χλαῖνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloak, mantle, cape, upper garment
 • Forms:
Feminine
NOMχλαῖναχλαῖναι
GENχλαίνηςχλαίνων
DATχλαίννῃχλαίναις
ACCχλαῖνανχλαίνας
VOCχλαῖναχλαῖναι
χλαίνας
χλαμύδα
χλαμύδος
χλαμύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a robe, a military cloak, short mantle (worn by soldiers)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχλαμύςχλαμύδες
GENχλαμύδοςχλαμύδων
DATχλαμύδιχλαμύσι
ACCχλαμύδαχλαμδας
χλευάζεις
χλευάζετε
 • Parse:
  • Verb: Imp/Pres Act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
 • Root: χλευάζω
χλευάζοντες
χλευάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: χλευάζω
χλευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mock, jeer, sneer, scoff at, ridicule
 • Cognates: χλευάζω, διαχλευάζω
 • Forms:
  • ἐχλεύαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • χλευάζετε
   • Verb: Imp/Pres Act ind 2nd plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
  • χλευάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • χλευάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • χλευάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • χλευάζουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
χλευάσασα
χλεύασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mockery, object of mockery, target of scoffing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχλεύασμαχλευάσματα
GENχλευάσματος$μάτων
DATχλευάσματιχλευάσμασι(ν)
ACCχλεύασμαχλευάσματα
χλευασμόν
χλευασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • something that causes someone to be scoffed at
  • derision, a joke, object of mockery
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχλευασμόςχλευασμοί
GENχλευασμοῦχλευασμῶν
DATχλευασμῷχλευασμοῖς
ACCχλευασμόνχλευασμούς
VOCχλευασμέχλευασμοί
χλεύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scorn, ridicule
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχλεύηχλεῦαι
GENχλεύηςχλευῶν
DATχλεύῃχλεύαις
ACCχλεύηνχλεύας
VOCχλεύηχλεῦαι
χλεύης
χλιαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tepid, lukewarm
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχλιαρόςχλιαράχλιαρόν
GENχλιαροῦχλιαρᾶςχλιαροῦ
DATχλιαρῷχλιαρᾷχλιαρῷ
ACCχλιαρόνχλιαράνχλιαρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχλιαροίχλιαραίχλιαρά
GENχλιαρῶν
DATχλιαροῖςχλιαραῖςχλιαροῖς
ACCχλιαρούςχλιαράςχλιαρά
χλιδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ornament, bracelet, anklet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχλιδώνχλιδῶνες
GENχλιδῶνοςχλιδώνων
DATχλιδῶνιχλιδῶσι(ν)
ACCχλιδῶναχλιδῶνας
VOCχλιδώνχλιδῶνες
χλιδῶνα
χλιδῶνας
χλόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • green (the colour)
  • new grass, young grass, tender grass
  • the first shoot of plants
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχλόηχλόαι
GENχλόηςχλοῶν
DATχλόῃχλόαις
ACCχλόηνχλόας
VOCχλόηχλόαι
χλόῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χλόη
χλοηφόρον
χλοηφόρος
Singular
 MascFemNeut
NOMχλοηφόροςχλοηφόρον
GENχλοηφόρου
DATχλοηφόρῳ
ACCχλοηφόρον
Plural
 MascFemNeut
NOMχλοηφόροιχλοηφόρα
GENχλοηφόρων
DATχλοηφόροις
ACCχλοηφόρουςχλοηφόρα
χλόην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χλόη
χλόης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χλόη
χλωρά
χλωραί
χλωράν
χλωράς
 • Parse:
  • Adj: Acc plur fem
  • Adj: Gen Sing fem
 • Root: χλωρός
χλωρίζουσα
χλωριζούσας
χλωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be greenish, be pale
 • Forms:
  • χλωρίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • χλωριζούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
χλωροί
χλωρόν
χλωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (light) green, pale, pale green (colour)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχλωρόςχλωράχλωρόν
GENχλωροῦχλωρᾶςχλωροῦ
DATχλωρῷχλωρᾷχλωρῷ
ACCχλωρόνχλωράνχλωρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχλωροίχλωραίχλωρά
GENχλωρῶν
DATχλωροῖςχλωραῖςχλωροῖς
ACCχλωρούςχλωράςχλωρά
χλωρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: yellow, greenness, pale greenish, yellow (as of gold)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχλωρότηςχλωρότητες
GENχλωρότητοςχλωροτήτων
DATχλωρότητιχλωρότησιν
ACCχλωρότηταχλωρότητας
χλωρότητι
χλωροῦ
χλωρῷ
χλωρῶν