οὐ
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning: no, not
 • Forms:
  • οὔκ Neg. particle
  • οὐκ Neg. particle
  • οὐχ Neg. particle
οὔ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no indeed, no!
οὗ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: place where
 • Note: esp. after a noun indicating locality
 • ----------
 • Parse: Relative Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὅς
οὐά
 • Parse: Interjection
 • Meaning: ahh!, aha!
οὐαί
 • Parse: Interjection
 • Meaning:
  • alas, woe
  • woeful state
οὐδ᾿
οὐδαμοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nowhere
οὐδαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, not
οὐδέ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: neither (indeed), never, no (more, nor, not), nor (yet), (also, even, then) not (even, so much as), nothing, so much as
 • Forms:
  • οὐδ᾿ Adverb
οὐδείς
οὐδεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: no one, none, nobody, nothing, in no way, worthless, meaningless, invalid
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοὐδείς
οὐθείς
οὐδεμίαοὐδέν
οὐθέν
GENοὐδενός
οὐθενός
οὐραςοὐδενός
οὐθενός
DATοὐδενί
οὐθενί
οὐδεμιᾷοὐδενί
ACCοὐδέναοὐδεμίανοὐδέν
οὐθέν
οὐδεμία
οὐδεμιᾷ
οὐδεμίαν
οὐδέν
οὐδένα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: οὐδείς
οὐδενί
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οὐδείς
οὐδενός
οὐδέποτ᾿
οὐδέποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never, and not ever, neither at any time, nothing at any time
 • Forms:
  • οὐδέποτ᾿ Adverb
οὐδέπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never before (yet), not even yet, as yet not, not yet
οὐθείς
οὐθέν
οὐθενί
οὐθενός
οὐκ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὔκ
 • Parse:
  • Neg. particle
  • Also see: οὐ
 • Root: οὐ
οὐκέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after that (not), (not) any more, henceforth (hereafter) not, no longer (more), not as yet (now), now no more (not), yet (not)
οὐκοῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: then
οὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scar, lesion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοὐλήοὐλαί
GENοὐλῆςοὐλῶν
DATοὐλῇοὐλαῖς
ACCοὐλήνοὐλάς
VOCοὐλήοὐλαί
οὐλῇ
οὐλῆς
οὖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: curly (hair)
οὑμενοῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not at all, by no means
οὖν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and (so, truly), but, now (then), so (likewise then), then, therefore, verily, wherefore
οὗν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
οὗπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: precise, very place where, exact, same
οὔπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet, hitherto not
οὐρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tail
  • a person or group playing a subordinate role in a society
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοὐράοὐραί
GENοὐρᾶς
οὐράς
οὐρῶν
DATοὐρᾷοὐραῖς
ACCοὐράνοὐρᾶς
οὐράς
οὐράγει
οὐραγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in the rear, bring up the rear, lag behind, be last
 • Forms:
  • οὐράγει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • οὐραγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
οὐραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the rear, rearguard
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοὐραγίαοὐραγίαι
GENοὐραγίαςοὐραγιῶν
DATοὐραγίᾳοὐραγίαις
ACCοὐραγίανοὐραγίας
VOCοὐραγίαοὐραγίαι
οὐραγίαν
οὐραγοῦντες
οὐραί
οὐραῖς
οὐράν
οὐρανέ
οὐράνιον
οὐράνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: celestial, heavenly
 • Forms:
οὐρανίου
οὐρανίους
οὐρανίῳ
οὐρανίων
οὐρανόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from heaven, from the direction of heaven
