ἀποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncreated
 • Forms:
ἀποικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • captivity, exile, the Captivity
  • enforced emigration
 • Forms:
ἀποικεσίᾳ
ἀποικεσίαν
ἀποικεσίας
ἀποικεσιῶν
ἀποικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • captivity, removal, exile
  • place of captivity
  • colony, settlement
  • act of being forced to move to a new dwelling-place
  • group of individuals forcefully moved to a new dwelling-place:
 • Forms:
ἀποικίᾳ
ἀποικίαν
ἀποικίας
ἀποικιεῖ
ἀποικίζω
 • Active Meaning:
  • to exile, send away from home, banish, carry away
  • to force to move to a new dwelling-place
 • Passive Meaning:
  • to be removed
 • Forms:
  • ἀπῴκισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποικίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποικισάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • ἀποικισθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • ἀποικισθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
  • ἀποικισθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
  • ἀποικισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπῴκισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπῴκισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῴκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπῴκισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποικιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποικίσαι
ἀποικισάντων
ἀποικισθέντας
ἀποικισθέντος
ἀποικισθέντων
ἀποικισθῆναι
ἀποικισμόν
ἀποικισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • removal, captivity, exile
  • the settlement of a colony
ἀποικισμοῦ
ἀποικνέομαι
 • Meaning: to arrive, attain, reach
ἀποίσει
ἀποίσεσθαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Infin
 • Meaning: to carry away, carry off
 • Root: ἀποφέρω
ἀποίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποφέρω
ἀποίσονται
ἀποίσουσι, ἀποίσουσιν
ἀποίσω
ἀποίχομαι
 • Meaning:
  • to be gone away from, departed, send away, move away
  • to go away, quit
 • Forms:
  • ἀπῴχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπῴχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur