ἀπολῶ
ἀπόλωλα
ἀπολώλαμεν
ἀπολώλεκεν
ἀπολώλεκας
ἀπολωλεκέναι
ἀπολωλεκός
ἀπολωλεκόσι, ἀπολωλεκόσιν
ἀπολωλεκότες
ἀπολωλεκότι
ἀπολωλεκώς
ἀπόλωλεν
ἀπολωλός
ἀπολωλότα
ἀπολωλότας
ἀπολωλότων
ἀπολωλυιῶν
ἀπολωλώς
ἀπόλωμαι
ἀπολώμεθα
ἀπόλωνται