θῇ
θῆκαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: θήκη
θήκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θήκη
θήκη
Feminine
 SingularPlural
NOMθήκηθῆκαι
GENθήκηςθηκῶν
DATθήκῃθήκαις
ACCθήκηνθήκας
VOCθήκηθῆκαι
θήκην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θήκη
θήκης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θήκη
θηκῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: θήκη
θηλάζει
θηλάζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θηλάζω
θηλάζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: θηλάζω
θηλάζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: θηλάζω
θηλαζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θηλάζω
θηλαζούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: θηλάζω
θηλαζούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: θηλάζω
θηλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to nurse, suckle, give suck
 • Cognates: ἐκθηλάζω
 • Forms:
  • ἐθήλαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐθήλασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθήλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθήλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐθήλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • θηλάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θηλάζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • θηλάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • θηλάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • θηλαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θηλαζούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • θηλαζούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • θηλάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θηλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • θηλάσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • θηλάσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • θηλάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θηλάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • θήλασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θηλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
θηλάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θηλάζω
θηλάσαι
θηλάσασαν
θηλάσει
θηλάσειεν
θηλάσεις
θηλάσητε
θήλασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θηλάζω
θήλεια
θηλείᾳ
θήλειαι
θηλείαις
θήλειαν
θηλείας
θηλικά
θῆλυ
θηλυκόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θηλυκός
θηλυκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: female, woman-like
 • Forms:
  • θηλυκόν
   • Adj: Nom Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • θηλυκοῦ Adj: Gen Sing Neut
θηλυκοῦ
θηλυμανεῖς
θηλυμανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • oversexed, mad after women, lusty, lustful
  • like an animal in heat, sexually aroused
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθηλυμανήςθηλυμανές
GENθηλυμανοῦς
DATθηλυμανεῖ
ACCθηλυμανῆθηλυμανές
Plural
 MascFemNeut
NOMθηλυμανεῖςθηλυμανῆ
GENθηλυμανῶν
DATθηλυμανέσι(ν)
ACCθηλυμανεῖςθηλυμανῆ
θῆλυν
θῆλυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: female, hen, mare, woman
 • Forms:
  • θηλικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • θηλείᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • θήλειαι Adj: Nom Plur Fem
  • θηλείαις Adj: Dat Plur Fem
  • θήλειαν Adj: Acc Sing Fem
  • θηλείας Adj: Gen Sing Fem
  • θῆλυ Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • θῆλυν Adj: Acc Sing Masc
θημωνιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heap (of sheaves, frogs, corpses, salt, wheat, water)
θήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wild animal, wild beast, beast of prey
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθήρθῆρες
GENθηρόςθηρῶν
DATθηρί(ν)θηρσί(ν)
ACCθῆραθῆρας
VOCθήρθῆρες
θήρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • net, trap, snare
  • a hunting of wild beasts, the chase
  • animal caught by hunting
  • venison
 • Forms:
  • θήραν Noun: Acc Sing Fem
  • θήρας Noun: Gen Sing Fem
  • θήρᾳ Noun: Dat Sing Fem
θήρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: θήρα
θήραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θήρα
θήρας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θήρα
θῆρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θήρα
θῆρες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: θήρ
θηρευθήσονται
θήρευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • spoil, prey
  • animal caught by hunting
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθήρευμαθηρεύματα
GENθηρεύματοςθηρευμάτων
DATθηρεύματιθηρεύμασι(ν)
ACCθήρευμαθηρεύματα
θηρεύματα
θηρευόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: θηρεύω
θηρευόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: θηρεύω
θηρεύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: θηρεύω
θηρευόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: θηρεύω
θηρεῦσαι
θηρεύσαισαν
θηρεύσας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: θηρεύω
θηρεύσει
θηρεύσεις
θηρεύσῃ
θήρευσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θηρεύω
θηρεύσουσιν
θηρευτάς
θηρευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hunter, huntsman
