αὐτά
 • Parse: Personal pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αὐτός
αὐταί 
 • Parse: Personal pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὗται 
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: οὗτος
αὐταῖς
 • Parse: Personal pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὐτάρκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • independence, sufficiency, competence
  • state of having necessities provided
  • self-satisfaction, contentedness, contentment, self-sufficiency
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὐτάρκεια 
GENαὐταρκείας 
DAT  
ACCαὐτάρκειαναὐταρκείας
αὐτάρκειαν
αὐταρκείας
αὐταρκέω
αὐτάρκη
αὐτάρκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-complacent, content, self-sufficient, contented, sufficient in oneself, having enough, independent
 • Forms:
  • αὐτάρκη Adj: Acc Plur Neut
  • αὐτάρκους Adj: Gen Sing Masc
αὐτάρκησεν
αὐτάρκους
αὐτάς
 • Parse: Personal pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὐτεπαινετός
αὐτεπαινέτους
αὐτή
 • Parse: Personal pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὑτῇ
 • Parse: Reciprocal pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὕτη
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτῇ
 • Parse: Personal pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὐτήκοον
αὐτήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who has heard, ear-witness
 • Forms:
  • αὐτήκοον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
αὐτήν
 • Parse: Personal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὑτήν
 • Parse: Reciprocal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτῆς
 • Parse: Personal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὐτῇς
 • Parse: Personal pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὑτῆς
 • Parse: Reciprocal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, forthwith, straightway, soon, shortly (in time)
  • for example
αὐτό
 • Parse: Personal pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αὐτός
αὐτοδέσποτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • absolute master of (someone)
  • able to claim sovereignty over
  • at one's own will, free
αὐτόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, from this place
αὐτόθι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • on the spot, there, in this place
  • at this point (in the account)
αὐτοί
 • Parse: Personal pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: αὐτός
αὐτοῖς
 • Parse: Personal pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτοῖς
 • Parse: Reciprocal pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οὗτος
αὐτοκατάκριτος
αὐτοκέλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-control, command self
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὐτοκέλευσιςαὐτοκελεύσεις
GENαὐτοκελεύσεωςαὐτοκελεύσεων
DATαὐτοκελεύσειαὐτοκελεύσεσι(ν)
ACCαὐτοκέλευσι(ν)αὐτοκελεύσεις
αὐτοκελεύσεως‎
αὐτοκράτορες
αὐτοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one's own master, absolute master of (someone), complete master
 • Forms:
  • αὐτοκράτορες Noun: Nom Plur Masc
αὐτολεξεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: expressly, in the very words
αὐτόματα
αὐτομάτη
αὐτόματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-moving, self-acting, moving of oneself, self-moved, spontaneous, lit.: automatic, of own accord, of self
 • Forms:
  • αὐτόματα Adj: Nom Plur Neut
  • αὐτομάτη Adj: Nom Sing Fem
αὐτομολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come voluntarily
  • to change sides
  • to desert
  • to be rebellious
 • Cognates: ἀπαυτομολέω
 • Forms:
  • αὐτομόλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • αὐτομολησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • αὐτομολήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • αὐτομόλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • αὐτομολούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ηὐτομόλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ηὐτομόλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
αὐτομόλησαν
αὐτομολησάντων
αὐτομολήσασιν
αὐτομόλησεν
αὐτομολούντων
αὐτόν 
 • Parse: Personal pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: αὐτός
αὑτόν 
 • Parse: Demostrative pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτόπται
αὐτόπτην
αὐτόπτης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eye-witness, self-seeing
 • Forms:
  • αὐτόπται Adj: Nom Plur Masc
  • αὐτοπτῶν Adj: Gen Plur Masc
αὐτόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eyewitness
 • Forms:
  • αὐτόπτην Noun: Acc Sing Masc
αὐτοπτῶν
αὐτός
 • Parse: Personal pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • As a personal pronoun: he, she, it
  • Nominative in Attributive position (i.e., immediately after an article): same
   • ὁ αὐτὸς ἀπόστολος = the same apostle
  • Nominative in Predicate position: himself, herself, itself
   • αὐτὸς ὁ ἀπόστολος = the apostle himself
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMαὐτόςαὐτήαὐτό
  GENαὐτοῦαὐτῆςαὐτοῦ
  DATαὐτῷαὐτῇαὐτῷ
  ACCαὐτόναὐτήναὐτό
  Plural
   MascFemNeut
  NOMαὐτοίαὐταίαὐτά
  GENαὐτῶναὐτῶναὐτῶν
  DATαὐτοῖςαὐταῖςαὐτοῖς
  ACCαὐτούςαὐτάςαὐτά
 • Forms:
  • αὐτά Personal pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • αὐταί Personal pronoun: Nom Plur Fem
  • αὐταῖς Personal pronoun: Dat Plur Fem
  • αὐτάς Personal pronoun: Acc Plur Fem
  • αὐτή Personal pronoun: Nom Sing Fem
  • αὐτῇ Personal pronoun: Dat Sing Fem
  • αὐτήν Personal pronoun: Acc Sing Fem
  • αὐτῆς Personal pronoun: Acc Sing Fem
  • αὐτῇς Personal pronoun: Dat Plur Fem
  • αὐτό Personal pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • αὐτοί Personal pronoun: Nom Plur Masc
  • αὐτοῖς Personal pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • αὐτόν Personal pronoun: Acc Sing Masc
  • αὐτοῦ Personal pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • αὐτούς Personal pronoun: Acc Plur Masc
  • αὐτῷ Personal pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  • αὐτῶν Personal pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
αὐτοσχεδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: haphazardly, randomly, accidentally, by chance, without previous planning
αὐτοσώρας
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at the same time, coincidentally
αὐτοῦ
 • Parse: Personal pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὐτοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the very place, here, there, in this place, in that place
αὑτοῦ
 • Parse: Reciprocal pronoun: Gen Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτούς
 • Parse: Personal pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: αὐτός
αὑτούς
 • Parse: Reciprocal pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: οὗτος
αὐτοφυής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-grown
 • Forms:
  • αὐτοφυέσι Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
αὐτοφυέσι
αὐτόφωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-detected, caught in the very act (of theft)
 • Forms:
  • αὐτοφώρῳ Adj: Dat Sing Masc
αὐτοφώρῳ
αὐτόχειρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-handed, one's own hand, doing personally
 • Forms:
  • αὐτόχειρες Adj: Nom Plur Masc
αὐτόχειρες
αὐτόχθονες
αὐτόχθονι
αὐτοχθόνων
αὐτόχθοσιν
αὐτόχθων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: native, indigenous, sprung from the land itself
 • Forms:
  • αὐτόχθονες Noun: Nom Plur Masc
  • αὐτόχθονι Noun: Dat Sing Masc
  • αὐτοχθόνων Noun: Gen Plur Masc
  • αὐτόχθοσιν Adj: Dat Plur Masc
αὐτῷ
 • Parse: Personal pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτῷ
 • Parse: Reciprocal pronoun: Dat Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτῶν
 • Parse: Personal pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτῶν
 • Parse: Reciprocal pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: οὗτος