθεωροῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐθεώρουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Future
 • θεωρηθήσεται Verb: Fut Ind Pass 3rd Sing
 • θεωρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἐθεωρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεωρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐθεώρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • θεωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • θεωρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • θεωρήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • θεωρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θεωρήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • θεωρήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐθεώρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
θεωρῇ
θεωρηθήσεται
θεωρῆσαι
θεωρήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρήσασα
θεωρήσῃ
θεωρήσουσιν
θεωρήσωσι
θεωρήσωσιν
θεωρῆτε
θεωρητόν
θεωρητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • something seen
  • something to be reached by contemplation or in a vision
 • Forms:
  • θεωρητόν Adj: Nom Sing Neut
θεωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sight, spectacle, appearance
  • something unusual that is visually observed
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεωρίαθεωρίαι
GENθεωρίαςθεωριῶν
DATθεωρίᾳθεωρίαις
ACCθεωρίανθεωρίας
VOCθεωρίαθεωρίαι
θεωρίᾳ
θεωρίαν
θεωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • envoy (sent as an ambassador to consult an oracle or leader)
  • a spectator (at athletic games)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθεωρόςθεωροί
GENθεωροῦθεωρῶν
DATθεωρῷθεωροῖς
ACCθεωρόνθεωρούς
VOCθεωρέθεωροί
θεωρουμένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: θεωρέω
θεωρούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc (2Macc 4:19)
 • Root: θεωρός
θεωροῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: θεωρέω
θεωροῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: θεωρέω
θεωροῦσι
θεωροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρῶ
θεωρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρῶσι
θεωρῶσιν