ἀποπαρθενόω
 • Meaning: to lay aside virginity, deflower, violate
 • Forms:
  • ἀποπαρθενῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἀποπαρθενῶσαι
ἀποπαύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποπαύω
ἀποπαύω
 • Meaning: to cease from, stop from, hinder from
 • Forms:
  • ἀποπαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἀποπειρᾶται
ἀποπειράω
 • Active Meaning:
  • to try, attempt
 • Middle Meaning:
  • to make trial of
  • to put to a test
 • Forms:
  • ἀποπειρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀποπεμπτοῦν
ἀποπεμπτόω
 • Meaning:
  • to take a fifth part (of something)
  • to give a fifth (of something), give one-fifth, give 20 percent
  • to set apart a fifth part (of something) in order to give
 • Forms:
  • ἀποπεμπτοῦν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀποπεμπτωσάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
ἀποπεμπτωσάτωσαν
ἀποπέμπω
 • Meaning: to send out
ἀποπεπλανημένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀποπλανάω
ἀποπεσάτωσαν
ἀποπεσεῖται
ἀποπέσοι
ἀποπέσοιμι
ἀποπέσοιν
ἀποπεσοῦνται
ἀποπεσών
ἀποπέτομαι
 • Meaning: to fly off
ἀποπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to walk away from
  • to leap off from
  • to turn away from, run away, hurry off
 • Forms:
  • ἀπεπήδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεπήδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποπηδήσεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποπήδησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀποπηδήσεται
ἀποπήδησον
ἀποπιάζω
 • Meaning: to squeeze tight, squeeze away (the contents), wring out (a fleece)
 • Forms:
  • ἀπεπίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποπίπτομεν
ἀποπίπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀποπίπτω
ἀποπίπτω
 • Meaning:
  • to fall away, fall off, fall from (the right way)
  • to fail to achieve
 • Forms:
  • ἀπέπιπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέπεσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποπεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀποπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
  • ἀποπέσοιν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀπέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποπεσοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀποπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀποπίπτομεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
  • ἀποπίπτοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
ἀποπλανᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἀποπλανάω
ἀποπλανᾷν
ἀποπλανᾶν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀποπλανάω
ἀποπλανάω
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Active Meaning:
  • to lead astray, mislead, seduce
 • Passive Meaning:
  • to go wrong, wander away, err
 • Forms:
Present
 • ἀποπλανῶσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἀποπλανῶσι Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • ἀποπλανῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • ἀποπλανωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀποπλανᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀποπλανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • ἀποπλανᾶν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • ἀποπλανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀπεπλανήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεπλάνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεπλάνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποπλανηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποπλανηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποπλανηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἀποπεπλανημένα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀποπεπλανημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἀποπλανηθῇ
ἀποπλανηθῇς
ἀποπλανηθῶσι, ἀποπλανηθῶσιν
ἀποπλανήσει
ἀποπλάνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: digression, wandering away (from the truth), error
ἀποπλανωμένους
ἀποπλανῶνται
ἀποπλανῶσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: ἀποπλανάω
ἀποπλεῖν
ἀποπλεύσαντες
ἀποπλέω
 • Meaning: to set sail, sail away
 • Forms:
  • ἀποπλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπέπλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποπλεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἀπόπληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: disabled by a stroke
ἀπόπλυνε
ἀποπλύνῃ
ἀποπλύνω
 • Meaning:
  • to wash (in order to remove dirt)
  • to wash off, wash out, rinse off, cleanse
 • Forms:
  • ἀπόπλυνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποπλύνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπέπλυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέπλυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέπλυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποπνέω
 • Meaning:
  • to breathe out, exhale
  • to breathe one's last, expire, die
 • Forms:
  • ἀποπνέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀποπνέων
ἀποπνίγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to choke, strangle
 • Root: ἀποπνίγω
ἀποπνιγῆναι
ἀποπνιγόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to strangle
 • Root: ἀποπνίγω
ἀποπνίγουσα
ἀποπνίγω
 • Meaning: to strangle, choke, stifle, throttle
 • Forms:
  • ἀποπνιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποπνίγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἀπεπνίγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέπνιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέπνιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποπνίξαι
ἀποπνίξας
ἀποποιέω
 • Active Meaning:
  • to unmake, undo, disassemble
 • Middle Meaning:
  • to put away from oneself, reject, refuse
  • to do away with
  • to disown
 • Forms:
  • ἀποποιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπεποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπεποιήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποποιήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
ἀποποιήσηται
ἀποποιοῦ
ἀποπομπαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: carrying away evil, scapegoat
 • Forms:
ἀποπομπαίου
ἀποπομπαίῳ
ἀποπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of getting rid of evil, a sending away, getting rid (of something), elimination
 • Forms:
ἀποπομπήν
ἀποπρατίζομαι
 • Meaning: to sell
 • Forms:
  • ἀπεπρατιζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀποπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put forward, throw before
 • Note: Like: προβάλλω
ἄποπτος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • as from a distance
 • Forms:
 • ἀπόπτου Adj: Gen Sing MFN
ἀποπτύσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀποπτύω
ἀποπτύω
 • Meaning: to reject with contempt, abhor, spurn, spit out
 • Forms:
  • ἀποπτύσαι Verb: Aor Act Infin
ἀπόπτωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • error
  • moral lapse
  • abomination
  • unlucky chance, misfortune