ἀπλανεῖ
ἀπλανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: steady, fixed, not wandering
 • Forms:
ἄπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • simple, natural, without affectation
  • not fully formed and set
 • Forms:
ἀπλάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unsuspectingly
ἄπλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: immense (in area), unapproachable
 • Forms:
ἀπλάτῳ
ἁπλῆ
ἁπλῇ
ἀπληστεύομαι
 • Meaning: to be insatiable
 • Forms:
  • ἀπληστεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀπληστεύου
ἀπληστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insatiate desire, greediness
  • insatiability, greed
 • Forms:
ἀπληστίαν
ἄπληστοι
ἄπληστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀπληστότερος
 • Meaning: greedy, insatiate, not to be filled, insatiable
 • Forms:
ἀπληστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄπληστος
 • Meaning: more greedy, more insatiate
ἀπλήστου
ἀπλήστῳ
ἀπλήστως
ἁπλοῖ
ἁπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἁπλούστερος
 • Adjectival Meaning:
  • single, single focused
  • sincere, without an ulterior motive
  • clear
 • Substantival Meaning:
  • singleness
 • Forms:
ἁπλοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: simplicity, frankness, sincerity, perfection
 • Forms:
ἁπλοσύνης
ἁπλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • singleness, innocence, integrity, moral integrity
  • simplicity, sincerity, uprightness, frankness, not duplicitous
  • generosity, liberality (esp. in NT)
 • Forms:
ἁπλότητα
ἁπλότητι
ἁπλότητος
ἁπλουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἁπλόω
ἁπλοῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Root: ἁπλόος
ἁπλούστερον
ἁπλούστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἁπλόος
 • Meaning: more sincere
ἁπλόω
 • Meaning:
  • to make plain, make single, unfold, make perfect, spread out
  • to characterize by sincerity
 • Forms:
  • ἁπλουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἁπλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἁπλώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἄπλυτον
ἄπλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwashed
 • Forms:
ἁπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • simply, sincerely, openly, in integrity
  • generously, without reserve, liberally, bountifully
  • briefly
ἁπλώσας
ἁπλώσῃς