αὐξάνει
αὐξάνειν
αὐξάνεσθε
αὐξανέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνετε
αὐξανόμενα
αὐξανομένης
αὐξανόμενοι
αὐξανόμενον
αὐξανόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνοντα
αὐξάνου
αὐξανούσης
αὐξάνουσιν
αὐξάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active Transitive: to increase, grow, cause to grow, cause to grow in quantity, cause to grow rich in possessions, to enhance the stature of
  • Passive Intransitive: to increase, grow in quantity or size; to come into being
 • Cognates: αὐξάνω, συναυξάνω, ὑπεραυξάνω
 • Forms:
  • αὐξάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αὐξάνειν Verb: Pres Act Infin
  • αὐξάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • αὐξανέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
  • αὐξάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • αὐξανόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • αὐξανομένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
  • αὐξανόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • αὐξανόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • αὐξανόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • αὐξάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • αὐξάνου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • αὐξανούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • αὐξάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • αὐξανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • αὐξάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • αὔξει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αὔξειν Verb: Pres Act Infin
  • αὐξηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • αὐξηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • αὐξηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • αὐξηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αὐξηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • αὐξηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • αὐξήσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • αὐξήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • αὐξήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αὔξησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • αὐξήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • αὐξήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • αὔξονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • αὔξουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ηὐξήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ηὐξήθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ηὔξανε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ηὔξανεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ηὐξημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ηὔξησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηὔξησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
αὐξανῶ
αὐξάνων
αὔξει
αὔξειν
αὐξηθέντες
αὐξηθῇ
αὐξηθῇς
αὐξηθήσεται
αὐξηθήσονται
αὐξηθῆτε
αὐξήσαι
αὐξήσας
αὐξήσει
αὔξησιν
αὔξησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: growth, increase, augmentation, amplification
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὔξησιςαὐξήσεις
GENαὐξήεωςαὐξήσεων
DATαὐξήσειαὐξήσεσι(ν)
ACCαὔξησιναὐξήσεις
αὔξησον
αὐξήσω
αὐξήσωμεν
αὔξονται
αὔξουσα
αὔξουσαν