ἀπραγμάτευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: impracticable
ἄπρακτον
ἄπρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • disabling
  • unsuccessful, unable to reach the goal, frustrated
  • powerless, inability to reach anything
  • not done, left undone
 • Forms:
ἀπρέπεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indecent conduct, inappropriate conduct
  • indecency, impropriety
ἀπρέπειαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: indecency
 • Root: ἀπρέπεια
ἀπρεπεῖς
ἀπρεπές
ἀπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsuitable, inappropriate, not fitting, unseemly, unbecoming, indecent, indecorous, not befitting
 • Forms:
ἀπρονοήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thoughtlessly, unpremeditatedly, unpreparedly, rashly
ἀπρόπτωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not precipitate, not rash, well-thought over
 • Forms:
ἀπροπτώτῳ
ἀπροσδεεῖ
ἀπροσδεεῖς
ἀπροσδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: self-sufficient, needing nothing, without wanting more
 • Forms:
ἀπροσδόκητον
ἀπροσδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unexpected, unlooked for, surprising, unanticipated
 • Forms:
ἀπροσδοκήτου
ἀπροσδοκήτων
ἀπροσδοκήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unexpectedly, suddenly, without being noticed
ἀπρόσιτον
ἀπρόσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inaccessible, unapproachable
 • Forms:
ἀπροσκέπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unforeseen
ἀπρόσκοποι
ἀπρόσκοπον
ἀπρόσκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • purposeless, confused concourse, uncharted
  • inoffensive, faultless, without offence, void of offence, not stumbling
  • free from stumbling blocks (e.g., a road free from potholes or debris)
  • unsuspected, unexpected
 • Forms:
ἀπροσκόπους
ἀπροσκόπῳ
ἀπροσκόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without stumbling, without disturbance, blamelessly
ἀπροσφωνητί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without accosting
ἀπροσωπολήμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: impartially
ἀπροσωπόληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not respecting persons; impartial
 • Forms:
ἀπροσωπολήπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without respect of persons
ἀπροφυλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unguarded, unforeseen