μή
 • Parse: particle
 • Meaning: no, not, any but (that), forbear, God forbid, lack, lest, neither, never, in no way, none, nor, cannot, nothing, that not, untaken, without
 • Note: Usually placed immediately before a verb and thus negativing the entire statement. The verb, if not infinitive, imperative or participle , is mostly in the subjunctive mood.
μήγε
 • Parse: particle
 • Meaning: otherwise, no, not, any but (that), forbear, God forbid, lack, lest, neither, never, in no way, none, nor, cannot, nothing, that not, untaken, without
μηδ᾿
μηδαμόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • from no place, from nowhere, from no side
  • by no means
μηδαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, certainly not, not so, absolutely not
μηδέ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither, nor (yet), (no) not (once, so much as)
 • Forms:
  • μηδ᾿ Conjunction
μηδείς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • no one, not even one, no man
  • nothing
  • without delay
 • Forms:
  • μηδεμία Adj: Nom Sing Fem
  • μηδεμίαν Adj: Acc Sing Fem
  • μηδεμιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • μηδέν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μηδένα Adj: Acc Sing Masc
  • μηδενί
   • Adj: Dat Sing Neut
   • Adj: Dat Sing Masc
  • μηδενός Adj: Gen Sing Neut
  • μηθείς Adj: Nom Sing Masc
  • μηθέν Adj: Acc Sing Neut
  • μηθενός Adj: Gen Sing Masc
μηδεμία
μηδεμίαν
μηδεμιᾶς
μηδέν
μηδένα
μηδενί
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc
 • Root: μηδείς
μηδενός
μηδέποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never, not even ever
μηδέπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet
μηθαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, certainly not, not so
μηθείς
μηθέν
μηθενός
μηθέτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neither one (of two mentioned)
 • Forms:
  • μηθετέρῳ Adj: Dat Sing Masc
μηθετέρῳ
μήκει
μηκέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no longer, no more, not from now on, not...any longer
μῆκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: height, length, duration
 • Forms:
  • μήκει Noun: Dat Sing Neut
  • μήκους Noun: Gen Sing Neut
μήκους
μηκύνειν
μηκύνηται
μηκύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make something grow in height
  • to speak at length
  • to enlarge, lengthen
  • to delay, linger
 • Forms:
  • ἐμήκυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • μηκύνειν Verb: Pres/Fut Act Infin
  • μηκύνηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • μηκύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
μηκύνωσιν
μῆλα
μήλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of an apple-tree
 • Forms:
  • μηλίνῃ Adj: Dat Sing Fem
μηλίνῃ
μήλοις
μῆλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • apple fruit, any tree-fruit
  • apple tree
  • cheek (of one's face)
 • Forms:
  • μῆλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • μήλοις Noun: Dat Plur Neut
μηλωταῖς
μηλωτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sheepskin, goatskin, rough wooly skin
 • Forms:
  • μηλωταῖς Noun: Dat Plur Fem
  • μηλωτῇ Noun: Dat Sing Fem
  • μηλωτήν Noun: Acc Sing Fem
μηλωτῇ
μηλωτήν
μήν
 • Parse: particle
 • Meaning: and yet, indeed, surely, now then, certainly, truly
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • month
  • new moon
 • Forms:
  • μῆνα Noun: Acc Sing Masc
  • μῆνας Noun: Acc Plur Masc
  • μῆνες Noun: Nom Plur Masc
  • μηνί Noun: Dat Sing Masc
  • μηνός Noun: Gen Sing Masc
  • μηνῶν Noun: Gen Plur Masc
  • μησίν Noun: Dat Plur Masc
μῆνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: μήν
μῆνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: μήν
μῆνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: μήν
μηνί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: μήν
μηνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one month old, monthly
 • Forms:
  • μηνιαίου Adj: Gen Sing Masc
μηνιαίου
μηνίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wrath, cause of wrath, fury
μηνιάσῃς
μηνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act with anger against
  • to bear a grudge against
  • to be angry, hate, have hatred
 • Forms:
  • μηνιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
μηνιεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μηνίω
μηνιεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: μηνίω
μῆνιν
μῆνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strong anger, implacable anger, rage
  • vengefulness, vehemence
 • Forms:
  • μῆνιν Noun: Acc Sing Fem
μηνίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μηνίω
μηνίσεως
μηνίσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μηνίω
μήνισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wrath, anger
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμήνισιςμηνίσεις
GENμηνίσεωςμηνίσεων
DATμηνίσειμηνίσεσι(ν)
ACCμήνισι(ν)μηνίσεις
μηνίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crescent-shaped ornament, pendant, necklace
 • Forms:
  • μηνίσκους Noun: Acc Plur Masc
  • μηνίσκων Noun: Gen Plur Masc
μηνίσκους
μηνίσκων
μηνίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act with anger against
  • to be wroth, be angry, carry a grudge
 • Forms:
  • μηνιῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μηνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μηνιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μηνίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μηνίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μηνιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
μηνιῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μηνίω
μηνιῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μηνίω
μηνός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: μήν
μηνύειν
μηνυθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: μηνύω
μηνυθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: μηνύω
μηνυθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: μηνύω
μηνύσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μηνύω
μηνύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μηνύω
μηνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make known, show, reveal, disclose
   • to give new information about something, give a tip
   • to inform, tell
   • to report, declare
   • to intimate
   • to denounce, give harmful information about someone
  • Passive:
   • to be mentioned
   • to be betrayed
 • Cognates: καταμηνύω, μηνύω, προμηνύω
 • Forms:
  • ἐμηνύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμήνυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μηνύειν Verb: Pres Act Infin
  • μηνυθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • μηνυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • μηνυθέντων Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μηνύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • μηνύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μηνύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μεμηνύκαμεν Verb: Pref Act Ind 1st Plur
μηνύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μηνύω
μηνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: μήν
μήποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in order that … not (used with Aorist subjunctive to express apprehension)
  • perhaps, if peradventure, perchance
  • out of the fear that, fearing
  • what if? e.g., "What if I do that and the result is not what you expect?" (See Gen. 24:5)
  • a clause that suspects the worst, e.g., "If you go, I am afraid that such and such will happen."