  • decoy partridge
 • Forms:
  • θηρευτάς Noun: Acc Plur Masc
  • θηρευτῶν Noun: Gen Plur Masc
θηρευτῶν
θηρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hunt, catch
 • Forms:
  • ἐθηρεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθηρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐθήρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • θηρευόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • θηρευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • θηρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θηρευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • θηρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • θηρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • θηρεύσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • θηρεύσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • θηρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • θηρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • θηρεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • θήρευσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θηρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
θηρία
θηριάλωτον
θηριάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: taken by beasts, caught and torn by wild beasts
 • Forms:
  • θηριάλωτον Adj: Acc Sing Neut
  • θηριαλώτου Adj: Gen Sing Neut
θηριαλώτου
θηρίν
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: θήρ
θηριόβρωτος
θηρίοις
θηριομαχέω
θηριομαχῆσαι
θηριομαχῶ
θηρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wild animal, wild beast, a dangerous animal, venomous beast, undobesticated land animal
 • Forms:
  • θηρία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • θηρίᾳ Noun:
  • θηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • θηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • θηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • θηρίων Noun: Gen Plur Neut
θηριόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: θηριόω
θηρίου
θηριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make into a wild beast
  • Middle:
   • to rage within one's mind, rage inwardly
  • Passive:
   • to become like a wild beast
   • to become wild
   • to be brutal
   • to be savage
 • Forms:
  • θηριόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • τεθηριωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
θηρίῳ
θηριώδει
θηριωδέστατε
θηριώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • savage, fierce
  • wild and harmful
  • full of wild beasts, infested by them
 • Forms:
  • θηριώδει Adj: Dat Sing Masc
  • θηριωδέστατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
θηριωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fiercely, furiously
θηρίων
θηρός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: θήρ
θηρσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: θήρ
θής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hired man
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθήςθῆτες
GENθητόςθητῶν
DATθητίθησί
ACCθῆταθῆτας
VOCθήςθῆτες
θῇς
θησαυρίζει
θησαυρίζειν
θησαυρίζεις
θησαυρίζεται
θησαυρίζετε
θησαυρίζοντες
θησαυρίζουσιν
θησαυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to amass (wealth), store up (treasure), treasure, hoard
 • Cognates: ἀποθησαυρίζω
 • Forms:
  • ἐθησαύρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐθησαυρίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐθησαύρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • θησαυρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • θησαυρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • θησαυρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • θησαυρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • θησαυρίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • θησαυρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • θησαυρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • θησαυρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • θησαυρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • τεθησαυρίσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • τεθησαυρισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
θησαυρίζων
θησαυρίσαι
θησαύρισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a store, treasure, hoard, stockpile, accumulated possessions
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθησαύρισμαθησαυρίσματα
GENθησαυρίσματοςθησαυρισμάτων
DATθησαυρίσματιθησαυρίσμασι(ν)
ACCθησαύρισμαθησαυρίσματα
θησαυρίσματα
θησαυροί
θησαυροῖς
θησαυρόν
θησαυρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • treasury, treasure chest
  • storehouse, storeroom, storage place
  • what is stored (e.g., treasure, a deposit, wealth)
 • Forms:
  • θησαυροί Noun: Nom Plur Masc
  • θησαυροῖς Noun: Dat Plur Masc
  • θησαυρόν Noun: Acc Sing Masc
  • θησαυροῦ Noun: Gen Sing Masc
  • θησαυρούς Noun: Acc Plur Masc
  • θησαυρῷ Noun: Dat Sing Masc
  • θησαυρῶν Noun: Gen Plur Masc
θησαυροῦ
θησαυρούς
θησαυροφύλακι
θησαυροφύλαξ
θησαυρῷ
θησαυρῶν
θήσει
θήσειν
θήσεις
θήσεσθαι
θήσεται
θήσετε
θήσῃ
θῆσθε
θήσομαι
θήσομεν
θήσονται
θήσουσι
θήσουσιν
θήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τίθημι
θῆται