χλαῖνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloak, mantle, cape, upper garment
 • Forms:
χλαίνας
χλαμύδα
χλαμύδος
χλαμύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a robe, a military cloak, short mantle (worn by soldiers)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχλαμύςχλαμύδες
GENχλαμύδοςχλαμύδων
DATχλαμύδιχλαμύσι
ACCχλαμύδαχλαμύδας
χλευάζεις
χλευάζετε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect/Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: χλευάζω
χλευάζοντες
χλευάζουσιχλευάζουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χλευάζω
χλευάζω
 • Meaning: to mock, jeer, sneer, scoff at, ridicule
 • Forms:
  • ἐχλεύαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐχλεύαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • χλευάζετε Verb: Imperfect/Pres Act Ind 2nd Plur
  • χλευάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • χλευάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • χλευάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • χλευάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • χλευάζουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • χλευάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
χλευάσασα
χλεύασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mockery, object of mockery, target of scoffing
 • Forms:
χλευασμόν
χλευασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • something that causes someone to be scoffed at
  • derision, a joke, object of mockery
χλεύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scorn, ridicule
 • Forms:
χλεύης
χλιαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tepid, lukewarm
 • Forms:
χλιδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ornament, bracelet, anklet
 • Forms:
χλιδῶνα
χλιδῶνας
χλόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • green (the colour)
  • new grass, young grass, tender grass
  • the first shoot of plants
 • Forms:
χλόῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χλόη
χλόην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χλόη
χλόης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χλόη
χλοηφόρον
χλοηφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bearing green grass, covered with leaves, covered with green
 • Forms:
χλωρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: χλωρός
χλωραί
χλωράν
χλωράς
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: χλωρός
χλωρίζουσα
χλωριζούσας
χλωρίζω
 • Meaning: to be greenish, be pale
 • Forms:
  • χλωρίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • χλωριζούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
χλωροί
χλωρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χλωρός
χλωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • (light) green, pale
  • pale green (colour)
 • Forms:
χλωρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: yellow, greenness, pale greenish, yellow (as of gold)
 • Forms:
χλωρότητι
χλωροῦ
χλωρῷ
χλωρῶν