οὐρανοί
οὐρανοῖς
οὐρανόν
οὐρανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: air, heaven, sky
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMοὐρανόςοὐρανοί
GENοὐρανοῦοὐρανῶν
DATοὐρανῷοὐρανοῖς
ACCοὐρανόνοὐρανούς
VOCοὐρανέοὐρανοί
οὐρανοῦ
οὐρανούς
οὐρανῷ
οὐρανῶν
οὐράς
οὐρᾶς
οὐρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to urinate
 • Forms:
  • οὐροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • οὐρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
οὔριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: οὔριος
οὔριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a fair wind; of or for urine
 • Forms:
  • οὔριον Adj: Nom/Acc Sing Neut
οὖρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: urine
οὐροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: οὐρέω
οὐρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: οὐρά
 • ----------
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: οὐρέω
οὖς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ear
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοὖςὦτα
GENὠτόςὤτων
DATὠτίὠσί(ν)
ACCοὖςὦτα
οὕς
 • Parse:
  • Relative Pronoun: Acc Plur Masc
  • Also see: οὖς
 • Root: ὅς
οὖσα
 • Parse: Part: Pres Nom Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαι
 • Parse: Part: Pres Nom Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαν
 • Parse: Part: Pres Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔσῃ
 • Parse: Part: Pres Dat Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
οὐσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: owned property, wealth, goods, substance, estate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοὐσίαοὐσίαι
GENοὐσίαςοὐσιῶν
DATοὐσίᾳοὐσίαις
ACCοὐσίανοὐσίας
VOCοὐσίαοὐσίαι
οὐσίαν
οὐσίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: οὐσία
οὖσιν
 • Parse: Part: Pres Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
οὐσῶν
 • Parse: Part: Pres Gen Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὗτινος
οὔτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither, none, nor (yet), (no, yet) not, nothing
οὗτοι
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: οὗτος
οὗτος
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοὗτος
οὑτοσί
αὕτητοῦτο
τοῦτ᾿
GENτούτου
αὑτοῦ
ταύτης
αὑτῆς
ταυτησί
τούτου
DATτούτῳ
αὑτῷ
ταύτῃ
αὑτῇ
τούτῳ
αὑτῷ
ACCτοῦτον
αὑτόν
τοῦον
ταύτην
αὑτήν
τοῦτο
τοῦτ᾿
Dual
 MascFemNeut
NOMτούτωτούτωτούτω
GENτούτοιντούτοιντούτοιν
DATτούτοιντούτοιντούτοιν
ACCτούτωτούτωτούτω
Plural
 MascFemNeut
NOMοὗτοιαὗταιταῦτα
GENτούτων
αὑτῶν
DATτούτοις
αὑτοῖς
ταύταις
ταύτῃσι
τούτοις
αὑτοῖς
ACCτούτους
αὑτούς
ταύταςταῦτα
ταῦθ᾿
ταῦτ᾿
οὑτοσί
οὕτω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • referring to what preceded: so, thus, consequently, accordingly
  • referring to what follows: in this way, as follow, likewise
  • denoting degree: so (great)
  • without further ado, just, simply
  • with a correlative word:

   καθάπερ ... οὕτως
   just as ... so
   (Rom. 12:4f; 1Cor 12:12; 2Cor 8:11)

   καθὼς ... οὕτως
   just as (even as) ... so
   (Luke 11:30; 17:26; John 3:14; 12:50; 14:31; 15:4; 2Cor 1:5; 10:7; Col 3:13; 1Thess 2:4)

   ὡς ... οὕτως
   as ... so
   (Isa 53:7; Act 8:32; 23:11; Rom 5:15, 18; 1Cor 7:17a; 2Cor 7:14)

   ὡσπερ ... οὕτως
   as ... so
   (Matt 12:40; 13:40; Luke 17:24; John 5:21, 26; Rom 5:12, 19, 21; 6:4)

   καθ᾿ ὅσον ... οὕτως
   according as ... so
   (Heb 9:27f)

   ὃν πρόπον ... οὕτως
   according to the manner which ... so
   (2Tim 3:8)

 • Forms:
  • οὕτως Adverb
οὕτως
οὐχ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὐχί
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning:
  • not indeed, no, not
  • surely it is the case that ...?