χήλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a cloven hoof
  • a horse's hoof
 • Forms:
  • χηλῶν Noun: Gen Plur Fem
χηλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χήλη
χήρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widow
 • Forms:
  • χήρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • χῆραι Noun: Nom Plur Fem
  • χήραις Noun: Dat Plur Fem
  • χήραν Noun: Acc Sing Fem
  • χήρας Noun: Acc Plur Fem
  • χηρῶν Noun: Gen Plur Fem
χήρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χήρα
χῆραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χήρα
χήραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χήρα
χήραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χήρα
χήρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χήρα
χηρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widowhood
 • Forms:
  • χηρείαν Noun: Acc Sing Fem
χηρείαν
χηρείας
χήρειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: widowed
 • Forms:
  • χηρείας Adj: Gen Sing Fem
χηρεύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: χηρεύω
χηρεύσεως
χήρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: widowhood
 • Forms:
  • χηρεύσεως Noun: Gen Sing Fem
χηρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be bereaved (of a husband), be a widow, be deprived, be forsaken
  • to bereave
  • to be without, lack
 • Forms:
  • ἐχήρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χηρεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
χηρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χήρα