θλαδίαν
θλαδίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eunuch, gelding, castrated male
 • Forms:
  • θλαδίαν Noun: Acc Sing Masc
θλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bruise, breach
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθλάσμαθλάσματα
GENθλάσματοςθλασμάτων
DATθλάσματιθλάσμασι(ν)
ACCθλάσμαθλάσματα
θλάσμασι
θλάσμασιν
θλάσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θλάω
θλάσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: θλάω
θλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to crush, bruise
  • to break (a seal)
  • to hit hard
 • Cognates: θλάω, καταθλάω, συνθλάω
 • Forms:
  • ἔθλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔθλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔθλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐθλάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἔθλων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • θλάσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • τεθλακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • τεθλασμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • τεθλασμένον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
θλῖβε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίβει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίβειν
θλιβείς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θλίβω
θλιβέντες
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβέντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβεσθαι
θλιβέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβῆναι
θλιβῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλιβήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλίβομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: θλίβω
θλιβόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • Root: θλίβω
θλιβομένας
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: θλίβω
θλιβόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλιβομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θλίβω
θλιβομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλιβόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίβουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιβουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: θλίβω
θλίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to press upon, squeeze, crowd, crush
   • to knead (flour, clay)
   • to press together, compress, make narrow
   • to oppress, afflict, distress, torment, trouble
  • Passive:
   • to be jammed full
   • to become restricted, narrow
 • Cognates: ἀποθλίβω, ἐκθλίβω, παραθλίβω, προσθλίβω, θλίβω, συνθλίβω
 • Forms:
  • θλιβομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • θλιβομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • θλίβει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • θλιβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • θλιβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • θλιβῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • θλιβῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • θλιβομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • θλιβέντες Verb: 1Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • θλίβειν Verb: Pres Act Infin
  • θλῖβε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἔθλιβε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔθλιβεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐθλίβετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐθλίβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθλίβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθλίβητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἔθλιβον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔθλιψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔθλιψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • θλιβείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • θλιβέντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • θλίβεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • θλιβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • θλιβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • θλιβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • θλίβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • θλιβόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • θλιβομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • θλιβόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • θλιβόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • θλίβοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • θλίβοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • θλίβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θλίβοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • θλιβόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θλίβουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • θλιβουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • θλίβωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • θλίβων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θλίβωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • θλῖψαι Verb: Aor Act Infin
  • θλίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • θλιψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • θλίψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • θλίψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • θλίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • θλίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • θλίψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • τεθλιμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • τεθλιμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • τεθλιμμένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • θλιβέντα
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
θλίβωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: θλίβω
θλίβων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θλίβω
θλιβῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλίβωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω
θλιμμόν
θλιμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: affliction, oppression
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθλιμμόςθλιμμοί
GENθλιμμοῦθλιμμῶν
DATθλιμμῷθλιμμοῖς
ACCθλιμμόνθλιμμούς
VOCθλιμμέθλιμμοί
θλῖψαι
θλίψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλιψάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θλίβω
θλίψει
θλίψεις
θλίψεσι
θλίψεσιν
θλίψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: θλίβω
θλίψεων
θλίψεως
θλίψῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θλίβω
θλίψητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θλίβω
θλῖψιν, θλίψιν
θλῖψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trouble, oppressive circumstance, distressful circumstance
  • pressure, affliction, anguish, burden, persecution, tribulation
  • forced reduction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθλῖψις
θλίψις
θλίψεις
GENθλίψεωςθλίψεων
DATθλίψειθλίψεσι(ν)
ACCθλῖψινθλίψεις
θλίψις
θλίψωσι
θλίψωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θλίβω