ἀπολέγω
 • Meaning:
  • to give up on (something), renounce
  • to pick out from
  • to decline, refuse
 • Forms:
  • ἀπελέγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀπολεῖ
ἀπόλειπε
ἀπολείπει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to leave
 • Root: ἀπολιμπάνω
ἀπολειπέσθω
ἀπολείπεται
ἀπολείπετε
ἀπολείπῃ
ἀπολειπόμενοι
ἀπολειπόμενος
ἀπολείπουσα
ἀπολείπω
 • Active Meaning:
  • to leave behind, leave over
  • to be wanting in, to fail to meet (an expectation)
  • to come up short

   οὐκ ἀπολείψετε τῆς πλινθείας τὸ καθῆκον
   You shall not fail to meet the customary amount of brick-making (Ex 5:19)

  • to desert, forsake
  • to cease to do
  • to put aside, give up, leave undone
 • Middle Meaning:
  • to absent oneself
 • Passive Meaning:
  • to be excluded (see Judg 9:5)
  • to remain behind
  • to be left behind
 • Forms:
Present
 • ἀπόλειπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολειπέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀπολείπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπολείπετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπολείπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολειπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπολειπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπολείπουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἀπέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀπολείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀπολείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπολιποῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπολιπόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπολιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἀπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπέλιπε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπολείψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀπολιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπολιπόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀπολιπών Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ἀπολελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀπολελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἀπολεῖς
ἀπολεῖσθε
ἀπολεῖται
ἀπολεῖτε
ἀπολειφθῇ
ἀπολείχω
 • Meaning: to lick clean, lick off
 • Forms:
  • ἀπέλειχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπέλειχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀπολείψασα
ἀπολείψει
ἀπολείψετε
ἀπολείψω
ἀπολελειμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπολείπω
ἀπολελύκαμεν
ἀπολελυμένην
ἀπολελυμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to loose from
 • Root: ἀπολύω
ἀπολελυμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to loose from
 • Root: ἀπολύω
ἀπολελυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπολύω
ἀπολέλυσαι
ἀπολελύσθαι
ἀπολελύσθωσαν
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπολύω
ἀπολελυτρωμένη
ἀπολεπίζω
 • Meaning: to peel, peel off
 • Forms:
  • ἀπελέπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολεπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολεπίσει
ἀπολέσαι
ἀπολέσας
ἀπολέσασαι
ἀπολέσασι
ἀπολέσει
ἀπολέσεις
ἀπολέσῃ
ἀπολέσῃς
ἀπολέσητε
ἀπολέσθαι
ἀπολέσθωσαν
ἀπόλεσον
ἀπολέσουσι, ἀπολέσουσιν
ἀπολέσω
ἀπολέσωμεν
ἀπολέσωσι, ἀπολέσωσιν