αὐξάνει
αὐξάνειν
αὐξάνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: αὐξάνω
αὐξανέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνετε
αὐξανόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: αὐξάνω
αὐξανομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: αὐξάνω
αὐξανόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αὐξάνω
αὐξανόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αὐξάνω
αὐξανόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνοντα
αὐξάνου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: αὐξάνω
αὐξανούσης
αὐξάνουσιν
αὐξάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to grow in quantity; to increase its number

    αὐξανῶ σὲ σφόδρα
    I will increase you greatly (Gen `7:6)

   • to increase in size

    ὡς γῆν αὔξουσαν τὸ ἄνθος αὐτῆς
    as the land increases its flowers (Isaiah 61:11)

   • to increase (wealth and possessions)

    ὁ δὲ κύριος ηὔξησεν τὸν Ἰώβ
    the Lord increased the wealth of Job (Job 42:10)

   • to enhance the stature of, exalt, promote, magnify

    ηὔξησεν κύριος τὸν Ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους Ἰσραήλ
    the Lord promoted Joshua in the presence of all the people of Israel (Josh 4:14)

  • Passive:
   • to increase, grow in quantity or size

    αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς
    increase and multiply on the land (Gen 8:17)

   • to grow into maturity

    ηὐξήθησαν δὲ οἱ νεανίσκοι
    the boys grew into maturity (Gen 25:27)

   • to grow in quality

    ηὐξήθη εἰς ὕψος ἡ βασιλεία αὐτοῦ
    his kingdom was increased in loftiness (1Chron 14:2)

   • to increase in quality or size

    σελήνης ... αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει
    the moon ... increasing wonderfully in her changing (Sir 43:8)

   • to come into being

    οὐ μὴ αὐξηθῇ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἀνὴρ
    none of his seed will come into being as men(Jer 22:30)

 • Cognates: αὐξάνω, συναυξάνω, ὑπεραυξάνω
 • Forms:
 • Present
 • αὐξάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αὐξάνειν Verb: Pres Act Infin
 • αὐξάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • αὐξανέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
 • αὐξάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αὐξανόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • αὐξανομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • αὐξανόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • αὐξανόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • αὐξανόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • αὐξάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • αὐξάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • αὐξανούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • αὐξάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αὐξάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • αὔξει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αὔξειν Verb: Pres Act Infin
 • αὔξονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • αὔξουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Imperfect
 • ηὔξανε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ηὔξανεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • αὐξανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • αὐξηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • αὐξηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • αὐξήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • αὐξηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • αὐξηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • αὐξηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • αὐξηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • αὐξήσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
 • αὐξήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • αὔξησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • αὐξήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • αὐξήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ηὐξήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐξήθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ηὔξησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ηὔξησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ηὐξημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
αὐξανῶ
αὐξάνων
αὔξει
αὔξειν
αὐξηθέντες
αὐξηθῇ
αὐξηθῇς
αὐξηθήσεται
αὐξηθήσονται
αὐξηθῆτε
αὐξήσαι
αὐξήσας
αὐξήσει
αὔξησιν
αὔξησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: growth, increase, augmentation, amplification
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὔξησιςαὐξήσεις
GENαὐξήεωςαὐξήσεων
DATαὐξήσειαὐξήσεσι(ν)
ACCαὔξησιναὐξήσεις
αὔξησον
αὐξήσω
αὐξήσωμεν
αὔξονται
αὔξουσα
αὔξουσαν