  • lest (at any time, haply), not at all, whether or not
  • not ever
  • also if (or lest) ever (or perhaps)
 • Note:
μήπου
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: lest
 • Note: Also in two words: μή που
μήπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet
μήπως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • perhaps, lest somehow
  • lest (by any means, by some means, haply, perhaps)
  • to avert the possibility that. πρόσεχε μήπως ὀλισθῃς = Watch out in case you slip (Sir 28:26)
μηρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thigh (of sacrificial animal)
  • slices (of meat) cut from the thighs, thigh bone
 • Forms:
  • μηρίων Noun: Gen Plur Neut
μηρίων
μηροί
μηροῖς
μηρόν
μηρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • thigh
  • the outer side of the leg where a sword is worn
  • the base of (a mountain)
  • the inner recess of (something, e.g., cave)
  • Plural: loins (as the source of procreative power)
 • Forms:
  • μηροί Noun: Nom Plur Masc
  • μηροῖς Noun: Dat Plur Masc
  • μηρόν Noun: Acc Sing Masc
  • μηροῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μηρούς Noun: Acc Plur Masc
  • μηρῷ Noun: Dat Sing Masc
  • μηρῶν Noun: Gen Plur Masc
μηροῦ
μηρούς
μηρυκᾶται
μηρυκισμόν
μηρυκισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cud, chewing the cud
 • Forms:
  • μηρυκισμόν Noun: Acc Sing Masc
μηρύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to draw up, furl, gather up, wind up wool
 • Forms:
  • μηρυομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
μηρυομένη
μηρῷ
μηρῶν
μησίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: μήν
μήτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither, or/nor, so as much, not even
μῆτερ
μητέρα
μητέρας
μητέρες
μητέρων
μήτηρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mother (i.e., a female parent who has given birth to a child)
  • the ultimate origin
  • a leading female figure and patron (e.g., Deborah)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμήτηρμητέρες
GENμητρόςμητέρων
DATμητρίμητράσι(ν)
ACCμητέραμητέρας
VOCμῆτερμητέρες
μήτι
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • not, not yet
  • whether at all
  • lest anyone, lest anything
  • thaat no one, that nothing
 • Note: the particle is usually not expressed, except by the form of the question
μήτιγε
 • Parse: particle
 • Meaning: let alone, not to speak of
μήτις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • no one
  • μήτις ὑμῶν (none of you)
μήτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: womb, the matrix
 • Forms:
  • μήτρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μήτραν Noun: Acc Sing Fem
  • μήτρας Noun: Gen Sing Fem
μήτρᾳ
μητραλῴαις
μητραλῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer of mothers; a mother-killer, i.e., matricide
 • Forms:
  • μητραλῴαις Noun: Dat Plur Masc
  • μητρολῴαις Noun: Dat Plur Masc
μήτραν
μήτρας
μητράσι
μητράσιν
μητρί
μητρολῴαις
μητροπόλεσιν
μητροπόλεων
μητρόπολιν
μητρόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: capital city, chief city, a mother city, i.e., "metropolis"
 • Forms:
  • μητροπόλεσι(ν) Noun: Dat Plur Fem
  • μητροπόλεων Noun: Gen Plur Fem
  • μητρόπολιν Noun: Acc Sing Fem
μητρός
μητρῴας
μητρῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of a mother, a mother's
 • Forms:
  • μητρῴας Adj: Gen Sing Fem
μηχαναῖς
μηχανάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plot against, make plans for someone's overthrow
  • to plan, devise, contrive, prepare, make ready
 • Forms:
  • ἐμηχανᾶτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμηχανῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • μεμηχανευμένων Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • μεμηχανημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Neut
  • μηχανᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μηχανώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
μηχανάς
μηχανᾶσθαι
μηχανεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to invent, devise, prepare, make ready
 • Forms:
  • μεμηχανευμένας Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
μηχανή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a war engine
  • a crane, an instrument, machine, mechanical device
  • a contrivance, wiles
  • a plan intended to accomplish something
 • Forms:
  • μηχαναῖς Noun: Dat Plur Fem
  • μηχανάς Noun: Acc Plur Fem
  • μηχανήν Noun: Acc Sing Fem
  • μηχανῶν Noun: Gen Plur Fem
  • μηχανῆς Noun: Gen Sing Fem
μηχάνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • war machine, an engine (of war) (e.g., a catapult)
  • a construction device
  • an elaborate construction
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμηχάνημαμηχανήματα
GENμηχανήματοςμηχανημάτων
DATμηχανήματιμηχανήμασι(ν)
ACCμηχάνημαμηχανήματα
μηχανήμασιν
μηχανήματα
μηχανήν
μηχανῆς
μηχανώμενοι
μηχανῶν