θλαδίαν
θλαδίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eunuch, gelding, castrated male
 • Forms:
  • θλαδίαν Noun: Acc Sing Masc
θλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bruise, breach
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθλάσμαθλάσματα
GENθλάσματοςθλασμάτων
DATθλάσματιθλάσμασι(ν)
ACCθλάσμαθλάσματα
θλάσμασι(ν)
θλάσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θλάω
θλάσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: θλάω
θλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to crush, bruise
  • to break (a seal)
  • to hit hard
 • Cognates: θλάω, καταθλάω, συνθλάω
 • Forms:
  • ἔθλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔθλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔθλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθλάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἔθλων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • θλάσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τεθλακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • τεθλασμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • τεθλασμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
θλῖβε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίβει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίβειν
θλιβείς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θλίβω
θλιβέντες
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβέντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: θλίβω
θλιβέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβῆναι
θλιβῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλίβομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: θλίβω
θλιβόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: θλίβω
θλιβομένας
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: θλίβω
θλιβόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλιβόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλιβομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλιβομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλιβόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: θλίβω
θλίβω
 • Present
 • θλιβομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • θλιβομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • θλίβει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • θλιβῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • θλιβῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θλιβομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • θλίβειν Verb: Pres Act Infin
 • θλῖβε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • θλιβείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θλίβεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θλιβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • θλίβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • θλιβόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • θλιβομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • θλιβόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • θλιβόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • θλίβοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • θλίβοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • θλίβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • θλίβοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • θλιβόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • θλίβουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • θλιβουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • θλίβωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • θλίβων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • θλίβωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἔθλιβε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔθλιβεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθλίβετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἔθλιβον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • θλιβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • θλιβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • θλιβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • θλίψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • θλίψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • θλιβέντες Verb: 1Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐθλίβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθλίβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθλίβητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἔθλιψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔθλιψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θλῖψαι Verb: Aor Act Infin
 • θλίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • θλιψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • θλίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θλίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • θλίψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • θλιβέντα
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • θλιβέντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • θλιβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • Perfect
 • τεθλιμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • τεθλιμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • τεθλιμμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
θλίβωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: θλίβω
θλιβῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλίβωσι(ν)
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλιμμόν
θλιμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: affliction, oppression
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθλιμμόςθλιμμοί
GENθλιμμοῦθλιμμῶν
DATθλιμμῷθλιμμοῖς
ACCθλιμμόνθλιμμούς
VOCθλιμμέθλιμμοί
θλῖψαι
θλίψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιψάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίψει
θλίψεις
θλίψεσι(ν)
θλίψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: θλίβω
θλίψεων
θλίψεως
θλίψῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θλίβω
θλῖψιν, θλίψιν
θλῖψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trouble, oppressive circumstance, distressful circumstance
  • pressure, affliction, anguish, burden, persecution, tribulation
  • forced reduction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθλῖψις
θλίψις
θλίψεις
GENθλίψεωςθλίψεων
DATθλίψειθλίψεσι(ν)
ACCθλῖψινθλίψεις
θλίψις
θλίψωσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω