ἀπολαβεῖν
ἀπολάβειν
ἀπολάβῃ
ἀπολάβητε
ἀπολαβόμενος
ἀπολαβόντες
ἀπολάβωμεν
ἀπολαβών
ἀπολάβωσι, ἀπολάβωσιν
ἀπολακτίζω
 • Active Meaning:
  • to kick, kick off, kick up
 • Passive Meaning:
  • to be kicked
 • Forms:
  • ἀπελάκτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπολαλέω
 • Meaning: to speak out freely, blurt out
ἀπολαμβάνειν
ἀπολαμβάνομεν
ἀπολαμβάνοντες
ἀπολαμβάνουσι, ἀπολαμβάνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to take, receive
 • Root: ἀπολαμβάνω
ἀπολαμβάνω
 • Meaning:
  • to receive (something), accept (something)
  • to regain, receive in return, recover, get back
  • to take aside (e.g., to take someone aside to speak privately)
  • to cause to move away, be removed, be displaced
  • to capture (from enemy in battle)
  • to welcome
 • Forms:
Present
 • ἀπολαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπολαμβάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπολαμβάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπολαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀπολήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀπολήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπολήψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπολήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποληψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • ἀπολαβεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἀπολάβειν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπέλαβε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέλαβες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολάβῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολάβητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπολαβόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀπέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολαβόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπολάβωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπολαβών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπολάβωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπολάβωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἀπειληφώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἀπείληφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀπειλημμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀπειληφότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ἀπολαμβάνων
ἀπολάμπω
 • Meaning: to shine from, beam from
ἀπολαύειν
ἀπολαύοντες
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to take, receive
 • Root: ἀπολαμβάνω
ἀπολαύσεις
ἀπολαύσει
ἀπόλαυσιν
ἀπόλαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pleasure, enjoyment, full enjoyment
ἀπολαύσουσι, ἀπολαύσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀπολαύω
ἀπολαύσωμεν
ἀπολαύω
 • Meaning: to enjoy, have enjoyment of, take delight in
 • Forms:
  • ἀπολαύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπολαύσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπελαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur